Tarcza antykryzysowa już w senacie!

28 marca 2020 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [„Ustawa COVID-19”].

Dokument jest bardzo obszerny i obejmuje wiele dziedzin, dlatego - aby Państwo mogli łatwiej znaleźć potrzebne informacje - przygotowaliśmy kompendium wiedzy na temat wprowadzanych zmian, w którym omówiliśmy następujące tematy:

 

Warto dodać, że Ustawa COVID-19 wprowadziła także:

1.    możliwość wprowadzenia maksymalnych cen/marż hurtowych i detalicznych na towary/usługi mające istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Ustalając ich poziom, właściwy minister uwzględni wysokość cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia. Kontrolę przestrzegania ustalonych cen/marż będą sprawować Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa.
Stosowanie cen/marż wyższych niż ustalone jest zagrożone karą pieniężną w wysokości od 5 tys. do 5 mln zł Jeżeli przedsiębiorca dopuści się złamania tego zakazu (i) wielokrotnie, (ii) w przypadku wielu towarów lub usług lub (iii) na dużą skalę - Prezes UOKiK może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary;

2.    maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, które nie będą mogły przekroczyć nie należą się w części przekraczającej: - kosztów kredytu obliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w Ustawie COVID-19 lub - 45% całkowitej kwoty kredytu.