Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, która miała rozwiązać wątpliwości w zakresie rozliczeń na gruncie VAT sprzedaży paliw (i nie tylko) w oparciu o karty paliwowe – w zależności od okoliczności transakcji możemy mieć bowiem do czynienia albo z dostawą towarów, albo ze świadczeniem usług.  Co istotne, zastosowanie się przez podatnika do interpretacji ogólnej umożliwi ochronę jego rozliczeń podatkowych.

Karty paliwowe – model transakcji trójstronnych

Interpretacja ogólna odnosi się do modelu wykorzystania kart paliwowych dla transakcji realizowanych w modelu trójstronnym. Co to oznacza? W ramach takiej transakcji występują trzy podmioty:
1.    podmiot udostępniający karty paliwowe, niebędący ich emitentem (np. leasingodawca, spółka dominująca),
2.    kontrahent (np. leasingobiorca, spółka zależna) korzystający z karty paliwowej, który za pomocą tej karty dokonuje zakupu towaru (paliwa),
3.    podmiot trzeci – dostawca – prowadzący stację paliw (np. spółka paliwowa).

Transakcja udostępniania kart paliwowych jako świadczenie usług

Zgodnie z interpretacją ogólną, transakcja udostępniania kart paliwowych powinna być zakwalifikowana do świadczenia usług, jeżeli doszło do spełnienia łącznie następujących przesłanek:
•    nabycie paliwa przez posiadacza karty paliwowej następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw,
•    wyłącznie posiadacz karty paliwowej decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia paliwa), ilości oraz jakości paliwa, w momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa,
•    posiadacz karty paliwowej ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa,
•    rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy karty paliwowej (produktu finansowego) pozwalającego nabyć towar.

Karty paliwowe – każdy stan faktyczny należy analizować osobno

W interpretacji ogólnej czytamy jednak, iż z uwagi na mnogość funkcjonujących w obrocie modeli wykorzystania kart paliwowych, każdy stan faktyczny powinien być analizowany osobno, z uwzględnieniem w szczególności charakteru i okoliczności transakcji dokonywanych między podmiotami. W związku z powyższym, przed zastosowaniem wniosków wynikających z interpretacji ogólnej, należy dokładnie przeanalizować, czy przedmiotowa transakcja z użyciem karty paliwowej wpisuje się w model trójstronny, którego klasyfikacji do VAT dotyczy interpretacja.

Karty paliwowe – interpretacja ogólna zgodna z orzeczeniem TSUE

Interpretacja ogólna dotycząca transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych realizowanych w modelu trójstronnym została wydana przez Ministerstwo Finansów w związku z potrzebą doprecyzowania sposobu ich opodatkowania. Uwzględnia ona tezy wyroku TSUE w sprawie C0235/18 Vega International w zakresie kwalifikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

Ważne: wcześniejsze interpretacje indywidualne tracą moc

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że na mocy ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy VAT. W momencie wyeliminowania tego przepisu z porządku prawnego, doszło bowiem do utraty aktualności, a tym samym mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie tego przepisu.

Aktualność interpretacji indywidualnej jest ściśle powiązana z okresem, w jakim obowiązuje przepis, którego dana interpretacja dotyczy. Interpretacje indywidualne zachowują natomiast swoją moc ochronną (na zasadach wynikających z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej) w odniesieniu do okresu, w jakim interpretowany przepis pozostawał w obrocie prawnym. Podkreślenia wymaga fakt, że podatnicy posiadający interpretacje indywidualne wydane w zakresie przepisu art. 7 ust. 8 ustawy VAT, mogą nadal korzystać z wynikającej z nich ochrony w odniesieniu do okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 2021 r.

– LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/bc-advanced-solutions

– Twitter
https://twitter.com/bcadvanced

Publication details

Price: free

Author

  • Wojciech K.

    It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.