Strona wydarzenia

Nowe PZP szansą czy zagrożeniem? Ustawa oczami wykonawcy

Nowe PZP szansą czy zagrożeniem? Ustawa oczami wykonawcy

Agenda:

9:30 – 9:45 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:45 – 11:00

Nowe PZP – zmiany w ustawie bezpośrednio wpływające na biznes i strategiczne decyzje wykonawcy (w szczególności warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, przesłanki wykluczenia w ustawie i w najnowszym orzecznictwie TSUE, self-cleaning, poleganie na zasobach podmiotów trzecich, kryteria oceny ofert, zmiany dot. etapu realizacji umowy o zamówienie publiczne, udział w postępowaniu podmiotów z tzw. państw trzecich, zmiany w systemie odwoławczym)

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 12:00

Case studies na podstawie przeglądu aktualnego orzecznictwa KIO (komentarz w świetle o najnowszych orzeczeń TSUE oraz przepisów nowego PZP)

12:00 – 13:30

Dyskusja, pytania uczestników, podsumowanie

Prelegenci
Katarzyna Kuźma, Partner
dr Wojciech Hartung, Counsel

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Udział jest bezpłatny. Potwierdzenie udziału prosimy wysłać do 27 listopada na adres wroclaw@bpcc.org.pl . Nie ma konieczności ponownej rejestracji, w przypadku potwierdzenia udziału bezpośrednio do kancelarii DZP.

Katarzyna Kuźma
Partner | Szef zespołu prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska | Praktyka Infrastruktury i Energetyki | kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Katarzyna jest szefem zespołu świadczącego usługi w zakresie polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach i sektorach gospodarki (w tym sektorze budowlanym i usług inżynieryjnych, ochrony środowiska, farmaceutycznym i energetycznym) w projektach realizowanych w sposób „tradycyjny” (zamówienia publiczne) lub przy zastosowaniu struktur partnerskich w szerokim tego słowa znaczeniu (PPP, koncesje). Świadczone przez nią doradztwo obejmuje wszystkie etapy postępowania (w tym reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi), jak również etap realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem postępowań kontrolnych i dotyczących tzw. korekt finansowych. Aktywnie promuje wdrażanie systemów compliance w obszarze zamówień publicznych.

Dr Wojciech Hartung
Counsel | Praktyka Infrastruktury i Energetyki | kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Wojciech  specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących  również przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP  i koncesji. Zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej (w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i transportu publicznego). Doradza zarówno przedsiębiorcom prywatnym, w tym podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również stronie publicznej. W ramach wcześniejszych obowiązków (do marca 2009 r. jako Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych) był m.in. przedstawicielem Polski w instytucjach Unii Europejskiej, gdzie brał udział w pracach legislacyjnych nad Dyrektywą 2007/66/WE dotyczącą środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych oraz Dyrektywą 2009/81/WE w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Jako ekspert w dziedzinie unijnego prawa gospodarczego był współautorem projektu  pierwszej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz uczestnikiem prac legislacyjnych nad Prawem zamówień publicznych. Wojciech jest również wykładowcą akademickim na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych, m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Events
2019-11-28, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: CitySpace w budynku NOBILIS BUSINESS HOUSE, ul. Curie-Skłodowskiej 12 – V piętro, Wrocław
Organizator: BPCC, DZP, Cityspace