COVID-19. Szczegóły Tarczy Antykryzysowej

Projekt pakietu działań antykryzysowych tzw. tarczy antykryzysowej we wtorek trafi pod obrady rządu, a w czwartek zajmie się nim Sejm. Zgodnie z zapowiedziami obejmuje on szereg mechanizmów o charakterze bezpośredniego wsparcia oraz wiele odroczeń lub zawieszeń części obowiązków dla przedsiębiorców.

Warto pamiętać, że niektóre z mechanizmów pomocowych będą dostępne na wniosek, rozpatrywany według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Pomimo że projekt przepisów nie został jeszcze przyjęty przez rząd, wczesne przygotowanie się do złożenia stosownych wniosków może być niezwykle istotne dla utrzymania ciągłości biznesowej oraz ochrony biznesu  w trakcie epidemii koronawirusa.

Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19, których obroty spadną o 15% albo 25% względem wskazanych okresów referencyjnych, będą mogli uzyskać przez 3 miesiące dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Zgodnie z projektem ustawy dopłaty będą stanowiły pomoc de minimis.

Redukcja czynszów w obiektach handlowych pow. 2000 m2

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii czynsze najmu zostają obniżone o 90%, jeśli najemca nie prowadzi działalności w efekcie wprowadzenia jednego z ww. stanów.

Pozostałe mechanizmy dofinansowania

 • Świadczenie postojowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług w razie przestoju trwającego co najmniej 30 dni mogą wnioskować o jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości do 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W szczególnych okolicznościach możliwe będzie złożenie wniosku po raz drugi.

 • Wprowadzenie systemów voucherowych dla branży turystycznej i eventowej

W razie odstąpienia od umowy okres zwrotu pieniędzy klientom przez firmy turystyczne i eventowe wyniesie 180 dni. Firmy będą mogły wydawać klientom, za ich zgodą, zamiast zwrotu pieniędzy vouchery na realizację usług w przyszłości.

 • Nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Jednym z elementów tarczy antykryzysowej ma być również nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z budżetem w wysokości 1 mld złotych. Ustawa wprowadzi pomoc publiczną na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację. Zasadniczo pomoc będzie udzielana poprzez preferencyjne pożyczki, z wyjątkiem restrukturyzacji, w której finansowanie będzie mogło być udzielane inaczej, np. poprzez obejmowanie akcji, udziałów lub obligacji restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

 • Zmiany w ustawie o systemie instytucji rozwoju

Projektowana ustawa umożliwi Polskiemu Funduszowi Rozwoju finansowanie działań mających na celu zapobieganie lub łagodzenie skutków sytuacji kryzysowych, w szczególności skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Inne zmiany

 • Uelastycznienie przepisów w zakresie czasu pracy

 • Możliwość rozliczenia straty podatkowej, do wysokości 5 mln, poniesionej w 2020 r., z dochodami uzyskanymi w 2019 r. (wsteczne rozliczenie straty podatkowej)

 • Zniesienie obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie

 • Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla małych podatników,

 • Odliczenia całości darowizn od podatku przekazanych wybranym podmiotom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

 • Przedłużenie dla części podatników terminu do zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres od marca do maja 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r.

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) dla dużych przedsiębiorców

Regulacje zawieszające i ograniczające

 • Możliwość zawieszania przez KAS z urzędu lub na wniosek podatnika postępowań prowadzonych wobec przedsiębiorców (kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych) na czas obowiązywania stanu epidemicznego i stanu epidemii

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

 • Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

 • Czasowe zwolnienie z PCC pożyczek zaciąganych w okresie epidemii przez przedsiębiorców, którym pogorszyła się płynność

 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych

 • Odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej.

 • Zawieszenie zakazu rozładunku i ekspozycji towarów w niedziele

 • Odroczenie opłat za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020 r. za rok 2020

 • Odroczenie obowiązku zawarcia umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych dla niektórych przedsiębiorców

 • Zmiany w zakresie zawieszania postępowań sądowych

Keywords PwC