Artykuł

Wymagane ustawowo złożenie rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 do sądu rejestrowego spółki („KRS") i urzędu skarbowego

Streszczenie:Zarząd spółki zobowiązany jest zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników („ZZW”) w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego spółki. W przypadku spółek, dla których koniec roku obrotowego przypada 31 grudnia 2012 roku, termin złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) upłynie 31 marca 2013 roku, natomiast termin na odbycie ZZW mija 30 czerwca 2013 roku.

1. Dokumentacja na zwyczajne zgromadzenie wspólników

Dokumentacja wymagana na zwyczajne zgromadzenie wspólników obejmuje:

 • sprawozdanie finansowe;
 • sprawozdanie zarządu z działalności spółki w danym roku obrotowym, podlegające zatwierdzeniu przez wspólników spółki;
 • sprawozdanie rady nadzorczej (w stosownych przypadkach);
 • protokół z posiedzenia zarządu;
 • protokół z posiedzenia rady nadzorczej (w stosownych przypadkach);
 • protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników; oraz
 • wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zarejestrowanie złożonego sprawozdania finansowego spółki.

2. Wymogi w zakresie audytu

Czy przeprowadzenie audytu w Państwa spółce jest konieczne? Istnieją następujące wymogi określające konieczność przeprowadzania audytu:

 • Działalność banków, firm ubezpieczeniowych i spółek akcyjnych (S.A.) podlega corocznemu obowiązkowemu audytowi.
 • Działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w roku 2012 podlega obowiązkowemu audytowi w przypadku, gdy na dzień
 • 31 grudnia 2011 roku przekroczone zostały co najmniej dwa z poniższych kryteriów:
 • średnio roczna liczba pracowników była większa lub równa 50;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła lub przekroczyła 2,5 miliona euro; oraz
 • suma przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiła lub przekroczyła
 • 5 milionów euro.

3. “Monitor Polski B”

Z dniem 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku publikowania zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego w dzienniku urzędowym „Monitor Polski B” i ponoszenia związanych z tym wysokich kosztów ogłoszenia.

4. Zawiadomienie sądu rejestrowego spółki

W terminie 15 dni od daty zwyczajnego zgromadzenia wspólników, zarząd spółki ma obowiązek złożyć w KRS sprawozdanie finansowe, sprawozdaniezarządu oraz protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

5. Zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego

Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników należy także złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla spółki w terminie 10 dni od datyzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

6. Dalsze kroki

W celu uzyskania dodatkowych informacji w powyższym zakresie, otrzymania stosownego kosztorysu lub uzyskania pomocy lub porady prawnejw kwestiach dotyczących zwyczajnego zgromadzenia wspólników, prosimy o kontakt:

Anna Dzieciątkowska
Dyrektor Działu Prawa Spółek
T: +48 22 295 3345
E: adzieciatkowska@tgc.eu

Beata Ordowska
Adwokat, Partner
T: +48 22 295 3300
E: bordowska@tgc.eu

TGC Corporate Lawyers
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska
T: +48 22 295 3300
F: +48 22 295 3301
E: tgc@tgc.eu
W: www.tgc.eu

Autor: TGC Data publikacji: 2013-03-01 Cena: 0