Od początku 2021 roku wystawca faktury korygującej in minus, by pomniejszyć VAT należny, nie musi już posiadać potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca nie wymaga od podatników żadnego dowodu, że taka korekta zobowiązania podatkowego mu przysługuje.

Faktury korygujące in minus – rozliczenie u sprzedawcy

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29a ust. 13 ustawy VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił korektę, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona korekta, podatnik nie posiada ww. dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym uzyska tę dokumentację.

Zasada ta znajduje zastosowanie, kiedy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania z powodu udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, zwróconych towarów i opakowań, zwróconych zaliczek w przypadku, gdy nie doszło do sprzedaży, a także gdy stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku na fakturze oraz wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Podsumowując, w nowym brzmieniu omawianego przepisu ustawy VAT zniesiony został formalny warunek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę. Konieczne jest natomiast posiadanie stosownej dokumentacji potwierdzającej, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania. W tym zakresie nie ma jednak jeszcze pewności, czy wystarczające będzie posiadanie np. korespondencji e-mail czy też konieczne będzie gromadzenie bardziej formalnych dokumentów, jak aneks do umowy.

Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wprowadzającej m.in. nowe zasady rozliczania faktur korygujących wynika, że przez uzgodnienie warunków transakcji należy rozumieć posiadanie dokumentów, z których to uzgodnienie będzie wynikać. W sytuacji, gdy podatnik nie będzie dysponował innymi dokumentami niż sama korekta, wówczas ona sama będzie dokumentem, z którego wynikają nowe warunki transakcji (oczywiście pod warunkiem, że sprzedawca będzie w stanie udowodnić, że korekta ta została dostarczona do nabywcy).

Faktury korygujące in minus – rozliczenie u nabywcy

Powyższe zmiany w art. 29a ust. 13 ustawy VAT spowodowały także konieczność zaktualizowania brzmienia art. 86 ust. 19a ustawy VAT. Obecnie w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa powyżej, nabywca towaru lub usługi jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu za okres, w którym warunki tego obniżenia zostały uzgodnione z dostawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. Jeżeli zostaną one spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym zostały uzgodnione, nabywca jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu za okres, w którym zostały one spełnione.

Faktury korygujące in minus – przepisy przejściowe

W przypadku faktur korygujących in minus wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. zastosowanie znajdują przepisy ustawy obowiązujące do końca 2020 r. Natomiast dla faktur korygujących in minus wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r., w okresie do 31 grudnia 2021 r. możliwe jest stosowanie starych przepisów, pod warunkiem, że wybór ten zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub usług a uch nabywcą przed wystawienie pierwszej faktury korygującej w 2021 r. Rezygnacja z tego sposobu rozliczeń może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą.

– LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/bc-advanced-solutions

– Twitter
https://twitter.com/bcadvanced

Publication details

Price: free

Author