Grupy Robocze

Grupa ds. Nieruchomości i Budownictwa

Grupa ds. Nieruchomości i Budownictwa zrzesza członków zainteresowanych rynkiem szeroko-pojętych nieruchomościami - inwestorów, deweloperów, architektów, wykonawców, zarządców obiektów i agentów. Spotkania koncentrują się na takich kwestiach jak pozwolenia na budowę, ochrona inwestorów i środowisko regulacyjne dla sektora. Grupa promuje również zielone budownictwo, zrównoważony rozwój i BIM.

GRUPA DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU I ESG

Promuje najlepsze wzorce zachowań korporacyjnych, a także ich wpływ na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Grupa oferuje członkom BPCC możliwość rozszerzania własnej wiedzy, a także służy jako platforma do komunikowania własnych pomysłów rządowi i władzom samorządowym. Celem jej działalności jest lepsze zrozumienie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) i zapewnienie przyjaznego dla CSR środowiska gospodarczego w Polsce.

Grupa ds. Podatków i Finansów

Grupa ds. Polityki Podatkowej i Finansów koncentruje się na deregulacji, podatkach i ubezpieczeniach społecznych. Celem jest pomoc w ulepszeniu systemu podatkowego, eliminując bariery dla inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Uproszczenie płatności podatków i poprawa otoczenia biznesowego w Polsce to priorytety grupy. Zajmuje się również zielonymi finansami i zrównoważonymi inwestycjami.

GRUPA DS. ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Grupa ds. Zmian Klimatu i Środowiska omawia technologie, które pomogą biznesowi przyczynić się do zmian zrównoważonego łańcucha dostaw w kontekście rosnącej świadomości w zakresie ochrony środowiska, co również pociąga za sobą dodatkowe koszty dla biznesu. W regularnych spotkaniach Grupy udział biorą przedstawiciele rządu, regulatora i władz lokalnych.

Grupa ds. Reformy Służby Zdrowia

Grupa robocza ds. Ochrony Zdrowia to forum wymiany najlepszych praktyk między Wielką Brytanią, a Polską oraz między Członkami BPCC, a polskim sektorem publicznym. Grupa omawia e-zdrowie, badania kliniczne, medycynę spersonalizowaną, opiekę skoordynowaną, zdrowe starzenie się i prywatną opiekę zdrowotną, z decydentami, ekspertami i menedżerami z sektora publicznego i prywatnego. Celem Grupy jest innowacyjna i skuteczna opieka zdrowotna.

Grupa ds. Zasobów Ludzkich

Grupa ds. Zasobów Ludzkich promuje aktywną politykę i standardy zatrudnienia, opierając się na najlepszych światowych praktykach. Jako platforma dialogu między członkami BPCC a sektorem publicznym, w jej spotkaniach często biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, lokalnych urzędów pracy, regulatorów i zainteresowanych urzędników. Grupa koncentruje się również na edukacji zawodowej, coachingu umiejętności miękkich, przywództwie, ocenie i zatrzymaniu personelu.

Grupa ds. Technologii

Grupa ds. Technologii zajmuje się nowymi osiągnięciami i kwestiami regulacyjnymi wpływającymi na firmy we wszystkich sektorach, w których występuje technologia - własność intelektualna, przetwarzanie w chmurze, blockchain, e-marketing, jednolity rynek cyfrowy, ochrona danych - i rozważa przyszłe trendy.

Grupa ds. Produkcji i Przemysłu

Grupa ds. Przemysłu i Produkcji to platforma do wymiany najlepszych praktyk i omawiania kwestii wspólnych dla wszystkich producentów, takich jak koszty energii, ochrona środowiska, automatyzacja, łańcuch dostaw i umiejętności. Spotkania odbywają się w fabrykach członków.

Grupa ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

Grupa ds. Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) współpracuje z rządem, parlamentem i władzami lokalnymi w celu omówienia kwestii dostarczania infrastruktury publicznej przez sektor prywatny. Doświadczenia brytyjskie stanowią lekcję, z której Polska może skorzystać. Grupa omawia również regulacje i najlepsze praktyki dotyczące przetargów w sektorze publicznym.