Artykuł

Obecnie pracodawcy deklarują chęć zatrudniania specjalistów i menedżerów. Co przyniesie rok 2012?

Streszczenie:Warszawa, Antal International, firma rekrutująca specjalistów i menedżerów, opublikował wyniki dziesiątej edycji badania Antal Global Snapshot. Wyniki wskazują na ustabilizowaną dynamikę rynku pracy. Ponad połowa pracodawców (57%) deklarowała potrzebę zatrudniania, a 15% – konieczność zwalniania specjalistów i menedżerów w drugiej połowie października 2011 r.

W przypadku planów na kolejne trzy miesiące, odsetek pracodawców deklarujących konieczność rekrutacji i zwalniania pracowników z tej grupy wynosi odpowiednio 49% i 15%.

Według wyników 10 edycji badania Antal Global Snapshot, plany związane z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów w Polsce są optymistyczne. W październiku, kiedy badanie było przeprowadzane, 57% pracodawców deklarowało prowadzenie procesów rekrutacyjnych na średnie i wyższe stanowiska. 49% badanych wykazało chęć zatrudniania pracowników z tej grupy w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

Rok 2011, pomimo zawirowań rynkowych, możemy oceniać naprawdę dobrze. Potwierdzają to wyniki 10 edycji badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snaphot, które wskazują na dobrą sytuację na rynku pracy również pod koniec roku. Liczba prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych daje podstawy sądzić, że dobrym kandydatom coraz łatwiej jest znaleźć ciekawą pracę. Zwłaszcza specjaliści o niszowych kompetencjach i kwalifikacjach mogą przebierać w ofertach. W 2011 roku wzrosły też wynagrodzenia specjalistów i menedżerów – w niektórych branżach odnotowane wzrosty sięgały kilkunastu procent.

Dynamika zatrudniania, jak i planów związanych z zatrudnianiem specjalistów i menedżerów pozostaje na podobnym poziomie od pięciu edycji badania, czyli od początku 2010 roku. W ujęciu kwartalnym, zarówno w przypadku zatrudniania i planów zatrudniania na najbliższe trzy miesiące, procent pracodawców zmniejszył się o dwa punkty. Z kolei odsetek pracodawców redukujących i planujących redukcję pracowników ze stanowisk specjalistycznych i menedżerskich zwiększył się odpowiednio o trzy i cztery punkty procentowe.

„Wyniki kolejnej, dziesiątej już edycji badania Antal Global Snapshot pozwalają wierzyć, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna i w najbliższy czasie nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Liczba prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych potwierdza wyniki badania. Antal International wciąż rekrutuje nowych konsultantów, ponieważ stale mamy nowe zapytania od pracodawców” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International, firmy rekrutującej specjalistów i menedżerów, i członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Pracodawcy intensywnie zatrudniają w branżach: Usługi dla Biznesu, Księgowość, Firmy Consultingowe (73%); Technologia, ICT-sprzęt, Przechowywanie, Sieci (71%); Opieka Medyczna, Biotechnologia, Badania Kliniczne, Sprzęt Medyczny (70%). Najwięcej firm wskazujących potrzebę rekrutacji w najbliższych trzech miesiącach jest w branżach: Technologia, ICT-sprzęt, Przechowywanie, Sieci (83%); IT-oprogramowanie, Usługi IT (66%); oraz Ubezpieczenia i Instytucje Bankowe (59%).

