Troskę o środowisko, społeczność i etykę w korporacjach, czyli zrównoważony rozwój (ESG), wdraża coraz więcej firm. Znaczenie tych elementów przybiera na sile nie tylko ze względu na większą świadomość i cele wizerunkowe. Są ku temu także powody związane z prawem, gospodarką i geopolityką. Najważniejszy, wymieniany przez ponad 7 na 10 inwestujących w nieruchomości komercyjne w Europie, to wymóg raportowania realizowanych celów ESG – wynika z raportu CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG”. Na drugim miejscu znajduje się inflacja cen energii, a na trzecim popandemiczne problemy z podażą lub dostawami. Priorytetowym celem, wyznaczanym i raportowanym przez respondentów, jest natomiast ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

– Wymóg tzw. sprawozdawczości niefinansowej, obejmujący elementy zrównoważonego rozwoju, funkcjonuje już w Europie i w Polsce. Opublikowana w grudniu 2022 roku Dyrektywa UE (tzw. CSRD) przewiduje, że już w 2026 roku informacje niefinansowe będą przedstawiać wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Nowa dyrektywa Komisji Europejskiej położy większy nacisk m.in. na etykę biznesu, ocenę śladu węglowego czy ochronę danych, a także wprowadzi audyt raportowanych postępów. Przymus legislacyjny to element, który najmocniej wpływa na uwagę poświęcaną ESG przez inwestorów na rynku nieruchomości. Wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w firmach paradoksalnie pomagają też trudności gospodarcze i geopolityczne, z którymi mierzy się obecnie Europa. Wynika to z tego, że zrównoważony rozwój pozwala na oszczędności m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii, recykling i optymalizację wykorzystania pozostałych mediów, a to aktualnie dla firm niezwykle istotne – mówi Anna Jarzębowska, zastępca dyrektora oraz szefowa zespołu doradztwa ESG, w ramach zespołu Strategic Consulting w CBRE.

Jak wynika z raportu CBRE, w 2022 roku wzrost uwagi poświęcanej strategiom ESG w swoich organizacjach zaobserwowało 70 proc. inwestorów i użytkowników nieruchomości. Wśród inwestorów główną przyczyną były regulacje zakładające informowanie o realizacji celów, jak przyznało 7 na 10 z nich. Spośród użytkowników nieruchomości ten element znalazł się na drugim miejscu, a kluczowa okazała się inflacja i coraz wyższe ceny energii, co zadeklarowało 6 na 10 respondentów. Trzecie miejsce w obu grupach zajęły popandemiczne problemy z podażą lub dostawami, które były ważne dla 30 proc. inwestorów i 40 proc. użytkowników. Na kolejnych miejscach pojawiły się niepewność i napięcie geopolityczne na świecie oraz rosnące stopy procentowe.

Kluczowe cele ESG

Najważniejszym celem, którego raportowanie zakładają respondenci z Europy wdrażający strategię ESG, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Przyznaje tak trzy czwarte z nich. To założenie, które wiąże się z ograniczeniem zużycia energii i pozwoli przynieść oszczędności, szczególnie ważne w sytuacji wysokiej inflacji. Kolejnym celem, wskazywanym przez 58 proc. zapytanych, jest poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi. Podium domyka zmniejszenie zużycia bądź marnowania zasobów, które wyznacza sobie 56 proc. firm w Europie.

Niższa emisja gazów cieplarnianych i ograniczenie zużycia energii są kluczowe zarówno dla inwestorów na rynku nieruchomości, jak i najemców. Pierwszej grupie pomagają zwiększać wartość nieruchomości, a drugiej ograniczać codzienne koszty. Dlatego są najczęściej wskazywane jako cele ESG. To, z czym firmy wciąż mają problem to brak dostępu do szczegółowych danych, które pozwalają określić stosunek kosztów i korzyści związanych z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju – mówi Agata Czarnecka, szefowa działu badań rynku w CBRE.

Author

  • CBRE

    CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie. CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.