Podatnicy VAT powinni zwrócić szczególną uwagę na nowelizację przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Niedawno dodany art. 61a wprowadził bowiem sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi, a za księgę uznaje się część ewidencyjną nowego JPK_V7. Czy powyższe oznacza, że podatnik – każdorazowo przy składaniu korekty JPK_V7 – by uniknąć sankcji, wraz z korektą powinien złożyć czynny żal?

Czym jest księga według Kodeksu karnego skarbowego?

Jak wskazuje art. 53 ust. 21 Kodeksu karnego skarbowego, przez księgę należy rozumieć:

•    księgi rachunkowe,
•    podatkową księgę przychodów i rozchodów,
•    ewidencje,
•    rejestr,
•  inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Korekta części ewidencyjnej JPK_V7 – od października 2020 r. każdorazowo z czynnym żalem

W przypadku stwierdzenia błędu w części ewidencyjnej JPK_V7 (stanowiącej księgi zgodnie z art. 53 ust. 21 Kodeksu karnego skarbowego) – np. w przypadku stwierdzenia, że omyłkowo nie zostały w niej ujęte faktury sprzedażowe – chcąc uniknąć konsekwencji złożenia nierzetelnych ksiąg (zgodnie z nowym art. 61a Kodeksu karnego skarbowego), trzeba postąpić zgodnie z art. 16 ww. ustawy. Przepis ten zakłada niekaralność, pod warunkiem, że sprawca złoży zawiadomienie o popełnionym przestępstwie i spełni warunki czynnego żalu.

Powyższe potwierdza Ministerstwo Finansów.

Złożenie korekty części ewidencyjnej JPK_V7 bez czynnego żalu – jakie sankcje?

Za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi art. 61a Kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny – maksymalnie do 240 stawek dziennych. Jeżeli czyn jest mniejszej wagi, grzywna jest taka jak za wykroczenie skarbowe.

W tym miejscu przypominamy, że wspomniana kara z Kodeksu karnego skarbowego wyklucza jednocześnie sankcję administracyjną za ten sam czyn, czyli karę 500 zł, którą naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć za każdy błąd w ewidencji uniemożliwiający weryfikację prawidłowości transakcji.

Korekta części deklaracyjnej JPK_V7 – bez czynnego żalu

Jeżeli błąd dotyczyłby wyłącznie części deklaracyjnej, obowiązek złożenia czynnego żalu nie wystąpi. Nie zmienił się bowiem art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej (po wpłacie ewentualnej niedopłaty podatku z odsetkami) podatnik nie podlega sankcjom.

Czynny żal przy korekcie JPK_V7 – planowane dalsze zmiany?

Nie ulega wątpliwości, że obecne brzmienie przepisów znacząco utrudnia życie przedsiębiorcom – szczególnie, że dotychczas korekty deklaracji i JPK_VAT nie wymagały składania czynnego żalu. W związku z powyższym pojawiły się postulaty, by jak najszybciej zmienić obecne brzmienie przepisów. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, jest ono w trakcie prac nad możliwością rozszerzenia stosowania art. 16a Kodeksu karnego skarbowego na sytuację, gdy podatnik złoży korektę JPK_V7 dotyczącą części ewidencyjnej.

Czynny żal – co to takiego?

Czynny żal reguluje art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Jest to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, zawierające wszystkie istotne okoliczności sprawy. Obecnie może być złożony przez Internet, na piśmie lub przekazać ustnie do protokołu. Nie ma ustalonego wzoru czynnego żalu, jednak uznaje się, że dokument taki powinien zawierać przede wszystkim:

•    dane identyfikacyjne podatnika,
•    adresata,
•    istotne okoliczności popełnionego czynu,
•    osoby współdziałające przy jego popełnieniu,
•    informację, że czyn został przez podatnika naprawiony, a jeżeli jeszcze do tego nie doszło – w jakim terminie podatnik tego dokona.

Publication details

Price: free

Author