Clifford Chance reprezentowała Abener Energia, spółkę zależną Abengoa, działającą w sektorze energetyki odnawialnej, w związku z zawarciem ugody ze spółką Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW). Ugoda, na mocy której ECSW zobowiązała się zapłacić na rzecz Abener Energia kwotę 92,8 mln euro, reguluje rozliczenie umowy dotyczącej budowy bloku gazowo-parowego.

Trwający ponad 6 lat spór dotyczył roszczeń związanych z realizacją kontraktu EPC “pod klucz”, w tym przedłużenia terminu zakończenia robót, roszczeń odszkodowawczych i roszczeń związanych z robotami dodatkowymi, roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, roszczeń o zwrot kwot wypłaconych z gwarancji dostarczonych przez klienta oraz roszczeń wzajemnych.

Prawnicy Clifford Chance reprezentowali klienta w wielu postępowaniach arbitrażowych, postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz negocjacjach. Jednym z punktów kulminacyjnych sporu była wygrana przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w związku z którą ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener kwoty w wysokości 333,8 mln zł wraz z odsetkami.

Na mocy zawartej ugody strony zobowiązują się umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdzają brak jakichkolwiek roszczeń wynikających z kontraktu.

Zespołem reprezentującym Abener Energia w tym postępowaniu kierował Bartosz Krużewski (Partner kierujący praktyką procesową Clifford Chance w Europie Kontynentalnej) oraz Robert Moj (Counsel). W skład zespołu weszli prawnicy Departamentu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu: Monika Diehl (Senior Associate), Małgorzata Górska (Associate), Ewelina Bzducha (Associate), Justyna Błażejczyk-Kuwał (Senior Associate), Karolina Prochoń (Associate), Martyna Darczuk (Associate), Agata Zwolankiewicz (Junior Associate), Paweł Pogorzelski (Counsel) oraz Łukasz Piergies (Senior Associate). Wsparcie w zakresie prawa energetycznego zapewnił Paweł Puacz (Counsel), a kwestiach podatkowych Tomasz Szymura (Counsel).