Artykuł

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach dzień drugi

Streszczenie:

Okiem prawnika – czyli nieruchomości i nie tylko.


 

1. PANEL: Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?

Komentarz: Bardzo ciekawa, także prawniczo, sesja punktująca wady systemu prawnego i pokazująca, jak te niedoskonałości są wykorzystywane przez szarą strefę w różnych obszarach gospodarki, w tym tych najbardziej narażonych na korupcję. Poszczególni uczestnicy panelu dyskusyjnego z wielką znajomością tematu i swadą omawiali patologiczne zjawiska z perspektywy realiów polskiego rynku paliw płynnych (Pan Leszek Wieciech - Prezes, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego), rynku stali (Pani Iwona Dybał - Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali) czy innych segmentów gospodarki narażonych na nadużycia.  Pan Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Pan Krzysztof Burnos – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów omawiali zjawiska patologiczne funkcjonowania systemu podatkowego szczególnie i tu szczególnie tzw. „karuzele VAT-owskie”.  Straty spowodowane wyłudzeniami VAT oraz tzw. optymalizacją podatkową nie tylko w skali naszego kraju, ale także w skali UE są ogromne.  Uczestniczący w panelu Generał Adam Rapacki (m.in. były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji) podawał przykłady różnych patologicznych zjawisk zarówno w handlu paliwami, stalą oraz innymi metalami i opisywał niezbędne działania, jakie powinny być podjęte w celu ich ukrócenia. Uczestnicy panelu sformułowali postulaty działań, których rezultatem powinno być znaczące zmniejszenie korupcji oraz szarej strefy. Podjęcie w tym zakresie odpowiednich działań i walkę z szarą strefą zapowiedział uczestniczący w panelu Minister Finansów – Paweł Szałamacha. Zapowiedział on podjęcie skutecznej walki z korupcją, budowę instytucji, która skupiać będzie kompetencje aktualnie rozrzucone pośród różnych instytucji. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na konieczność zmian w ustawodawstwie podatkowym tak, aby było ono precyzyjne i nie stwarzało luk stanowiących „zaproszenie”  dla szarej strefy. Jednocześnie wszyscy dyskutanci zgodzili się, iż nieprecyzyjne zapisy powodują dowolność interpretacyjną i skłaniają wręcz przedsiębiorców do podjęcia ryzyka unikania opodatkowania. Minister Szałamacha wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom uczestników panelu zadeklarował podjęcie działań w celu zmian nastawienia urzędników aparatu skarbowego do przedsiębiorców oraz przyspieszenie w przyszłości reakcji na zidentyfikowane przez praktyków wady  i szybkie wprowadzanie postulowanych zmian.  

2. PANEL: Infrastruktura. Inwestycje.

Komentarz: Infrastruktura drogowa i kolejowa stanowi krwioobieg każdej gospodarki. Szczególnie gospodarki Polski – kraju leżącego na trasie tranzytowej wschód-zachód. Wiadomo, że nasz kraj ma w tym zakresie do nadrobienia wiele zaległości i potrzebne są inwestycje.  Uczestnicy panelu dyskusyjnego skupili się na kwestiach wielkości inwestycji w infrastrukturę drogową w Polsce, szczególnie problematyki perspektyw kiedy przestaną płynąć do nas szerokim strumieniem pieniądze z Unii a rwący strumień przemieni się w wąski strumyczek - jak to obrazowo określił  jeden z prelegentów.  Wszyscy uczestnicy panelu zgodzili się z tezą, że na świecie udział kapitału prywatnego w finasowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych jest zdecydowanie większy, natomiast w Polsce projekty infrastrukturalne, czy to kolejowe czy drogowe, są finansowane prawie wyłącznie przez skarb państwa oraz instytucje finansujące przez skarb państw kontrolowane lub przez instytucje UE, które do tego typu działań zostały powołane jak np. Europejski Bank Inwestycyjny. Jako główną przyczynę braku zainteresowania inwestorów prywatnych finansowaniem projektów infrastrukturalnych wszyscy prelegenci podawali ogólne znane wady regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prawnego. Z drugiej strony także banki komercyjne w Polsce nie są zainteresowane uczestnictwem w projektach infrastrukturalnych ze względu na zawiłości procedury przetargowej i złą rentowność tego typu inwestycji. Pozostaje zatem Skarb Państwa, podmioty powołane przez Skarb Państwa do finansowania takich projektów jak Bank Gospodarstwa Krajowego, bądź agendy europejskie takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, którego Kierownik Wydziału Polskiego Sektora Publicznego i Infrastruktury Pan Rafał Rybacki brał czynny udział w dyskusji. Przedstawiciel firmy Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. Pan Dyrektor Marek Cywiński podkreślił, że objęcie systemem opłat większej ilości dróg spowodowałoby w sposób bardzo prosty i bezpośredni wzrost wpływów do budżetu. Jednocześnie wszyscy uczestnicy panelu podkreślając słabość uregulowań prawnych podkreślali konieczność odejścia od kryterium ceny jako zasadniczego kryterium w wyborze wykonawców określonej inwestycji.  
 
