W czwartek 27 kwietnia br., kancelaria Prezydenta poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 4 dni od ogłoszenia. Nowelizacja wdroży do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ECN+.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadzi nowelizacja:

1. Rozszerzenie katalogu podmiotów karanych

Nowelizacja wprowadza możliwość nałożenia kary za naruszenie prawa konkurencji na podmiot dominujący (wywierający decydujący wpływ na przedsiębiorcę), w przypadku gdy jego spółka zależna dopuściła się naruszenia. Ustawa precyzuje, że udział przedsiębiorcy dominującego w kapitale zakładowym spółki zależnej musi przekraczać 90%.

2. Kary

Nowelizacja wprowadza kilka nowych możliwości nakładania kar przez Prezesa UOKiK:

a)  możliwość nałożenia kary w postaci m.in. podziału przedsiębiorcy, zbyciu całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, zbyciu udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami czy powierzenie wykonywania określonej działalności gospodarczej innym podmiotom z tej samej grupy kapitałowej bądź odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy – za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję;
b)  możliwość nałożenia kary na związki przedsiębiorców w wysokości 10% sumy obrotów członków tego związku prowadzących działalność na rynku, którego dotyczyło naruszenie;
c) możliwość nakładania kary pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 5% średniego dziennego obrotu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym nałożenie kary, w celu przymuszenia przedsiębiorcy do wykonania nałożonych obowiązków, m.in. za brak wykonania nałożonych w decyzji zobowiązań czy niezaniechanie wykonywania stwierdzonych przez Prezesa UOKiK naruszeń.

3. Tajemnica zawodowa pełnomocnika

Zgodnie z nowelizacją, jeśli w toku kontroli Prezesa UOKiK przedsiębiorca oświadczy, że konkretny dokument zawiera pisemną komunikację między nim a niezależnym od niego pełnomocnikiem powstałą w celu doradztwa
w związku z postępowaniem, w którego toku jest przeprowadzana kontrola – dokumenty te kontrolujący zostawiają w miejscu kontroli. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie wzbudza podejrzenia kontrolujących, mogą pobieżnie zapoznać się z dokumentem, a następnie przekazać go do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem rozstrzygnięcia, czy dokument zawiera tajemnicę zawodową i jest związany z prowadzonym postępowaniem.

4. Kadencyjność Prezesa UOKiK

Dotychczas Prezes UOKiK mógł być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów w każdym momencie bez wskazania uzasadnienia. W wyniku nowelizacji Prezes UOKiK będzie wybierany na 5-letnią kadencję, natomiast możliwość jego odwołania ogranicza się do katalogu przesłanek wskazanych w nowelizacji. Ta sama osoba będzie mogła objąć funkcję Prezesa UOKiK na maksymalnie dwie kadencje.

Author