Z dniem 1 czerwca wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/720 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.

Rozporządzenie aktualizuje m.in. przepisy dotyczące oceny ograniczeń w Internecie i gospodarce platform internetowych, dystrybucji selektywnej i wyłącznej, umów agencyjnych. Dlatego warto aby przedsiębiorcy dokonali przeglądu swoich umów pod katem ich dostosowania do nowych uregulowań.

Pewność obrotu

W ocenie Komisji Europejskiej nowe Rozporządzenie ma być „bardziej dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw w nadchodzącej – jeszcze bardziej cyfrowej – dekadzie. Przepisy te są ważnym narzędziem, które pomoże wszystkim rodzajom przedsiębiorstw, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom, odpowiednio oceniać swoje porozumienia wertykalne na co dzień”.

Dlatego Rozporządzenie ma tworzyć „bezpieczną przystań” dla przedsiębiorców, aby ułatwić im ocenę, czy – w zmienionym pod wpływem rozwoju handlu elektronicznego i sprzedaży przez Internet otoczeniu biznesowym – zawarte przez nie porozumienia dotyczące dostaw i dystrybucji są zgodne z unijnymi regułami konkurencji.

Warto zwrócić uwagę m.in. na:

  •     zawężenie zakresu „bezpiecznej przystani” w odniesieniu do:

a. podwójnej dystrybucji (sytuacja, w której dostawca sprzedaje klientom końcowym swoje towary lub usługi zarówno za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów, jak i bezpośrednio)

b. klauzuli uprzywilejowania, kiedy dostawca oferuje swoim kontrahentom warunki umowy takie same lub lepsze niż te, które są oferowane za pośrednictwem niezależnych kanałów sprzedaży (np. platformy internetowej) lub własnych kanałów sprzedaży bezpośredniej (własnej strony internetowej)

  •     rozszerzenie zakresu „bezpiecznej przystani” w odniesieniu do niektórych:

a. ograniczeń aktywnego kontaktowania się nabywcy z klientami indywidualnymi (sprzedaży czynnej)

b. praktyk dotyczących sprzedaży przez Internet (tzn. możliwości ustanawiania wobec tego samego dystrybutora różnych cen hurtowych produktów sprzedawanych przez Internet i poza nim)

c. możliwości stosowania różnych kryteriów w odniesieniu do sprzedaży przez Internet i poza nim w systemach dystrybucji selektywnej.