Grupa Santander i EDPR podpisali umowę kredytu o wartości PLN 370mln (EUR 81mln) na finansowanie portfolio sześciu farm wiatrowych o łącznej mocy 149.4MW.

Santander udzieli 50% finansowania z transzy banków komercyjnych, która jest częściowo gwarantowana przez EKF (duńską Agencję Wsparcia Kredytów Eksportowych). Pozostałe 50% transzy zapewni CaixaBank. Projekty otrzymały również wsparcie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co w połączeniu z finansowaniem banków komercyjnych daje kwotę długu na poziomie PLN 655mln (EUR 144mln) i jest jednym z największych finansowań farm wiatrowych na polskim rynku. Dodatkowo, Grupa Santander pełni rolę Agenta, Agenta Zabezpieczeń, Agenta ECA, Banku Strukturyzującego Transzę ECA, Banku Prowadzącego Rachunki oraz dostawcy transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem zmienności stopy procentowej.

Farmy wiatrowe są zlokalizowane w różnych częściach Polski: pięć z nich w północnej części kraju (Kozłowo, Krasin, Lichnowy, Chojnice oraz Piątkowo), a jedna na południu (Bogoria). Część projektów jest już w zaawansowanej fazie budowy lub w fazie operacyjnej. Wszystkie sześć farm wiatrowych jest częścią umowy sprzedaży zawartej z Mirova z sierpnia 2021 r.

Umowa jest kolejnym przykładem tego jak Santander wspiera polską transformację na gospodarkę niskoemisyjną. Bank stał się liderem w finansowaniu i doradztwie w zakresie energii odnawialnej dzięki swoim wysiłkom zmierzającym do poszukiwania rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, ładu społecznego i korporacyjnego (ESG) oraz z innych obszarów, aby wspierać klientów w dążeniu do bardziej zrównoważonych modeli operacyjnych z korzyścią dla środowiska.

– Cieszymy się, że możemy wspierać naszych Klientów, którzy inwestują w OZE i przyczyniają się do przyspieszenia zielonej transformacji w Polsce. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu Grupy Santander, mogliśmy zaproponować bardzo innowacyjne rozwiązania i razem z EKF, CaixaBank i EBI zapewnić finansowanie dla EDPR. To kolejny ważny krok w realizacji strategii odpowiedzialnej bankowości Grupy Santander – powiedział Juan de Porras, wiceprezes Zarządu kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska.