Artykuł

Piekielnik i Partnerzy - Tax & Legal alert

Streszczenie:Obecnie trwają intensywne prace w resorcie finansów nad nowelizacją Ustawy o VAT. Proponowane zmiany, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów, w pewnym zakresie mają wejść w życie od 1. stycznia nowego roku, a w pozostałym od 1. lipca 2013.

Rewolucja w wystawianiu faktur VAT?

Część z nich ma charakter kosmetyczny, doprecyzowujący niektóre regulacje, w szczególności w korespondencji z unijną dyrektywą 2006/112/WE, w celu harmonizacji wykonywania przepisów w sposób spójny z innymi państwami Wspólnoty Europejskiej.

Jednakże, na co należy zwrócić szczególną uwagę, pewne propozycje zmian mają charakter fundamentalny – dotkną swoim zasięgiem ukształtowane od wielu lat regulacje i wpłyną na działalność praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce. Zmiany te odczują w szczególnościosoby zajmujące się w swoich firmach podatkami i księgowością.

Jedną z bardziej rewolucyjnych zmian, niosących za sobą wiele doniosłych konsekwencji, jest zmiana ogólnej zasady powstawania tzw. obowiązku podatkowego w podatku VAT. W obecnie obowiązującejUstawie o VAT, art. 19 reguluje kwestie związane z powstaniem wspomnianego obowiązku. Przypomnijmy, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT wskazuje, w deklaracji podatkowej za jaki miesiąc (kwartał) podatek VAT winien być wykazany.

Obecnie obowiązująca zasada ogólna stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W praktyce zatem, gdy dostawa (sprzedaż) towaru lub wykonanie usługi miało miejsce w ostatnich dniach miesiąca (lub kwartału), sprzedawca mógł „przenieść” moment powstania u niego obowiązku podatkowego w VAT na następny miesiąc (lub kwartał) wystawiając fakturę maksymalnie 7 dni po dacie sprzedaży, tym samym VAT należny po jego stronie stawał się wymagalny wpóźniejszym okresie, zwiększając jego płynność finansową.

Wspomniany art. 19 Ustawy o VAT ma zostać w całości uchylony, a w jego miejsce pojawi się nowy blok przepisów, zawartych w art. 19a.

Ustawodawca w nowym kształcie Ustawy zamierza zrezygnować z możliwości przesunięcia obowiązku podatkowego o 7 dni od daty sprzedaży. Ogólna zasada będzie stanowić, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Oznacza to, iż podatek VAT powinien być wykazany w rejestrach VAT oraz deklaracji za ten okres, w którym miała miejsce dostawa towaru lub wykonanie usługi. Sprzedawcy towarów i usług stracą zatem możliwość „sterowana” płynnością finansową w sposób wcześniej wskazany.

Zmiany w zakresie praktycznym pojawią się również na gruncie terminów związanych z wystawieniem faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż.

W proponowanych zmianach Ustawy o VAT, art. 106i ma stanowić, iż fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Są to oczywiście tzw. zasady ogólne, od których stosuje się szereg wyjątków.

Istotnie widać zatem, iż moment wystawienia faktury VAT nie będzie miał wpływu na to, w jakim okresie VAT powinna się ona znajdować w rejestrach VAT oraz w deklaracji.

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem wskazanym na wstępie, iż zmiany mają charakter rewolucyjny, bowiem będą dotyczyć praktycznie wszystkich podatników VAT. Warto z tego powodu przygotować się do nowych regulacji i wdrożyć nowe zasady wystawiania faktur VAT z doradcą podatkowym.

W załączonym dokumencie dodatkowo:

  • Rozliczenie straty podatkowej przy połączeniu spółek metodą nabycia udziałów, a zamykanie ksiąg podatkowych
  • Podatek naliczony VAT a nadpłata podatku
  • 0% VAT w transporcie nie dla każdego
  • Niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym
  • Uchwała NSA - premia pieniężna stanowi rabat
  • Z życia Kancelarii

Autor: Piekielnik i Partnerzy Data publikacji: 2012-10-01 Cena: 0