Rząd ogłasza „tarczę antykryzysową” czyli pakiet osłonowy dla biznesu

Prezydent Duda i premier Morawiecki na specjalnej konferencji prasowej ogłosili wczoraj w południe założenia „tarczy antykryzysowej”, która ma stanowić kompleksową ochronę dla firm i obywateli w dobie pandemii koronawirusa. Projekty ustaw mają być gotowe jeszcze w tym tygodniu.

Nowe rozwiązania, nazwane przez Pawła Borysa (szefa Polskiego Funduszu Rozwoju) w miniony poniedziałek w radiu TOK FM „gospodarczą bazooką”, a wczoraj przez Prezydenta Dudę podczas oficjalnej konferencji prasowej „tarczą antykryzysową”, obejmą szczególną ochroną zwłaszcza te branże i firmy, które zostały najbardziej dotknięte stratami w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz restrykcji z tym związanych. Chodzi zwłaszcza o sektor MŚP i następujące branże: transportową, turystyczną, gastronomiczną, rozrywkową, MICE (tj. branżę turystyki biznesowej – w tym: konferencji, targów, szkoleń, spotkań integracyjnych etc.). Jednak wsparcie ma być dostępne generalnie dla wszystkich podmiotów dotkniętych stratami.

Antykryzysowa tarcza

Kluczowe założenia rozwiązań, jakie rząd zamierza wprowadzić w najbliższych dniach, będą się koncentrowały na 5 filarach – są to:

 1. ochrona miejsc pracy i obywateli,

 2. rozwiązania dla przedsiębiorców,

 3. wsparcie dla służby zdrowia,

 4. ochrona systemu bankowego,

 5. inwestycje publiczne.

Prezydent Duda potwierdził, że „nie unikniemy deficytu budżetowego”. Szczegółowe rozwiązania w ramach w/w 5 filarów omówił premier Mateusz Morawiecki, który dodał, że „musimy się troszczyć o zdrowie gospodarki”, ponieważ ze względu. na epidemię koronawirusa uderzenie w gospodarkę może być mocniejsze, niż kilkanaście lat temu. Reakcja rządu, jak podkreślił Premier, jest natychmiastowa: „Musimy doprowadzić do zamortyzowania negatywnych skutków epidemii. Od paru tygodni pracowaliśmy nad rozwiązaniami”. Odpowiedź rządu na pandemię koronawirusa jest zdaniem premiera natychmiastowa, mocna, „najlepsza z możliwych” i kompleksowa. Szacunkowa wartość całego pakietu wsparcia została przewidziana na ok. 212 mld złotych.

1 filar: ochrona miejsc pracy i obywateli

Wśród szczegółowych rozwiązań mają się znaleźć zwłaszcza działania osłonowe dla rynku pracy, w tym:

 • ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty, zwolnienia z opłat za ZUS;

 • dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników firm przechodzących trudności wynikające z pandemii koronawirusa, spełniających kryteria spadku obrotów i zanotowania finansowej straty (tj. jeśli w okresie 2 m-cy spadną im obroty o 15% i wykażą stratę w co najmniej jednym z tych miesięcy, albo jeśli ich obrót w okresie 1 m-ca spadnie o 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca i firma wykaże stratę) – koszty te, do wysokości minimalnego wynagrodzenia, poniosą proporcjonalnie: pracownicy 20%, pracodawcy 40%, państwo 40% (FGŚP); pozwoli to pracodawcom na obniżenie kosztów pracy o 60% oraz na redukcję wymiaru czasu dla pracowników do 0,8 etatu – przy zachowaniu co najmniej płacy minimalnej;

 • samozatrudnieni, osoby pracujące na umowach zleceniach czy o dzieło mają otrzymywać – w przypadku spadku zleceń – wsparcie w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia;

 • dla rodziców dzieci w wieku do 8 r.ż. ma być przedłużona wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, jeśli zapadnie decyzja nakazująca kontynuację zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków etc. na dalsze 2 tygodnie (środki mają pochodzić z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);

 • dodatkowe rozwiązania mających osłonić ludzi: prolongata rat kredytowych, prolongata opłat za media – w porozumieniu z dostawcami tych usług (analogicznie jak w przyp. sektora bankowego), ustawa antylichwiarska, ustawa służąca walce z zawyżaniem cen przy wzmożonym nadzorze UOKiK nad sytuacją.

2 filar: rozwiązania dla przedsiębiorców

W celu zapewnienia firmom płynności finansowej rząd zamierza wprowadzić następujące rozwiązania:

 • system pożyczek i kredytów udzielanych na bardzo niskim oprocentowaniu i na bardzo dogodnych warunkach,

 • możliwość – dla firm transportowych czy spedycyjnych – przejęcia płatności leasingu choćby za samochody transportowe, ciężarowe, przez agencję rozwoju przemysłu podczas okresu trudności (leasing operacyjny),

 • gwarancje kredytowe do 80% ich wartości z BGK,

 • mikropożyczki do wysokości 5 tys.,

 • brak kar umownych za opóźnienia w realizacji zleceń w przypadku braków kadrowych.

Premier zapowiedział także szereg innych rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym, ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, „służących swoją bazą kapitałową dla wzrostu gospodarczego w Polsce, a dziś dla zamortyzowania spadku gospodarczego” oraz liczby zamówień – jak podał premier Morawiecki. Szczegóły mają być znane wkrótce.

