1. Złóż powiadomienie CBC

 • Obowiązek dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które są objęte obowiązkiem złożenia informacji o grupie podmiotów (tzw. raport CBC-R).
 • Powiadomienie CBC-P ma na celu przekazanie informacji na temat podmiotu odpowiedzialnego za złożenie w grupie raportu CBC-R. Należy go złożyć w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego grupy kapitałowej.
 • W przypadku grup kapitałowych, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie powiadomienia CBC-P upłynie 31 marca 2022 r.
 • Formularz składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Za niedopełnienie obowiązku jego złożenia lub gdy powiadomienie jest niepełne albo niezgodne z posiadanymi danymi, podatnikowi grozi kara w wysokości do 1 mln PLN.

2. Nie zapomnij o formularzu ORD-U

 • Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (zawartych w roku podatkowym lub realizowanych w roku podatkowym, a zawartych w latach wcześniejszych) z nierezydentami.
 • Informację sporządza się za rok podatkowy i przesyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.
 • Od 1 stycznia 2022 r. ORD-U nie składają podmioty, składające formularz TP-R. Uproszczenie to nie dotyczy podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, które dokonują transakcji z rajami podatkowymi pośrednio lub bezpośrednio.

3. Zaktualizuj analizy porównawcze

 • Analizy cen transferowych są obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych.
 • Zachowaj rynkowość transakcji! Analizy cen transferowych należy aktualizować nie rzadziej niż co trzy lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

4. Sporządź lokalną dokumentację cen transferowych

Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich informacji wymaganych polskimi przepisami podatkowymi wraz z uwzględnieniem analizy porównawczej.
Lokalną dokumentację cen transferowych sporządza się w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (termin ten prawdopodobnie zostanie przesunięty o 3 miesiące).

5. Złóż TP-R i oświadczenie TP

 • Podmioty, które realizują transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej ustawowe limity (2 mln PL, 10 mln PLN, 500 tys. PLN, 100 tys. PLN), mają obowiązek ich zaraportowania w formularzu TP-R.
 • W formularzu TP-R należy zaraportować, oprócz wartości poszczególnych transakcji, również wynik osiągnięty na danej transakcji wraz z odniesieniem do rynkowego przedziału cen / wskaźników finansowych, które są wynikiem przeprowadzonych analiz porównawczych. Bez aktualnych analiz porównawczych nie jest zatem możliwe poprawne uzupełnienie formularza TP-R.
 • Formularz składany jest w formie elektronicznej przez bramkę e-Deklaracje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Podmioty objęte obowiązkiem dokumentacyjnym zobowiązane są również do złożenia do organu podatkowego podpisanego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, jak i transakcji rajowych wraz z potwierdzeniem o rynkowości stosowanych cen.
 • Zgodnie z przepisami termin na złożenie TP-R upływa 30 września 2021. Zakładając, iż praktyka z roku 2021 zostanie powtórzona termin ten wydłuży się o 3 miesiące.

W czym możemy pomóc?

 • dokumentacja cen transferowych
 • weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych
 • transakcje z rajami podatkowymi
 • APA (uprzednie porozumienie cenowe)
 • analizy porównawcze
 • analiza i ocena modelu biznesowego
 • raportowanie TP-R
 • kontrole cen transferowych

W MDDP mamy ponad 50-osobowy zespół Cen Transferowych, który świadczy usługi doradcze z zakresu cen transferowych. Wspieramy klientów w uzasadnianiu rynkowego charakteru przeprowadzonych rozliczeń wewnątrzgrupowych.

W zeszłym roku nasz zespół pomógł wszystkim klientom, którzy się do nas zgłosili, w wypełnieniu obowiązków w terminie.

Author