W ramach wsparcia działań promujących obszar Environmental, Social and Governance (ESG) Europejski Urząd Nadzoru Giełd Papierów Wartościowych (ESMA) 10 lutego 2022 r. opublikował na swojej stronie internetowej Mapę Drogową Zrównoważonego Finansowania na lata 2022 – 2024. Organ przedstawił wykaz planowanych działań w zakresie zrównoważonych finansów z wyszczególnieniem obszarów jakie będą adresować, sektorów których będą dotyczyć oraz przewidywanych okresów implementacji, przede wszystkim w zakresie regulacji takich jak Rozporządzenie ws. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (SFDR), Taksonomia, oraz dyrektyw: MiFID II, AIFMD, UCITS oraz w sprawie ujawniania informacji niefinansowych (NFRD i CSRD).

Podmioty nadzorowane w najbliższych latach mogą spodziewać się działań ESMA w następujących obszarach:

SFDR:

  • Obszar produktowy:

– Nowe wytyczne dla zarządzających funduszami i aktywami, w tym dotyczące art. 9 SFDR oraz przepisów Taksonomii obejmujących obowiązki na poziomie produktu;
– W toku prac ESMA z Komisją Europejską – regulacja minimalnych kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz zmiany w obszarze kwalifikacji produktów do art. 8 lub 9 SFDR;
– Analiza ujawnień na mocy art. 8 i 9 SFDR w celu identyfikacji przypadków greenwashingu;

  • Obszar podmiotowy:

– Przegląd projektu aktu wykonawczego (regulacyjnych standardów technicznych) RTS do SFDR z uwzględnieniem regulacji dotyczącej raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju (eng. Principal adverse impacts, PAI).

Taksonomia:

  • Opracowanie wytycznych dotyczących raportowania niefinansowego (art. 8 Taksonomii);
  • W toku prac ESMA z Komisją Europejską – przegląd minimalnych standardów dla tzw. zielonych benchmarków (Climate Transition Benchmarks oraz Paris-Aligned Benchmarks).

MiFID II:

  • Zmiany mające na celu ułatwienie uczestnikom rynku finansowego i doradcom regularnego uwzględniania wpływu produktów finansowych i decyzji inwestycyjnych na zrównoważony rozwój.

AIFMD oraz Dyrektywa UCITS:

  • Potencjalne dalsze zmiany do dyrektyw UCITS oraz AIFMD w celu zapewnienia regularnego oceniania skutków decyzji inwestycyjnych uczestników rynku finansowego na zrównoważony rozwój.

NFRD oraz CSRD:

  • Określenie kompetencji nadzorczej organów krajowych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania greenwashingowi, z uwzględnieniem wymogów NFRD i CSRD oraz wymogów dotyczących prospektów emisyjnych dla emitentów notowanych na giełdzie.

Jak można było się spodziewać pakiet obowiązków ESG, który powinny brać pod uwagę instytucje nadzorowane, będzie coraz szerszy i będzie ulegał systematycznemu rozszerzaniu o nowe regulacje (w tym o charakterze “soft law”) oraz inne działania nadzorcze europejskich organów. Odpowiednie śledzenie tych działań jest jednym z podstawowych działań instytucji nadzorowanych w ramach zachowania compliance w obszarze ESG.

Pełną treść dokumentu znaleźć można pod linkiem.