ALERT: Koronawirus a obowiązki informacyjne

Pandemia koronawirusa wywiera bezpośredni i negatywny wpływ na rynki finansowe, w tym europejskie rynki kapitałowe. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w wyniku dyskusji przeprowadzonej z właściwymi organami krajowymi (w tym Komisją Nadzoru Finansowego) udzielił uczestnikom rynku zaleceń dotyczących zapobiegania skutkom koronawirusa.

W szczególności, zalecenia ESMA wywierają wpływ na realizację przez emitentów obowiązków informacyjnych poprzez wskazanie na:  

  • konieczność uwzględnienia informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa w raporcie rocznym za 2019 rok, jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w kolejnych raportach okresowych,

  • konieczność szczególnego uwzględnienia informacji o wpływie koronawirusa na fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową emitentów w ramach realizacji przez nich obowiązków informacyjnych wynikających z tzw. rozporządzenia MAR – między innymi poprzez niezwłoczne raportowanie o takich zdarzeniach w trybie art. 17 MAR.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy rynków finansowych, powinni przygotować się na zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa. Zarządzających aktywami zobowiązano do dalszego stosowania wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem i podejmowania w związku z tym odpowiednich działania.

Chociaż zalecenia te nie mają charakteru wiążącego, to ich uwzględnienie wydaje się niezbędne. Europejski Organ Nadzoru wyraźnie zastrzega sobie możliwość skorzystania w przyszłości ze swych uprawnień w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej oraz ochrony inwestorów. Ponadto, należy się spodziewać, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie egzekwować od podmiotów nadzorowanych zastosowania się do instrukcji udzielonych przez ESMA.

Keywords GESSEL