Rynek pracy specjalistów i menedżerów w roku 2011 i prognozy na rok 2012

Dla części specjalistów i menedżerów rok 2011 zdecydowanie był rokiem kandydata. Dotyczyło to osób o cennych dla pracodawców kwalifikacjach. Nie wszystkie branże w pełni otrząsnęły się ze spowolnienia gospodarczego z lat ubiegłych, ale we wszystkich zaobserwowaliśmy zwiększenie liczby projektów rekrutacyjnych. Do branż szczególnie dynamicznie prowadzących rekrutację w 2011 roku z pewnością możemy zaliczyć IT i Telekomunikację oraz szeroko pojętą branżę inżynieryjną. W tym przypadku konkurencję na rynku pracy pogłębiła oferta niemieckich pracodawców. „Stosunkowo niewielu specjalistów zdecydowało się na wyjazd za granicę ze względu na wysokie koszty życia w Niemczech, konieczność znajomości języka niemieckiego oraz wysokie koszty psychologiczne wyjazu, np. rozłąki z bliskimi. Jednak świadomość dostępnych możliwości rozwoju kariery za granicą sprawia, że polscy pracodawcy muszą zadbać o przedstawienie równie interesujących ofert w kraju.” - tłumaczy Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Bardzo dynamicznie również zatrudniała branża instytucji finansowych, zbliżając się do poziomu zatrudnienia osiągniętego przed okresem spowolnienia gospodarczego. Finansiści mogli przebierać w ofertach dzięki dynamicznemu rozwojowi branży centrów finansowo-księgowych, które prowadziły rekrutacje na wysoką skalę, zatrudniając młodych ludzi, wykazujących się znajomością języków obcych. „Polska zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych regionów dla rozwoju szeroko pojętych centrów usług wspólnych. Ich liczba w 2011 roku znacznie wzrosła, co pozwoliło na utworzenie bardzo wielu miejsc pracy dla osób specjalizujących się w finansach. Centra rekrutujące na początku na stanowiska wymagające mniej zaawansowanych umiejętności stają się ośrodkami, które w coraz większym stopniu wykorzystują kompetencje specjalistów i menedżerów oferując im coraz ciekawsze możliwości kariery. Popularność centrów finansowo-księgowych potwierdza badanie Antal International Najbardziej pożądani pracodawcy 2011 w opinii specjalistów i menedżerów, w którym te instytucje osiągają bardzo wysokie pozycje.” – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Działy sprzedaży i marketingu również zaczęły rozwijać się na rynku coraz bardziej prężnie.

Na szczególną uwagę zasługuje dynamiczny rozwój działów sprzedaży i marketingu w firmach mniejszych, właścicielskich, z polskim kapitałem, co sprawiło, że praca w takich przedsiębiorstwach stała się bardziej atrakcyjna dla specjalistów i menedżerów.

Wynagrodzenia

W mijającym roku na rynku zaobserwowaliśmy wzrost wynagrodzeń specjalistów i menedżerów. Najwięcej zyskali specjaliści IT – wzrosty w tej branży sięgnęły nawet 30% w stosunku do roku 2010. Wynagrodzenia inżynierów również wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku – na stanowiskach specjalistycznych możemy mówić o wzroście w wysokości 10-15%, na menedżerskich nawet 20%.

W branży finansowej duży wpływ na wysokość wynagrodzenia miał fakt posiadania certyfikatów takich jak: ACCA, CIMA, CIA, CFA, PRM. W centrach finansowo-księgowych stawki były uzależnione od lokalizacji danego centrum oraz działu – w działach raportingu i księgi głównej wynagrodzenia były najwyższe. W branży Sprzedaż i Marketing odnotowaliśmy znaczące różnice w wynagrodzeniach – wynikały one m.in. z różnego zakresu obowiązków na stanowiskach menedżerskich oraz wielkości i zasięgu działania samej firmy.

Prognozy na 2012

Na rynku pracy sytuacja się zmienia, a ekonomiści prognozują kolejny okres spowolnienia gospodarczego. Zauważamy jednak pewne tendencje, które mogą umożliwić realizację optymistycznego scenariusza na rynku pracy. W Polsce dynamicznie rozwijają się inwestycje zagraniczne – wpływ na to ma świetnie wykwalifikowana kadra, a także odpowiednie warunki ekonomiczne, np. w specjalnych strefach ekonomicznych w wielu regionach kraju. Coraz więcej młodych ludzi podejmuje prace wakacyjne, zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe, co ułatwia im znalezienie satysfakcjonującej pracy, ponieważ pracodawcy cenią taką proaktywną postawę, a doświadczenie zawodowe jest dla nich niejednokrotnie ważniejsze niż np. ukończenie dwóch kierunków studiów. Dane Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego wskazują również, że coraz więcej maturzystów wybiera kierunki techniczne – a właśnie na takie specjalizacje jest największe zapotrzebowanie na rynku. Patrząc na zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy jest to bardzo dobre zjawisko. Dobrze wróżą także prężnie rozwijające się elastyczne formy zatrudnienia. Jest to zatrudnienie z jednej strony opłacalne dla przedsiębiorców, z drugiej zaś strony ciekawe dla specjalistów i menedżerów, którzy biorąc udział w różnych projektach mają możliwość szerszego rozwoju zawodowego, a także zachowania work-life balance.

Powyższe fakty pozwalają zachować optymizm co do polskiego rynku pracy. Warto dbać o samodoskonalenie się i rozwój kwalifikacji, aby zachować konkurencyjność i nie obawiać się ewentualnej, trudniejszej sytuacji rynkowej.

Autor: Antal International Data publikacji: 2011-12-12 Ilość stron: 1 Cena: 0