Artykuł

Propozycja IV Dyrektywy AML już znana

Streszczenie:Na początku lutego br. Komisja Europejska ogłosiła projekt nowej IV Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Proponowane zmiany mają z jednej strony dostosować przepisy do zmienionych rekomendacji FATF, z drugiej zaś usprawnić już istniejące rozwiązania. Pomimo dość surowego tonu Komisji, która w notce prasowej informuje o konieczności wprowadzenia ”bardziej rygorystycznych przepisów w odpowiedzi na nowe zagrożenia”, rozwiązania zawarte w nowej Dyrektywie to raczej ewolucja niż rewolucja w dotychczasowym systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Zmiany o charakterze ewolucyjnym dotyczą:

 • objęcia dyrektywą osób handlujących towarami i przyjmujących za nie płatności w gotówce w kwocie od 7500 EUR (obowiązujący aktualnie próg to 15 000 EUR)
 • wzmocnienie podejścia opartego na ryzyku m. in. poprzez wprowadzenie obligatoryjnych ocen ryzyka na trzech poziomach: europejskim, krajowym oraz instytucjonalnym
 • zaostrzenie przepisów dotyczących stosowania uproszczonych środków należytej staranności – brak automatycznego wyłącznia w stosunku do podmiotów lub produktów niskiego ryzyka, a także obowiązkowa analiza ryzyka przed zastosowaniem uproszczonych środków należytej staranności
 • doprecyzowanie definicji rzeczywistego beneficjenta poprzez uściślenie, iż próg 25 proc. odnosi się do każdego z poziomów własności bezpośredniej i pośredniej, oraz wprowadzenie możliwości wskazania osób sprawujących kontrolę np. zarządu
 • nałożenie na osoby prawne obowiązku posiadania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych
 • rozszerzenie definicji osób zajmujacych eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP’ów) na PEP’ów krajowych
 • wprowadznie obowiązku poszukiwania PEP’ów wśród beneficjentów rzeczywistych oraz beneficjentów polis na życie
 • rozszerzenie oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej (czyli regulatorami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie praniu pieniędzy w poszczególnych państwach członkowskich, takich jak polski GIIF)
 • obowiązek wprowadzenia ogólnogrupowych strategii i procedur w zakresie wymiany informacji dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz objęcia nimi oddziałów oraz jednostek zależnych w państwach członkowskich oraz państwach trzecich w przypadku grup kapitałowych
 • zapewnienie możliwości wymiany informacji w ramach grupy.

Za rewolucję należy natomiast uznać propozycję w zakresie minimalnych sankcji administracyjnych za naruszenia obowiązków z zakresu AML (anti-money laundering). Ustawodawca europejski przewidział bowiem kary sięgające odpowiednio:

 • dla osób prawnych 10% całkowitego rocznego obrotu
 • a dla osób fizycznych do 5 000 000 EUR oraz obowiązek podawania informacji o naruszeniach i osobach ukaranych do publicznej wiadomości.

Grożące sankcje zmotywują niewątpliwie instytucje obowiązane do przeprowadzenia analiz w zakresie dotychczas stosowanych procedur AML w celu upewnienia się czy realizują wszystkie swoje obowiązki i czy robią to prawidłowo. W celu ograniczenia ryzyka prawnego wzrośnie również zapotrzebowanie na zewnętrznych doradców z zakresu AML.

Propozycja IV Dyrektywy jest na wstępnym etapie wspólnotowego procesu legislacyjnego. Nie należy się więc raczej spodziewać jej uchwalenia przed końcem roku, chociaż zbliżające się wybory do parlamentu europejskiego będą niewątpliwie pewnym czynnikiem dyscyplinującym. Proponowany czas implementacji do prawa krajowego wynosi 2 lata od momentu uchwalenia.

Magdalena Chrzan
+48 22 50 50 745
magdalena.chrzan@eversheds.pl

Autor: Wierzbowski Eversheds Data publikacji: 2013-04-01 Cena: 0