Artykuł

Monitoring poczty mailowej pracownika

Streszczenie:Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest poszanowanie godności pracownika oraz innych dóbr osobistych (art. 11(1) kodeksu pracy).

Zasady:

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest poszanowanie godności pracownika oraz innych dóbr osobistych (art. 11(1) kodeksu pracy). W ocenie Sądu Najwyższego poszanowanie godności pracownika jest na tyle istotne, iż pracodawcy nie wolno naruszać godności przysługującej pracownikowi bez względu nato, czy pracownik odczuwa zachowanie pracodawcy jako krzywdę i przeciwko niej protestuje, czy też godzi się na złe traktowanie. Jednym z dóbr osobistych pracownika jest prawo do zachowania prywatności, co przekłada się na tajemnicę korespondencji wysyłanejlub odbieranej z prywatnej skrzynki pocztowej pracownika. Prawo do zachowania poufności korespondencji może niekiedy kolidować z obawami pracodawcy w zakresie korzystania przez pracownika z prywatnej skrzynki pocztowej do celów niezwiązanych z obowiązkami pracowniczymi podczas godzin pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca może kontrolować treśćpoczty wysyłanej lub odbieranej ze służbowej skrzynki pocztowej, lecz nie ma uprawnień do kontroli wiadomości wysyłanych z prywatnej skrzynki pocztowej.

Korzystanie z prywatnej skrzynki pocztowej:

Pracodawca nie może kontrolować treść prywatnej poczty pracownika wysyłanej czy odbieranej z prywatnejskrzynki mailowej, nawet jeśli pracownik korzysta ze sprzętu służbowego pracodawcy (za zgodą czy bez zgody pracodawcy). Prawo pracownika do zachowania prywatności ma wartość nadrzędną i przeważa nad wszelkimi innymi względami pracodawcy w tym zakresie. Natomiast w przypadku uzasadnionego podejrzenia pracodawcy o naruszeniu prawa przez pracownika, dowody potwierdzające tę okoliczność znajdujące się na prywatnej skrzynce pocztowej pracownika powinny byćweryfikowane w trybie stosownego postępowania sądowego, które umożliwia zabezpieczenie dowodów niedostępnych dla pracodawcy.

Korzystanie ze służbowej skrzynki pocztowej:

Chcąc prowadzić monitoring poczty mailowej pracownika wysyłanej/odbieranej ze skrzynki służbowej należy:

  • zawrzeć stosowne porozumienie z pracownikami/związkami zawodowymi czy też uzgodnić stosowane zapisy dotyczące monitoringu korespondencji w regulaminie pracy/układzie zbiorowym pracy. Należy także wskazać czy pracodawca stosuje zasady pomiaru efektywności pracy pracownika;
  • w przypadku braku regulaminu pracy lub układu zbiorowego pracy u danego pracodawcy, stosowne zapisy powinny zostać zawarte w umowie o pracę;
  • zapisy w w/w dokumentach powinny w szczególności wskazywać czy pracownik może korzystać z poczty służbowej także do celów prywatnych oraz w jakich sytuacjach (rekomendowane jest stworzenie dodatkowego folderu w skrzynce mailowej pracownika na korespondencję prywatną).

Korzystanie z elektronicznej skrzynki pocztowej stało się powszechną praktyką stanowiącą część naszegożycia prywatnego oraz służbowego, którą pracodawcy powinni uwzględnić przy ustalaniu zasad polityki korporacyjnej. W celu poszanowania idei wyrażonej w orzecznictwie, iż pracodawcy nie wolno wkraczać wsferę uznawaną przez pracownika za prywatną, zalecane jest jasne ustalenie zasad polityki spółki w zakresie korzystania z poczty e-mail w miejscu pracy oraz zasad monitoringu wiadomości wysyłanych/odbieranych ze skrzynki służbowej.

Odpowiedzialność:

  • naruszenie godności pracownika prowadzi do odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, nawet jeśli pracownik godzi się na takie traktowanie. Dla stwierdzenia naruszenia godności wystarczy, jeśli w obiektywnej ocenie społecznej określone zachowanie pracodawcy narusza godność innego człowieka. Jeśli roszczenie pracownika zostanie podtrzymane postanowieniem sądu, pracodawca zostanie wezwany do zapłaty zadośćuczynienia;
  • naruszenie tajemnicy korespondencji pociąga za sobąodpowiedzialność karną. Podstawa prawna:

Zasady dotyczące monitorowania korespondencji w przedsiębiorstwach zostały wskazane w rekomendacji Nr R (89) 2 z memorandum wyjaśniającego Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 18 stycznia 1989 roku.

Szersze omówienie kwestii dotyczących obiektywnej oceny naruszenia godności pracownika znajduje się w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2009 roku (II PK 114/09).

Autor: Gide Loyrette Nouel Data publikacji: 2012-06-01 Cena: 0