Artykuł

Projekt „Konstruktywni”

Streszczenie:Projekt „Konstruktywni” wspiera zapobieganie przedwczesnemu odejściu z pracy przez osoby dotknięte przewlekłymi chorobami zapalnymi uwarunkowanymi immunologicznie.

Wspiera także działania ułatwiające zaistnienie na rynku pracy po raz pierwszy. Choroby te określane są w skrócie mianem IMID’s (ang. Immune-Mediated Inflammatory Diseases) i są to między innymi choroba Leśniowskiego-Crohna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, a także szereg innych.

Jednym z podstawowych celów projektu jest rozpoczęcie dyskusji nt. zdolności do pracy osób, które z powodów zdrowotnych nie mogą w pełni wykorzystać swojego potencjału zawodowego. Zdolność tą należy rozumieć wielowymiarowo - nie tylko jako możliwość utrzymania siebie i bliskich, ale także jako zdolność do pełnienia wielu ról w rozwijającym się społeczeństwie. To także możliwość samorealizacji, tworzenia oraz zachowania elementarnego prawa człowieka do godności. Umożliwienie zdrowej, dającej satysfakcję i konstruktywnej pracy obywateli jest kluczowe przy podejmowaniu wyzwania naszych czasów, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Wpisuje się też w cele „Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się”.

Niniejsza inicjatywa wykorzystuje osiągnięcia europejskiego projektu „Zdolni do pracy?” (Fit-For-Work) , który wskazał na wagę społecznych i zdrowotnych skutków chorób o podłożu mięśniowo-szkieletowym. Realizuje rekomendacje zawarte w powyższym raporcie, związane z działaniami o charakterze wielosektorowym. Dotyczą one wczesnej interwencji, kształcenia specjalistów ochrony zdrowia, wsparcia dla stopniowego powrotu do pracy oraz utworzenia sprawnego systemu rehabilitacji zawodowej. Raport wskazuje, że w Polsce wskaźnik zatrudnienia populacji w wieku produkcyjnym wynosi 59,3%, co stanowi wynik gorszy niż średnia dla wysokorozwiniętych państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynoszący 66,1%. Dodatkowo zauważono, że w latach 2005-2009 co najmniej 15,7% Polaków w wieku produkcyjnym nie poszukiwało pracy ze względu na stan zdrowia; kolejne 2,5% pozostawało bez pracy z uwagi na konieczność opiekowania się niepełnosprawnymi lub sędziwymi członkami gospodarstwa domowego. Ponadto w 2008 r. co najmniej 3,1 miliona osób pozostawało nieaktywnych zawodowo z powodu całkowitej bądź częściowej niepełnosprawności. Stanowi to aż 10% całej populacji w wieku produkcyjnym. Dlatego tak istotne jest podjęcie w Polsce działań ograniczających wpływ niepełnej sprawności na możliwość podejmowania pracy i pozostawanie aktywnym zawodowo.

Projekt zakłada zwiększenie rozpoznawalności opisywanych problemów wśród osób podejmujących decyzje w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej. Wskazuje też na korzyści jakie niesie wprowadzenie koordynowanego systemu opieki, czyli połączenia w ramach jednego procesu wczesnej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz adaptacji do pracy i wsparcia dla pełnienia ról społecznych.

W dobie kryzysu ekonomicznego ochrona zdrowia i sektor opieki społecznej boryka się z niedofinansowaniem. Niewątpliwie odczuwają to poszczególne grupy społeczne, w tym również osoby w wieku produkcyjnym. W związku z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych w ochronie zdrowia wymaga uwzględnienia ich wpływu na poprawę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia obywateli, a tym samym na gospodarkę. Oznacza to potrzebę prowadzenia inwestycji w rozwój społeczny i gospodarczy, a nie tylko ponoszenia kosztu interwencji. W kategoriach czysto ekonomicznych inwestycja taka przyczyni się nie tylko do zmniejszenia kosztów pośrednich (na przykład wynikających z niewytworzonych dóbr), ale w dłuższej perspektywie znacząco wpłynie na ograniczenie obciążeń finansowych Państwa. Rzetelna dyskusja wymaga zatem wprowadzenia pojęć takich jak zdolność do pracy, koszt pośredni chorowania, prezenteizm oraz absencja.

Możliwe jest wdrożenie szeregu instrumentów poprawiających warunki dla podejmowania i utrzymania pracy. Wymaga to współdziałania instytucji publicznych, podmiotów niepublicznych oraz obywateli. To co łączy ich działania ma charakter pozytywny, budujący i optymistyczny, czyli konstruktywny. Ambicją osób i partnerów zaangażowanych w Projekt jest zintegrowanie działań organów publicznych, decydentów zdrowotnych, autorytetów w dziedzinie zdrowia, polityków i społeczeństwa, w celu poprawy i utrzymania dobrego zdrowia populacji pracującej, a tym samym korzystnego wpływu na zdrowe starzenie się społeczeństwa.

Zakończenie Projektu „Konstruktywni” (planowane na grudzień 2015 r.) wiąże się z przekazaniem jego wyników - bazy wiedzy (wypracowanych ekspertyz oraz dobrych praktyk i rekomendacji) do instytucji publicznej mającej realny wpływ na tworzenie i realizację polityki państwa w zakresie zdrowia publicznego. Rezultatem tego będzie przygotowanie praktycznych wskazówek dla osób cierpiących na IMID’s, ułatwiających im poruszanie się po systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wspierających odnalezienie się na rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się. Jego wdrożenie angażuje szereg instytucji i organizacji, a sponsorem jest firma AbbVie Polska Sp. z o. o.

Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się jest zainteresowana jak najszerszym propagowaniem idei Projektu oraz pozyskiwaniem nowych partnerów i środowisk w celu jego skutecznej realizacji

Autor: Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się Data publikacji: 2014-01-01 Ilość stron: 1 Cena: 0