Strona wydarzenia

III Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Ciągłością Działania nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów Państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”

Projekt III Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania

Główne tamaty

 • Ciągłość Działania
 • Ochrona Infrastruktury Krytycznej (POIK)
 • System Antykorupcyjny
 • Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • Bezpieczeństwo Informacji
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Bezpieczeństwo Informacji w Chmurze Obliczeniowej
 • Analiza wpływu na Biznes (BIA)

Cele Konferencji

 • Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa, administracji, organizacji rządowych oraz otoczenia biznesu w obliczu dzisiejszych zagrożeń.
 • Nakreślenie nowych kierunków działania w zakresie aspektów zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa państwa.
 • Określenie płaszczyzny współpracy dla wszystkich poziomów administracji państwowej, służb mundurowych oraz infrastruktury IT w zakresie wymiany, dostępności oraz poufności informacji.
 • Przedstawienie nowych praktyk oraz standardów stosowania narzędzi, technik oraz dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy i oceny postępowania z ryzykiem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa i organizacji wspomagających.
 • Wskazanie nowoczesnych kierunków oraz najlepszych praktyk w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych osób realizujących zadania dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ciągłości działania w odniesieniu do aspektów zarządzania kryzysowego.
 • Pozyskanie i wymiana doświadczeń oraz poglądów wskazujących istotne kierunki ewentualnych zmian i wniosków.

Problematyka

Bezpieczeństwo Państwa i ciągłość funkcjonowania jego organów to główne zadanie i wyzwanie wszystkich organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa narodowego Państwa. Kwestie ciągłości działania, zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem informacji równie silnie odnoszą się do organizacji z dowolnego sektora gospodarki, w których pracujemy i z którymi współpracujemy każdego dnia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz wszelkich organizacji jest dzisiaj narażone na wiele zagrożeń wynikających z przyczyn naturalnych lub spowodowanych czynnikiem ludzkim. Globalnie można stwierdzić, że wzrost czynników generujących zagrożenia rozwija się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i systematycznie wzrasta. Dla ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska koniecznym wydaje się stosowanie coraz to doskonalszych systemów zabezpieczeń. W miarę pojawiania się nowych zagrożeń państwo zobligowane jest do tworzenia i doskonalenia sposobów przeciwdziałających źródłom powstawania zagrożeń.

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń naturalnych związanych z działaniami siły przyrody oraz zagrożeń cywilizacyjnych związanych z działalnością człowieka wymaga monitorowania i ciągłej analizy tych zagrożeń. Wystąpienie zagrożeń po ich rozpoznaniu wymusza szybką identyfikację skali problemu i zakresu zdarzeń. Koniecznym jest tutaj określenie sił i środków niezbędnych do eliminowania skutków występujących zjawisk jak i realizacji działań ratowniczych. Sytuacja ta powoduje nieodzowność tworzenia wielopoziomowego systemu organizacji realizujących zadania w zakresie monitorowania, analizy zagrożeń i podejmowania określonych działań, przy użyciu niezbędnych sił i środków oraz ciągłości funkcjonowania organów powołanych do ich eliminacji. Istniejący system bezpieczeństwa wymaga, więc ciągłego doskonalenia zarówno w zasięgu regionalnym, wojewódzkim jak i krajowym.

Aktualnie w Polsce ratownictwo zorganizowane jest w dwóch systemach i obejmuje: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz Państwowe ratownictwo Medyczne. W systemach tych wyróżniamy trzy poziomy zarządzania, tj. powiatowy, wojewódzki, centralny (krajowy). Zorganizowany system ratowniczy w Polsce, w odniesieniu do aspektów zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa państwa, wymaga zarządzania ciągłością działania przy zachowaniu bezpieczeństwa w zakresie informacji oraz skutecznego zarządzania ryzykiem w realizacji tych zadań.

Zakłócenie pracy Krajowego Systemu Ratowniczego może powodować brak poczucia bezpieczeństwa obywateli i brak kontroli państwa nad tym niebezpiecznym zjawiskiem. Pełna ochrona i właściwe bezpieczeństwo obywateli gwarantuje dzisiaj tylko sprawne działanie podmiotów wykonawczych administracji publicznej, systemu zarządzania kryzysowego, przy właściwym wykorzystaniu najlepszych praktyk oraz międzynarodowych standardów wykorzystujących problematykę ciągłości i zarządzania działaniami. Skuteczność organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w państwie zależy głównie od stosowania i ich procesie zarządzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych a przy wykorzystaniu współczesnych możliwości IT. Celem zastosowania najlepszych praktyk oraz standardów jest poprawienie szybkości, trafności i precyzyjności w podejmowaniu decyzji przez służby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i porządku w państwie.

Szeroki zakres tematyczny jaki obejmuje konferencja został podzielony na dwa przewodnie panele tematyczne. Pierwszy z nich dotyczący Ciągłości Działania, dotyczyć będzie jej zachowania w odniesieniu do każdego szczebla Państwowego, Infrastruktury Krytycznej oraz Organizacji z nią współpracujących. Zagadnienia dotyczące Bezpieczeństwa Informacji, zawarte w drugim panelu tematycznym, omawiać będą nie tylko zagadnienia związane z infrastrukturą IT oraz rozwiązaniami technologicznymi ale także szeroko rozumianą kulturą bezpieczeństwa - przekładającą się na bezpieczeństwo Państwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Panel ten obejmie tematykę Zarządzania Ryzykiem gdzie wskazane będą metody, techniki i narzędzia identyfikacji analizy i oceny dynamicznie zmieniających się czynników ryzyka.

Opłata konferencyjna

Pełna opłata konferencyjna wynosi 500 zł netto (+ 23% VAT tj. 615 zł brutto). Opłata obejmuje koszt zakwaterowania, wyżywienia, parkingu, cateringu w trakcie trwania Konferencji, materiałów konferencyjnych oraz pokonferencyjnych.

KONTAKT

Sekretariat konferencji:
BSI Group Polska Sp. z o.o.
Pn-Pt w godz. 9:00- 17:00
ul. Królewska 16
00 – 103 Warszawa
Tel. +48 (22) 330 61 80
Fax. +48 (22) 330 61 81
e-mail: Konferencja.Szczytno@bsiwarsaw.pl
www.bsigroup.pl/konferencjaszczytno

Media Partners
2014-09-23, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Organizator: BSI Group Polska Sp. z o.o.