Informacje ogólne

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) z siedzibą przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, NIP: 5252800783, wpis do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803344.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) jest dostawcą Usług (dalej zwaną Stroną) dostępnych pod adresem www.bpcc.org.pl. Strona oferuje różne usługi, produkty, szkolenia, materiały dydaktyczne (nazywane dalej Usługami). Użytkownicy strony zwani są dalej Klientami.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony www.bpcc.org.pl wyjaśnia procedury stosowane w odniesieniu do zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu. Korzystanie ze strony www.bpcc.org.pl oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Strona ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie www.bpcc.org.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) jest administratorem danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe Klientów, udostępniane w trakcie procesu rejestracji są przechowywane przy użyciu wszelkich środków ostrożności, w celu zabezpieczenia danych przed osobami trzecimi. Strona stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

Zarejestrowanie Klienta na stronie www.bpcc.org.pl, stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Stronę (kupno, wysyłki i rozliczenia ), akceptacji regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności.

Strona oświadcza, że nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Klientów Strony osobom trzecim bez zgody samych Klientów.

Strona umożliwia Klientom aktualizację wprowadzonych danych osobowych.

Strona zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Klienta w następujących przypadkach:

 • jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec Strony, do czasu ich uregulowania;
 • jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, do czasu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności.

Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane w celu:

 • kontaktu z Klientem w zakresie usług świadczonych przez Stronę;
 • wykonania rozliczenia;
 • świadczenia Usługi;

Strona oświadcza, iż dane Klienta muszą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile skierują takie żądanie do Strony.

Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne i podmioty posiadające zdolność prawną.

Strona zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, dostarczonych przez Klientów Usługi w zakresie ich rozliczeń ze stanem faktycznym.

Zakup usług

Zamówienia można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez system zakupu usług, stanowiący integralną część strony internetowej.

Przedmiotem sprzedaży są usługi oferowane na portalu www.bpcc.org.pl.

W celu dokonania zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta na stronie www.bpcc.org.pl. Rejestracja jest bezpłatna. Nabywcy przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta Klienta, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia.

Zamawiający dokonuje zakupu Usługi w następujący sposób:

 • Rozliczenia w drodze transakcji kartą kredytową i e-przelewem realizowane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 • Bezpośredni przelew na konto Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC)

Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że płatność dokonywana jest na konto Strony lub poprzez system Dotpay.

Zastrzega się, że Strona może – w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub unieważnienia zamówienia (dotyczy to w szczególności błędnego lub niezgodnego przedstawiania danych osobowych, niezbędnych do realizacji Usługi) – zrezygnować z wykonania zamówienia.

Strona zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków, na własny koszt. Takie sprawdzenie będzie przeprowadzone w pierwszej kolejności by móc zrealizować zamówienie.

Strona ma prawo uchylić potwierdzenie zamówienia w przypadku błędnego oświadczenia woli, o którym mowa w art 84 Kodeksu Cywilnego.

Cena

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena umieszczona obok każdej usługi obowiązuje od momentu złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny usługi w ofercie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań Klienta, jest on w pełni uprawniony do zmiany lub anulowania zamówienia.

Ceny Usług opublikowane na stronie internetowej nie obejmują kosztów dostawy.

Faktura VAT jest dołączona do każdej zamówionej usługi.

Zwrot zakupionych usług

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz 271 z późniejszymi zmianami), usługi zakupione przez Internet mogą być zwrócone bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy jest liczony od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Termin dziesięciu dni do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów odnoszących się do zakupu:

 • rozpoczętego świadczenia usług, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art 7 ust 1;
 • audio i wizualne i zapisy na nośnikach danych, po usunięciu ich oryginalnego opakowania przez konsumenta;
 • korzyści, których cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym zamówieniu lub ściśle z nim związanych;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot jest przedmiotem mogącym ulec szybkiemu uszkodzeniu;
 • dostawy prasy;
 • usługi w zakresie gier i zakładów

Zawiadomienie o rezygnacji z Usługi powinno być sporządzone w formie pisemnej w ciągu 10 dni i przekazane Stronie. Jeżeli nie istnieją okoliczności przewidziane w przepisach, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty. Klient nie może odstąpić od umowy po wykonaniu usługi.