3 filar: wsparcie dla służby zdrowia

Zarówno prezydent, jak i premier, wielokrotnie podkreślali wagę zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia służbie zdrowia. W tym celu, w wymiarze finansowym, planowane jest przeznaczenie min. 7,5 mld zł na m.in.: jednoimienne szpitale zakaźne, zakup dodatkowych środków ochrony osobistej, aparatury medycznej etc., modernizację bazy szpitalnej i jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

4 filar: ochrona systemu bankowego

W zakresie ochrony systemu bankowego rząd planuje wdrożyć rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo naszym depozytom, lokatom, płatnościom – całemu systemowi. Podkreślił, że w celu zapobieżenia sytuacji, jaka miała miejsce podczas kryzysu z 2008/2009 roku, gdy zaufanie do systemu finansowego legło w gruzach, rząd już teraz zamierza podjąć stosowne kroki. Poza działaniami, które wczoraj ogłosił NBP przy współpracy z KNF, rząd chce wprowadzić pakiet kapitałowy/płynnościowy chroniący środki finansowe. Zapewnił, że nie ma ryzyka, aby zabrakło pieniędzy w bankomatach – na dniach mają zostać wdrożone odpowiednie mechanizmy flankujące, ubezpieczające.

5 filar: inwestycje publiczne

Ostatnim filarem „antykryzysowej tarczy” mają być inwestycje publiczne, ponieważ w dobie spowolnienia spadają inwestycje prywatne. Ma to dać impuls całej gospodarce. Przewidziane inwestycje mają mieć wartość min. 30 mld zł i być przeznaczone m.in. na: „drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół, transformację energetyczną, przebudowę elementów architektury i infrastruktury całego państwa – energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, drogowej, kolejowej”, jak podał premier Morawiecki.

Czy wcześniejsze zapowiedzi minister rozwoju wejdą w życie?

Na razie nie wiadomo, czy oraz w jakim zakresie, w ustawach które są właśnie tworzone, swoje odzwierciedlenie znajdą rozwiązania zapowiadane wcześniej przez minister Jadwigę Emilewicz. Dla przypomnienia, resort rozwoju na swojej witrynie podawał, że mają się one opierać na trzech fundamentach:

 • ulgach w należnościach – m.in. udogodnienia w płatnościach podatków oraz składek ZUS,

 • poprawie płynności finansowej firm – m.in. w postaci pożyczek gwarancyjnych oraz dopłat do kredytów,

 • ochronie i wsparciu rynku pracy – m.in. poprzez rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów oraz ich pracowników.

Ulgi i odroczenia w płatnościach

Wśród rozwiązań zapowiadanych dotychczas przez resort rozwoju, które mają zredukować bieżące obciążenia firm związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, były na razie planowane:

 • możliwość odroczenia bieżących lub przyszłych składek ZUS, rozłożenia ich na raty, a nawet umorzenia – bez opłaty prolongacyjnej; ZUS uruchomił m.in. w tej sprawie specjalną infolinię: 22 560 16 00,

 • PIT, CIT, VAT – analogiczne rozwiązania, jak w przypadku ZUS,

 • opóźnienie wejścia w życie nowego JPK – z 1 kwietnia na 1 lipca br.,

 • ułatwienia w split payment,

 • opóźnienie obowiązku zgłaszania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – z 13 kwietnia (w przypadku pierwszych przedsiębiorców) na 1 lipca,

 • wcześniejsze zwroty VAT,

 • ułatwienia w zawieszaniu działalności gospodarczej,

 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek (branże dotknięte skutkami kryzysu).

Wsparcie w zachowaniu płynności finansowej

Pośród wsparcie mającego umożliwić firmom przetrwanie ciężkiego okresu w obliczu m.in. spadku obrotów, przerwania łańcucha dostaw czy odgórnie wprowadzonych działań nakierowanych na przeciwdziałanie pandemii, przedsiębiorcy wg MR mogliby liczyć na:

 • możliwość odliczenia strat poniesionych w 2020 roku od podatku należnego za 2019 rok – w ciągu następnych 5 lat,

 • pożyczki, w ramach pomocy de minimis, z gwarancją w wysokości 80 proc. udzielane przez BGK firmom – także MŚP oraz dużym podmiotom,

 • dopłaty do oprocentowania kredytów przez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona rynku pracy

W przypadku firm zmuszonych do przestojów, a także tych, które odnotowują znaczące spadki obrotów niosące ryzyko zwolnień dla pracowników zatrudnianych w danym zakładzie pracy, firmy miałyby otrzymywać następujące wsparcie:

 • możliwość skorzystania z funduszy wsparcia z FGŚP na ochronę miejsc pracy w przypadku spadku obrotów/straty finansowej o 15 proc. w ostatnich 2 miesiącach (zamiast 6 miesięcy, jak było do tej pory),

 • skrócenie okresu kryzysu z 6 do 2 miesięcy, co uprawnia firmy odczuwające spadek obrotów o 15% do wsparcia – pracownicy takiej firmy znajdującej się w przestoju mają prawo do uzyskania świadczenia z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększonego o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia finansowanego ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy (objętego ubezpieczeniem chorobowym) w przypadku braku możliwości wykonywania działalności gospodarczej w związku z koronawirusem – tj. posiadającego stosowne zwolnienie lekarskie, objętego kwarantanną lub izolacją przez państwowego inspektora sanitarnego,

 • dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy sprawującego osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Będziemy informować na bieżąco, w miarę pojawiania się kolejnych dokumentów – zwłaszcza konkretnych projektów oraz ustaw.

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP

 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców

 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS

 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa

 6. Rząd ogłasza „tarczę antykryzysową” czyli pakiet osłonowy dla biznesu

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi

 2. Tarcza antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?

 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej

 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek

 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa

FINANSE

 1.  Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło

 2.  Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy

 3.  Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych

ZARZĄDZANIE

 1.  Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?

 2.  Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?

Keywords koronawirus, Grant Thornton