Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2022 roku wyniósł 960 mln zł i jest to znacznie wyżej niż w poprzednich okresach.

 • W I kwartale zysk netto Grupy Santander wyniósł 960 mln zł, wzrosły nasze dochody, a wskaźniki płynnościowe i kapitałowe przekraczają normy nadzorcze. Mimo dobrych wyników mamy świadomość, że kolejne kwartały będą pod silną presją sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej. Na horyzoncie jest wiele czynników ryzyka, które stwarzają niepewność co do przyszłości i znajdą swoje odbicie w wynikach sektora bankowego w kolejnych kwartałach.
 • Poza podstawową działalnością bankową, koncentrowaliśmy się także na wsparciu naszych klientów z Ukrainy. Znieśliśmy wybrane opłaty, uprościliśmy procedury, aby umożliwić dostęp do finansów. Wspólnie z naszymi klientami i pracownikami zebraliśmy 4,25 mln złotych na pomoc Ukrainie.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki I kw. 2022 r.:

 • Dochody ogółem wyniosły 2,99 mld zł i zwiększyły się o 41% r/r;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,2 mld zł, +63% r/r;.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 661 mln zł, +8,1% r/r;
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,2 mld zł i zwiększyły się o 13% r/r, głównie pod wpływem opłat regulacyjnych. Po wyłączeniu z kosztów administracyjnych linii zawierającej opłaty regulacyjne – koszty ogółem wzrosły o 5% r/r. Koszty pracownicze wzrosły o 6% r/r wskutek podwyżek wynagrodzeń oraz zmniejszyły się o 8% w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym rozliczono premie za wyniki w roku 2021.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w I kwartale 2022 roku wyniosły łącznie 574 mln zł, z czego 177 mln zł to podatek bankowy, a 397 mln zł podatek dochodowy;
 • W I kw. 2022 roku łączny wynik na rezerwach, na poziomie skonsolidowanym, wyniósł 119 mln zł i był ponad trzykrotnie niższy w ujęciu rocznym.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: współczynnik kapitałowy na poziomie 18,12%
oraz Tier1 na poziomie 16,19% zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Na 31 marca 2022 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 156 mld zł i zwiększyły się o 5% w porównaniu z końcem 2021 r. – należności od klientów indywidualnych wyniosły 83 mld zł, należności od podmiotów gospodarczych 72 mld zł.

Na koniec marca 2022 roku depozyty klientów wzrosły o 4% w stosunku do końca marca 2021 r. i wyniosły 187 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 6% do poziomu 107 mld zł, biznesowe o 2% do 81 mld zł.

Linie biznesowe

O 18% r/r wzrósł portfel Kont Jakie Chcę, utrzymaliśmy wysokie poziomy sprzedaży kredytu hipotecznego (ok. 1 mld zł miesięcznie). W związku z wojną na Ukrainie wdrożyliśmy szereg rozwiązań wspierających ukraińskich pracowników i klientów. Organizowaliśmy pomoc dla ludności ukraińskiej zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym (w akcji Podwójna Moc Pomagania zebraliśmy ponad 4,25 mln złotych). Wspieramy Agencję ONZ ds. Uchodźców w szybkim i bezpiecznym dostarczeniu gotówki uchodźcom z Ukrainy z wykorzystaniem czeków BLIK.

Bankowość detaliczna I kw. 2022 r.:

 • 4,24 mln kont osobistych w złotych (+6,5% r/r);
 • 2,64 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+18% r/r);
 • 2,8 mln (+12% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 2,1 mln klientów mobilnych (+21% r/r);
 • 48,9 mln transakcji w bankowości mobilnej, +32% vs. I kw. 2021;
 • 2,2 mld zł sprzedaży kredytów gotówkowych, +38% I kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 2% r/r (bez zmian vs. IV kwartał 2021);
 • 2,9 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych, +109% I kw. 2021 – wzrost portfela brutto o 5% r/r (portfel kredytów w złotych +11% r/r).

MŚP I kw. 2022 r.:

 • 323 tys. (+9% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 159 tys. klientów mobilnych (+23% r/r);
 • 1,4 mln transakcji w bankowości mobilnej, +41% vs. I kw. 2021;
 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 5% r/r do 16,1 mld zł (+1% vs. IV kwartał 2021);
 • Wzrost wolumenu depozytów o 7% r/r do 23,7 mld zł;
 • Leasing dla MŚP – wzrost portfela o 16% r/r do 6,7 mld zł.

Biuro Maklerskie I kw. 2022 r.:

 • Aktywa klientów wyniosły 65,6 mld zł (+7% r/r);
 • 21,9 tys. aktywnych klientów digital, w tym 5,1 tys. klientów mobilnych;
 • 300% wzrost przychodu r/r z produktów strukturyzowanych dla klientów zamożnych.

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna I kw. 2022 r.:

 • 20,7 tys. klientów cyfrowych +4% r/r;
 • 4,5 tys. klientów mobilnych +20% r/r;
 • 32% wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej;
 • 40% wzrost dochodów FX na platformie eFX;
 • 37% wzrost wykorzystania limitów trade finance;
 • 20% wzrost sprzedaży limitów kredytowych;
 • systematyczny wzrost NPS;
 • unikalny projekt we współpracy z Agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) – wdrożenie rozwiązania wykorzystującego system BLIK do wypłaty gotówki z bankomatów w całym kraju dla zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy;
 • nowe funkcjonalności i usprawnienia w bankowości elektronicznej iBiznes24.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna w  I kw. 2022 r.:

 • 145% wzrost przychodów z usług bankowości transakcyjnej;
 • 123% wzrost przychodów z transakcji na rynkach finansowych;
 • 81% wzrostu przychodów z usług skarbowych;
 • 41% wzrostu przychodów z usług Trade Finance;
 • Doradztwo w transakcji przejęcia jednej z największych platform fotowoltaicznych w Polsce w ramach transformacji polskiego systemu energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE) i realizacji zielonej agendy banku;
 • II miejsce dla zespołu maklerów i V miejsce dla zespołu analiz giełdowych w rankingu dziennika Parkiet.
 • Tytuł „Market Maker of the Year 2021 – cash market” za wszechstronność w realizacji funkcji market maker’a na rynku kasowym i objęcie nią większości instrumentów finansowych.

Leasing I kw. 2022 r.:

 • Sfinansowane aktywa netto o wartości 1,6 mld zł+1,6% r/r;
 • Wartość portfela leasingowego 11,82mld zł – wzrost o 11% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego dobrej jakości;
 • dochód 61,3 mln zł

Faktoring I kw. 2022 r.:

 • obroty wyniosły 9,45 mld zł, wzrost o 17,1% r/r;
 • portfel kredytów wzrósł o 15% r/r do 7,4 mld zł;
 • czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 9%;
 • pierwsza pozycja pod względem bilansu, wzrost 15% r/r, udział w rynku 18,4%;
 • lider w zakresie finansowania dostawców z 23% udziałem w rynku, wzrost o 4% r/r;
 • pierwsza umowa faktoringu oparta o cele ESG – marża faktoringu powiązana z realizacją celów ESG przez klienta;
 • współpraca z BGK w programach faktoringowych (faktoring z gwarancją funduszu płynnościowego) – lider rynku pod względem wartości uruchomionych gwarancji;
 • eFaktoring dla mikro-przedsiębiorców, we współpracy z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG).

Santander Consumer Bank (Grupa) I kw. 2022 r.:

 • Należności kredytowe netto 15 mld zł;
 • Zobowiązania wobec klientów 8,8 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 19,6 mld zł;
 • Zysk netto 146 mln zł.