Żaden z ankietowanych banków nie zamierza karać swoich klientów podnosząc im koszty kredytów, jeśli ich planowane inwestycje czy cała działalność wciąż uznana jest za „brudną”, zamiast tego stawiają na zachęcanie do wdrażania ESG. Jednocześnie połowa z nich planuje oferować klientom dodatkowe usługi wspierające ich transformację. Co najważniejsze, 81% badanych instytucji nie spodziewa się zmiany planów ani intensywności prac założonych w obszarze zrównoważonego rozwoju i przyjętej strategii ESG. Liczne nowe czynniki ryzyka – efekt pandemii Covid-19, wojna w Ukrainie, możliwe spowolnienie gospodarcze czy wysoka inflacja, nie osłabiają kierunku zielonej zmiany w polskiej bankowości – wynika z tegorocznej edycji raportu “Zielone finanse po polsku” opracowanego przez PwC Polska. Komentarza do raportu udzielili prezesi polskich banków, Brunon Bartkiewicz, ING Bank Śląski, Michał Gajewski, Santander Bank Polska, Przemysław Gdański, BNP Paribas i Cezary Stypułkowski, mBank.

Brunon Bartkiewicz, ING Bank Śląski:

“Temat zarządzania ryzykiem ESG jest stosunkowo nowy dla sektora bankowego. Dlatego realizacja inicjatyw z nim związanych stawia przed nami wiele wyzwań. Wśród nich jest wystandaryzowanie rozwiązań i ich transparentność umożliwiająca porównanie danych ujawnianych przez banki”

Michał Gajewski, Santander Bank Polska:

“Santander Bank Polska chce pełnić ważną rolę w transformacji polskiej gospodarki na niskoemisyjną. Wspieranie zielonych inwestycji to ważny element naszej troski o klimat i środowisko. Zielone finansowanie udzielone przez spółki z Grupy Santander Polska w 2021 r. wyniosło ponad 1 714 mln zł”

Przemysław Gdański, BNP Paribas:

“Banki odpowiadają za ok. 80% finansowania inwestycji w Polsce. Pytanie o ich rolę w transformacji gospodarki w kierunku klimatycznej neutralności jest zatem pytaniem retorycznym. Sektor finansowy ma narzędzia, żeby w realny sposób wpływać na ten proces”

 Cezary Stypułkowski, mBank:

“mBank to obecnie lider finansowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. W segmencie dużych inwestycji, takich jak farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe, sfinansowaliśmy dotychczas ponad 2000 MW mocy. W samej tylko pierwszej połowie 2022 roku przeznaczyliśmy na finansowanie budowy nowych źródeł OZE ponad 700 mln zł”

Warszawa, 4 października –  W najbliższym roku banki zamierzają skoncentrować swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju na wdrożeniu przepisów i wytycznych dotyczących ESG (75%), realizacji strategii ESG (69%), rozwoju zielonej oferty produktowej (63%). Jednocześnie zmniejszyła się grupa banków, która nie przeprowadziła dotychczas analizy portfela kredytowego pod kątem spełniania kryteriów ESG z 43% w poprzednim roku do 25% w 2022. Wszystkie ankietowane banki wprowadziły elementy zrównoważonego finansowania w ofercie produktowej, a ponad 80% w strategii biznesowej i procesach administracji (tj. zakupy, organizacja wewnętrzna – np. polityka paperless, segregacja śmieci, oszczędność energii i wody); może to wskazywać na kierunek rozwoju oferty produktowej, która w następnych latach wspierać będzie transformację energetyczną i inne aspekty środowiskowe (ścieki, śmieci itd.).

 “Szybko narastające wymogi prawne Unii Europejskiej i wytyczne regulatorów europejskich związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, czyli ESG intensywnie kształtują warunki funkcjonowania gospodarki i na stałe wpisują się w rzeczywistość działania instytucji finansowych także w Polsce. Jednocześnie rosną oczekiwania inwestorów oraz klientów instytucji finansowych, którzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na rentowność bądź cenę produktu, ale także na znaczenie danej inwestycji lub produktu dla środowiska. Stąd też coraz więcej podmiotów dostrzega w ESG nie tylko konieczność regulacyjną, ale także impuls rozwojowy i szansę na poprawę swojej pozycji konkurencyjnej” – mówi Przemysław Paprotny, partner i lider usług dla sektora finansowego PwC Polska.

