Artykuł

Raport płacowy VII-XII 2012

Streszczenie:Mam przyjemność już po raz drugi oddać w Państwa ręce Raport Placowy Cpl Jobs. Ostatnie 6 miesięcy 2012 roku nie przyniosło znaczących zmian w analizowanych przez nas sektorach rynkowych w kontekście oferowanych płac. Nasze badanie uwzględniło 4 sektory rynku – IT, Finanse, Budownictwo/Nieruchomości oraz Rynek Usług związany z centrami usług biznesowych.

Już na samym wstępniechciałbym podziękować naszym wieloletnim partnerombiznesowym, którzy zechcieli podzielić się z nami informacjamina temat oferowanych siatek wynagrodzeń i planamizatrudnienia na kolejny rok.

Spowolnienie gospodarcze odcisnęło swoje piętnona dynamice zatrudniania w drugim półroczu 2012roku. Koniec prac sezonowych, obniżenie wydajnościprodukcyjnej, załamanie na rynku motoryzacyjnymoraz trudności w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnegoniewątpliwe wpłynęły ujemnie na dynamikę zatrudnienia.Pomimo narastających trudności makroekonomicznychzauważyliśmy,żenasipartnerzybiznesowi(przedsiębiorstwa głównie z kapitałem zagranicznym)kierowali się elastycznością i innowacyjnością w zakresiekosztów pracy, mocy przerobowych i atrakcyjnościtechnologicznej przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracyi braku blokady wydatków na doświadczony kapitał ludzki.

Spoglądając na wynagrodzenia brutto w przekroju wszystkichsektorów rynku w całym roku 2012 mediana wyniosła4.000 PLN, co stanowiło wzrost o 4.8% w stosunku do roku2011. Znaczących zmian w oferowanych wynagrodzeniachw badanych przez nas sektorach nie odnotowaliśmy.Niewątpliwe dotknięty spowolnieniem sektor budownictwamieszkaniowego i komercyjnego ciągle boryka sięz niedostatecznym napływem inwestycji oraz brakiemśrodków i sposobów pozyskania „taniego” pieniądza. Całyczas niepewna jest sytuacja generalnych wykonawcóww sektorze budownictwa infrastrukturalnego, stąd też nietylko stykamy się z obniżoną ilością realizowanych inwestycji,ale również z trendem pozyskiwania specjalistów „podprzetarg” inwestycyjny. Poszukiwani są specjaliści rozwijającyportfolia projektowe, jak również specjaliści w sektorzekolejowym. Te dwa obszary zdecydowanie przyniosą wzrostwartości wynagrodzeń i skrócą czas do zatrudniana (time tohire) również w 2013 roku.

Druga połowa roku 2012, jak i początek obecnego, przynosikontynuację trendu zapotrzebowania na specjalistówz zakresu rozwiązań mobilnych oraz technologii cloudcomputing. Powyższy trend nie będzie oznaczał mniejszegozainteresowania usługami informatyków. Nadal będziemyświadkami przepływu wiedzy i umiejętności z jednych firm doinnych. Podobnie jak w pierwszej połowie 2012 roku specjaliściIT pracujący w województwie mazowieckim mogli liczyć nanajwiększe zarobki w skali kraju, które wykraczały średnioponad kilkanaście procent w poszczególnych podsektorachrynku. Cały czas rynek IT stwarza duże zawodowe możliwościjuż nie tylko dla administratorów systemów operacyjnych(data center) ale tym bardziej dla analityków, integratorówi menadżerów IT.

Rynek usług biznesowych to dwa krzyżujące się ze sobątrendy. Jeden to napływające do Polski fale spowolnieniagospodarczego Unii Europejskiej i zmniejszanie popytuna usługi biznesowe oferowane jako rozwiązanieoutsourcingowe. Drugi to kosztowa atrakcyjność rozwiązańusług biznesowych, głównie w modelu offshoringowym.Trend lokalizowania nowych inwestycji Centrów Usługi Wiedzy w Polsce utrzymywał się poprzez cały rok 2012i wpłynął nie tylko na atrakcyjność sektora, ale również nawysokość oferowanych w nim płac. Można powiedzieć,że tradycyjnie najwyższe średnie płac spotykamyw odniesieniu do specjalistów potrafiących przenosićprocesy z lokacji rodzimej do centrum wspierającego, jakrównież w odniesieniu do osób posługujących się językamiz kategorii premium. Sektorowo, statystycznie największeśrednie oferowane są w odniesieniu do usług i procesóww centrach wsparcia IT.

Spoglądając na realny wzrost oferowanych w Polsce płacw drugim półroczu 2012 roku, biorąc również pod uwagęrealną inflację, możemy stwierdzić, że mieliśmy doczynienia z niewielkim wzrostem naszych pensji. Różnicew wynagrodzeniach, które ciągle dzielą nas w porównaniudo pracowników z bogatych krajów Unii są widoczne,jednakże to one pozwalają na utrzymanie konkurencyjnościofert na zagranicznych rynkach rodzimych przedsiębiorcówi kuszą atrakcyjnością inwestycyjną firmy z kapitałemobcym.

Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z kolejnymraportem Cpl Jobs i jak zawsze zapraszamy do kontaktuz naszymi placówkami na terenie kraju.

Gracjan Góźdź / Country Manager

Autor: CPL Jobs Data publikacji: 2013-04-01 Ilość stron: 30 Cena: 0