Karta Zielonej Transformacji. Nowe rozdanie

W piątek (21.05.2021) o 14:00 na Placu Solnym we Wrocławiu, w ramach wydarzenia otwarcia pierwszej fabryki perowskitów na świecie Saule Technologies, światło dzienne ujrzała Karta Zielonej Transformacji opracowana przez Fundację Carbon Footprint.

PREAMBUŁA

Mając na uwadze ogólnoświatowy konsensus ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i nauk przyrodniczych, który wyraźnie wskazuje na to, że zmiany klimatu są efektem antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, świadomie włączamy się w działania na rzecz mitygacji zmian klimatu. Niniejsze postanowienia mają za zadanie wyznaczyć cele i wskazać kierunki, natomiast dobór strategii i środków jej realizacji należy do każdego podmiotu.

W swoich założeniach uwzględniamy równorzędność trzech filarów – nauki, biznesu i aktywizmu– które prowadzą społeczeństwo w stronę świadomego ekologicznie rozwoju.
Jesteśmy przekonani, że Zielona Transformacja to wspólny wysiłek na rzecz dobra naszej planety, podejmowany przez innowatorów, aktywistów, a także przedsiębiorców codziennie pracujących na rzecz wdrażania innowacji, które mają wpływ lokalny i globalny. To ich postawa pokazuje, że ekologia się opłaca – zarówno w aspekcie rozwoju biznesu, jak również w kontekście wspólnego dobra pracowników oraz konsumentów i odbiorców.

Wobec tego, my, jako innowatorzy, aktywiści i przedsiębiorcy, świadomi skali naszych działań nie tylko pod względem wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny, ale również na środowisko przyrodnicze i emisje gazów cieplarnianych, włączamy się w wyzwanie mitygacji zmian klimatu. Wierzymy, że działania, których podejmujemy się na mocy niniejszej Karty są początkiem znaczącej przemiany i należy je wdrożyć jak najszybciej. Kryzys klimatyczny jest niepodważalnym faktem, a zapobieganie mu i zrównoważona adaptacja do już zaistniałych zmian jest naszym obowiązkiem wobec wszystkich interesariuszy, a także społeczeństwa, planety i następnych pokoleń. Nie traktujemy kryzysu klimatycznego jako zbioru problemów na poziomie człowieka jako jednostki, ale jako listę wyzwań skierowanych do największych emitentów, w tym przedsiębiorstw, dlatego bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za swój wpływ na klimat i eksploatację zasobów Ziemi oraz zobowiązujemy się do dbania o wspólne środowisko.

1. OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Świadomi swojego wpływu na środowisko przyrodnicze i klimat, zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich działań, które znajdują się w zasięgu naszych możliwości, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, rozumianą jako maksymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dzięki wykorzystaniu innowacji w biznesie i technologii, najszybciej jak tomożliwe. Zdajemy sobie sprawę, że zawsze będziemy wywierać wpływ na środowisko, bo stanowimy aktywną część ekosystemu, jednak wierzymy, że każdy krok na drodze do neutralizacji owego wpływu ma istotne znaczenie.

2. JAWNA STRATEGIA

Zobowiązujemy się do wypracowania strategii działań na najbliższy rok, a także kolejne dziesięć i trzydzieści lat, która pozwoli osiągnąć wyżej przedstawiony cel. Strategia ma brać pod uwagę nie tylko aktualne problemy, ale również uwzględniać perspektywę przyszłych pokoleń. Oświadczamy, że plan strategii i informacje o jego realizacji będą jawne i komunikowane.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nasza działalność wiąże się nie tylko z wzrostem ekonomicznym i rozwojem europejskiej gospodarki, ale również odpowiedzialnym, środowiskowo i społecznie, lokowaniem zasobów. Zdajemy sobie sprawę, że jako przedstawiciele biznesu mamy możliwości i kompetencje w minimalizacji wpływu na klimat, dlatego zobowiązujemy się podejmować działania, które nie będą zrzucać odpowiedzialności na człowieka jako jednostkę, który ma nie tylko mniejszy wpływ na środowisko, ale również dysponuje bardziej ograniczoną ilością zasobów i możliwości.

4. ŚLAD WĘGLOWY

Zobowiązujemy się do wypracowania reguł analizy własnych procesów pod kątem wpływu na środowisko, z uwzględnieniem śladu węglowego jako najbardziej uniwersalnego wskaźnika do pomiaru oddziaływania biznesu na środowisko przyrodnicze i klimat. Będziemy wykorzystywać tę wiedzę w rozwijaniu i ulepszaniu swoich usług oraz produktów.

5. PROTAGONIZM

Jako liderzy zobowiązujemy się do wyznaczania ścieżek wzrostu opartych na filarach zrównoważonego rozwoju, inspirując pozostałych do podążania naszymi śladami.

6. ANGAŻOWANIE

Zobowiązujemy się do dbania o świadomość ekologiczną swoich pracowników i interesariuszy oraz angażowania ich w dążenie do osiągnięcia założeń niniejszej Karty.

7. STAWIANIE WYMAGAŃ

Deklarujemy, że będziemy odpowiedzialnie dobierać swoich przyszłych partnerów, zwracając szczególną uwagę na ich emisyjność. Zobowiązujemy się do stawiania im konkretnych wymagań w duchu założeń niniejszej Karty.

8. SPRAWIEDLIWOŚĆ EKOLOGICZNA

Świadomi swoich możliwości, deklarujemy podejmowanie działań, które eliminują wykluczenie ekologiczne, w tym ubóstwo energetyczne. Wierzymy, że biznes jest istotnym czynnikiem wpływającym na tworzenie sprawiedliwej przyszłości.

9. WSPARCIE

Zobowiązujemy się wspierać inicjatywy na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego i mitygacji zmian klimatu poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami świata nauki.

10. ADEKWATNOŚĆ

Nie ma rozwoju bez nauki. Świadomi roli, którą odgrywają naukowcy, a także konieczności wspierania ich głosu w debacie publicznej, zobowiązujemy się do działania zgodnego z aktualnym stanowiskiem Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz pozostałych uznanych ekspertów ds. ochrony środowiska przyrodniczego.

Równocześnie z podpisaniem Karty Zielonej Transformacji strony zobowiązują się do przestrzegania wszystkich jej punktów, w tym przygotowania szczegółowej listy zobowiązań i planu strategii na najbliższy rok, która ma być początkiem na drodze do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.