Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I półrocze 2022 roku wyniósł 1 616 mln zł i był pod wpływem znacznych obciążeń regulacyjnych i systemowych.

 • Nasze wyniki finansowe pozostają pod wpływem szeregu kosztów i obciążeń. Z dużym zaangażowaniem realizujemy naszą misję pomocy klientom w codziennych sukcesach. Szczególnie teraz będzie to dla nas jeszcze ważniejsze, bo przed polską gospodarką kolejne trudne kwartały.
 • Nie ustajemy w oferowaniu naszym klientom najwyższej jakości oraz użytecznych, przyjaznych rozwiązań finansowych. W ciągu półrocza aktywnie odpowiedzieliśmy na potrzeby klientów z Ukrainy, realizowaliśmy projekt promujący przedsiębiorczość kobiet, usprawnialiśmy zdalne bankowanie.

Michał Gajewski – Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki IH 2022 roku:

 • Dochody ogółem wyniosły 6,5 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,2 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,3 mld zł;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,5 mld zł i zwiększyły się o 29% r/r, głównie pod wpływem opłat regulacyjnych oraz inflacji, wyższych kosztów IT. W ujęciu porównywalnym – koszty ogółem wzrosły o 6% r/r. Koszty pracownicze wzrosły o 8% r/r wskutek podwyżek wynagrodzeń;
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2022 roku wyniosły łącznie 1,1 mld zł, z czego 368 mln zł to podatek bankowy, a 732 mln zł podatek dochodowy;
 • W I poł. 2022 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 229 mln zł i był o 63% niższy w ujęciu rocznym.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 19,18% oraz Tier1 na poziomie 17,31% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 30 czerwca 2022 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 158 mld zł i zwiększyły się o 8% w porównaniu z końcem czerwca 2021 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 83 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 75 mld zł.

Na koniec czerwca 2022 roku depozyty klientów wzrosły o 6% w stosunku do końca czerwca 2021 r. i wyniosły 184 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 4% do poziomu 105 mld zł, biznesowe o 8% do 78 mld zł.

Linie biznesowe

O 17% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, zwiększyliśmy sprzedaż kredytów gotówkowych (o 11% względem poprzedniego kwartału) i utrzymaliśmy, relatywnie do spadającego rynku, wysokie poziomy sprzedaży kredytu hipotecznego. Kontynuowaliśmy wsparcie dla uchodźców z Ukrainy: wdrożyliśmy konto zgodne z wymogami KNF, zorganizowaliśmy (Santander Universidades) kursy nauki języka polskiego we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, wprowadziliśmy język ukraiński w bankomatach. W ramach projektu MOCne w biznesie przygotowaliśmy warsztaty dla przedsiębiorczych kobiet.

Bankowość detaliczna:

 • 4,30 mln kont osobistych w złotych (+7% r/r);
 • 2,73 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+17% r/r);
 • 2,8 mln (+12% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,1 mln klientów mobilnych (+14% r/r);
 • 54,2 mln transakcji w bankowości mobilnej w II kw., +34% vs. II kw. 2021;
 • 2,4 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych w II kw., +33% II kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 2% r/r (+0,6% vs. I kwartał 2022);
 • 2,4 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych w II kw.

MŚP:

 • 328 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 154 tys. klientów mobilnych (+12% r/r);
 • 1,6 mln transakcji w bankowości mobilnej w II kw., +42% vs. II kw. 2021;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 3% r/r do 16,3 mld zł
 • Wzrost wolumenu depozytów o 5% r/r do 23,8 mld zł;
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 13% r/r do 6,9 mld zł.

Biuro Maklerskie:

 • 26,5 tys. aktywnych klientów digital, w tym 6,3 tys. klientów mobilnych;
 • 130% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów zamożnych;
 • Wzrost zainteresowania inwestycjami w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje): obroty +14% r/r

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna:

 • 34% wzrost dochodów z wymiany walut na platformie eFX;
 • 28% wzrost wykorzystania limitów trade finance;
 • 25% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • 4,6 tys. klientów mobilnych +17% r/r;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24, aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile oraz usłudze iBiznes24 Connect;
 • główna nagroda Cashless Fintech Evening w kategorii „projekt Fintech realizowany przez instytucje finansowe” przyznana za BLIK dla UNHCR, tj. rozwiązanie umożliwiające wypłatę środków pomocowych dla uchodźców z Ukrainy z wykorzystaniem systemu BLIK.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna:

 • 147% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych;
 • 131% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 73% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 19% wzrost przychodów z usług Trade Finance;
 • III miejsce w kategorii Bankowość w konkursie Technobiznes 2022 za platformę One Trade Portal, umożliwiającą klientom bieżącą kontrolę statusu płatności SWIFT.

Leasing:

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 3,26 mld zł – 2,7% r/r;
 • Wartość portfela leasingowego 12,15 mld zł – wzrost + 10% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • dochód 127,3 mln zł.

Faktoring:

 • obroty wyniosły 19,7 mld zł, wzrost o 17,2% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 18% r/r do 8 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 9%;
 • pierwsza pozycja pod względem bilansu, wzrost +18% r/r, udział w rynku 18%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 22% udziałem w rynku, wzrost +8% r/r;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider rynku pod względem wartości uruchomionych gwarancji.

Grupa Santander Consumer Bank:

 • Należności kredytowe netto 15,2 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 9 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 20,1 mld zł;
 • Zysk netto 253 mln zł.