Znamy już plany rządu dotyczące zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w tej sprawie na rok 2023. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, o których piszemy poniżej.

  • W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
  • Z uwagi na to, że prognozowany na rok następny średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105%, Rada Ministrów ustaliła dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.
  • Projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od dnia 1 stycznia 2023 r. 3 383,00 zł oraz od dnia 1 lipca 2023 r. – 3 450,00 zł. Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł.
  • Projektowane rozporządzenie stanowi realizację postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którym Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia. W ww. terminie nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. W związku z powyższym Rada Ministrów została zobowiązana, by ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia.
  • Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2022 r. Rada Ministrów jest bowiem zobowiązana, by ustalić ostateczną wysokości ww. stawek w drodze rozporządzenia w terminie do dnia 15 września br.

Szczegółowe informacje o pracach legislacyjnych nad projektem rozporządzenia dostępne są pod adresem:
//legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362401/katalog/12898045#12898045.