3. PANEL: Ewolucja Rynku Nieruchomości

Komentarz: Ten panel dyskusyjny zgromadził „śmietankę” działających na rynku nieruchomości. Sami wytrawni znawcy rynku nieruchomości zarówno warszawskich jak i działających poza stolicą. Dyskusję rozpoczęło pytanie – czy Warszawa traci blask a kapitał przenosi się na prowincję? Prowokacyjna teza wzbudziła dyskusję. Nie, Warszawa nie traci blasku, bo jest największa, najciekawsza i zawsze będzie wiodła prym, natomiast poszczególne miasta, zwłaszcza dzięki mądrej polityce swoich władz lokalnych, stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów którzy częściej są skłonni inwestować poza Warszawą. Pan Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic opowiadał, co robią Katowice, aby przyciągnąć inwestorów, ułatwić im życie i przekonać do inwestowania w regionie. Dyrektor Echo Inwestments S.A. Pan Dyrektor Rafał Mazurkiewicz potwierdzał szczególnie pozytywne nastawienie do inwestycji i inwestorów władz miasta Katowic podkreślając wagę, jaką stanowi dla inwestorów dobre zarządzanie i przyjazna atmosfera dla inwestycji w mieście, w którym powstają inwestycje nieruchomościowe. Lider Grupy doradztwa Nieruchomości w Europie Środkowej i Południowo Wschodniej EY Pani Anna Kicińska podkreślała z kolei wagę istnienia planów zagospodarowania przestrzennego miasta, dzięki którym zarówno inwestorzy wiedzą, jak miasto będzie się rozwijać, ale także dzięki którym tkanka miejska powstaje spójnie i zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Co stanowi najbardziej atrakcyjne inwestycje szczególnie na rynku warszawskim – czy biura i hotele a może galerie handlowe? W toku dyskusji dowiedzieliśmy się, że rynek nadal nie jest nasycony i nadal jest miejsce na nowe inwestycje także centra handlowe. Jakie są nowe trendy – to już nakreślone wcześniej inwestycje w akademiki, mieszkania na wynajem, czy też zupełne novum w Polsce – mieszkania budowane z myślą o emerytach i osobach starszych. Na pytanie, czy Polsce grozi spowolnienie wszyscy uczestnicy dyskusji odpowiadali przecząco wskazując na pozytywne perspektywy rynku nieruchomości. Znowu podkreślano wagę rozwiązań prawnych w tym konieczność uregulowania tematyki zagospodarowania przestrzennego tak aby przestrzeń architektoniczna miasta stanowiła przyjazny dla mieszkańców teren, na którym radośnie i z przyjemnością mieszkają i pracują. Ciekawa dyskusja i zadawane pytania o stracone szanse w postaci inwestycji w nieruchomości funduszy emerytalnych zakończyły ten bardzo interesujący panel. 

Grażyna Kuźma, radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie
Grażyna Kuźma jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku należy do grona partnerów kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, finasowaniu nieruchomości  oraz w projektach infrastrukturalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym nieruchomości na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla banków finansujących inwestycje nieruchomościowe, funduszy inwestycyjnych, podmiotów inwestujących w nieruchomości komercyjne, w tym także w projekty strukturalne. Jest znawcą prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także prawa budowlanego oraz regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy  tworzenia struktur inwestycyjnych oraz zarządzających portfelami nieruchomościowymi. Jej praktyka obejmuje również obsługę działalności na polskim rynku inwestorów zagranicznych z różnych sektorów gospodarki, inwestujących w nieruchomości lub z nich korzystających. Grażyna Kuźma jest współautorem książki „Prawo budowlane i nieruchomości” będącej komentarzem do ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, wydanej przez CH Beck w ramach tzw. komentarzy kompaktowych. Jako ekspert prawa budowlanego i prawa nieruchomości, jest często zapraszana jako prelegent na konferencje dotyczące zagadnień związanych z nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Słowa kluczowe: TaylorWessing

Autor: Grażyna Kuźma, partner w Taylor Wessing Cena: Zawartość jest bezpłatna