Skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni, zwolnienie z obowiązku przesyłania JPK_FA na żądanie organów podatkowych oraz brak konieczności wystawiania duplikatów faktur – to tylko kilka przywilejów, z których będą mogli skorzystać podatnicy wystawiający ustrukturyzowane e-faktury. Wejście w życie przepisów wprowadzających nowy rodzaj dokumentów sprzedażowych oraz tworzących Krajowy System e-Faktur planowane jest na październik 2021 r.

Ustrukturyzowane e-faktury i Krajowy System e-Faktur – założenia

Faktura ustrukturyzowana będzie stanowiła rodzaj faktury elektronicznej, funkcjonujący w obrocie gospodarczym obok faktur papierowych oraz już dobrze znanych faktur elektronicznych. Będzie wystawiana i otrzymywana przez podatników za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy nowelizującej, sprzedawca będzie wystawiał fakturę ustrukturyzowaną według wzorca udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a następnie przesyłał ją do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą API (tzn. oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi).

Ustrukturyzowana faktura przesłana na platformę otrzyma specjalny numer identyfikujący z oznaczeniem daty i czasu. W dniu przydzielenia numeru przez Krajowy System e-Faktur, ustrukturyzowana e-faktura zostanie uznana za wystawioną i jednocześnie odebraną przez odbiorcę. Co ważne, stosowanie nowego rodzaju faktur będzie wymagało uzyskania wcześniejszej akceptacji odbiorcy.
Należy podkreślić, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów planowane jest, by e-faktury ustrukturyzowane przesyłane do Krajowego Systemu e-Faktur były rozwiązaniem obowiązkowym od 2023 r.

E-faktury ustrukturyzowane – przywileje dla podatników

Z projektu ustawy wynika dodatkowo, że podatnicy stosujący e-faktury ustrukturyzowane będą mogli korzystać z szeregu uproszczeń i przywilejów, w tym:
•    skrócony do 40 dni termin zwrotu VAT – pod warunkiem wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych oraz po spełnieniu dodatkowych warunków zbliżonych do obowiązujących obecnie przy zwrocie w terminie przyspieszonym (w terminie 25 dni),
•    brak zastosowania przepisów w zakresie wystawiania duplikatów faktur,
•    brak konieczności posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia z dostawcą towarów lub usługodawcą warunków do obniżenia podstawy opodatkowania przez nabywcę otrzymującego fakturę korygującą in minus,
•    zwolnienie z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych JPK_FA w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane.

E-faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – etap zmian

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 lutego 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz możliwości wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur elektronicznych (tj. faktur ustrukturyzowanych) za pośrednictwem tego systemu. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, wprowadzane projektowaną ustawą rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny. Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Podatnicy mogą zgłosić swoje uwagi do projektowanych przepisów do 23 lutego 2021 r.

Co więcej, Ministerstwo Finansów przygotowało już propozycję struktury logicznej e-faktury ustrukturyzowanej oraz rozpoczęło konsultacje podatkowe w tym zakresie. Tu również ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej struktury można zgłaszać w terminie do 23 lutego 2021 r.

– LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/bc-advanced-solutions

– Twitter
https://twitter.com/bcadvanced

Publication details

Price: free

Author