W najbliższym roku 69% banków planuje uwzględniać w zarządzaniu ryzykiem kredytowym wpływ czynników ESG na procesy i profil ryzyka w sposób ilościowy – jest to wzrost o ponad 10 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku; wyniki te pokazują ewolucję podejścia banków, które pod wpływem wymogów nadzorczych, presji różnych interesariuszy oraz celem zabezpieczenia przed ryzykiem klimatycznym, będą rozwijały metodyki i narzędzia do oceny ryzyk ESG. W kwestii technologii i rozwiązań IT, do zrealizowania strategii w zakresie ESG i strategii klimatycznej, banki będą podobnie jak w poprzednim roku potrzebować przede wszystkim rozszerzenia systemów źródłowych o dane w zakresie ESG (63%); ten aspekt wprowadzania ESG do biznesu i zarządzania ryzykiem będzie zapewne absorbował uwagę wielu banków i pochłaniał nakłady, celem dostosowania rozwiązań IT do przyjętej przez wiele banków strategii i wymogów do wymogów oraz wdrażanych strategii ESG.

“W latach 2021 i 2022 obok istotnych czynników takich jak presja regulacyjna, a mówimy tu o przepisach objętościowo sięgających kilkuset, a docelowo nawet kilku tysięcy stron, i rynkowa, m.in. wzrost ceny certyfikatów CO2, popyt na zielone produkty finansowe, zwłaszcza w krajach północnej Europy. „Zielona transformacja w UE” poddana została nowym, niespodziewanym czynnikom, o dużej złożoności i trudno przewidywalnych skutkach” – mówi Piotr Bednarski, dyrektor w zespole usług dla sektora finansowego PwC Polska.

W ostatnim roku 50% banków, które rok temu były na etapie wdrażania wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania, obecnie deklaruje, że jest z tymi wymogami na bieżąco. Banki dokonały znaczącego postępu jeśli chodzi o świadomość rosnących wymagań ESG, rozwoju wiedzy na temat przepisów i budowy kadry specjalistów z tym związanych. Natomiast w kontekście procesów, w których instytucja planuje wykorzystać kryteria dla działalności zrównoważonej określone w Taksonomii i technicznych kryteriach klasyfikacji, banki najczęściej wskazywały procesy raportowania niefinansowego i komunikacji zewnętrznej, realizację celów określonych w przyjętej strategii ESG, określenie ram dla zrównoważonych produktów kredytowych – deklarowane przez 63% ankietowanych instytucji.

“Zarówno presja regulacyjna, jak i rynkowa, agresja Rosji na Ukrainę, zagrożenia społeczne i gospodarcze oraz wzrost cen paliw kopalnych mogą wpłynąć na wyhamowanie tempa transformacji energetycznej i okresowe zwiększenie emisji gazów cieplarnianych. Można to zauważyć już po statystykach pokazujących odstępowanie planu zmniejszenia emisji CO2 w niektórych państwach. Jednocześnie kryzys paliwowy staje się impulsem do bardziej aktywnego poszukiwania i rozwoju rozwiązań dla energetyki” – mówi Dorota Hutny, menedżer w zespole usług dla sektora finansowego PwC Polska.

Jako największe wyzwanie utrzymuje się, wskazywany także w 2021, brak lub ograniczona dostępność danych na temat kontrahentów w zakresie ESG (94% ankietowanych). Te informacje są jednak konieczne ze względu na wymogi uwzględniania czynników ESG w procesie zarządzania ryzykiem. Podobnie jak rok temu wśród banków, które dokonały analizy preferowanych źródeł i dostawców danych na potrzeby identyfikacji i szacowania ryzyka ESG kontrahentów, 94% planuje pozyskiwać.

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.