2015-05-13

L’Oréal –v- eBay– Clash of the Titans

The long-awaited decision of the European Court in the L’Oréal –v- eBay was issued on July 12th 2011.

Autor: David Glass

Typ: Artykuły
2015-05-13

Zmiany w działaniu organów kontroli skarbowej w 2013 r.

Ministerstwo Finansów przyjęło dokument „Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013” określając priorytetowe obszary kontroli oraz wskazało kierunki działań kontrolnych, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań kontrolnych. Przyjęte wytyczne będą wdrażane nie tylko przez organy kontroli skarbowej, ale nieoficjalnie również przez organy kontroli podatkowej.

Autor: Accreo

Typ: Artykuły

Nowa lista wspólników może już nie wystarczyć

W swojej najnowszej uchwale z dnia 6 czerwca 2012 r. (III CZP 22/12) Sąd Najwyższy uznał, iż w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (tylko tacy wspólnicy podlegają wpisowi do KRS), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części.

Autor: Kochański Zieba Rapala i Partnerzy

Typ: Artykuły

Biedecki - Alert prawny

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz kolejny Alert Prawny zawierający informacje o najnowszych zmianach w prawie i ważnych orzeczeniach.

Autor: Biedecki

Typ: Artykuły

Biedecki - Alert prawny

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz kolejny Alert Prawny zawierający in-formacje o najnowszych zmianach w pra-wie i ważnych orzeczeniach.

Autor: Biedecki

Typ: Artykuły

Alert Podatkowy - Prezydent podpisał Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Prezydent podpisał Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Autor: Taxplan

Typ: Artykuły

Wymagane ustawowo złożenie rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 do sądu rejestrowego spółki („KRS") i urzędu skarbowego

Zarząd spółki zobowiązany jest zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników („ZZW”) w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego spółki.W przypadku spółek, dla których koniec roku obrotowego przypada 31 grudnia 2012 roku, termin złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowejw zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) upłynie 31 marca 2013 roku, natomiast termin na odbycie ZZW mija 30 czerwca 2013 roku.

Autor: TGC

Typ: Artykuły
2015-05-13

Koszty na przełomie roku – przewaga prawa bilansowego nad podatkowym *)

Każde zamknięcie roku obrotowego wiąże się ze wzmożonymi pracami związanymi z ujęciem wszystkich transakcji w zamykanym roku obrotowym, a zwłaszcza faktur kosztowych dotyczących zarówno kosztów pośrednich jak i kosztów bezpośrednich. Dla wielu podmiotów dodatkowym utrudnieniem są przyspieszone terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych, przyspieszone w porównaniu do terminów wyznaczonych przepisami ustawy.

Autor: Mazars

Typ: Artykuły
2015-05-13

Odpowiedzialny biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach. Środki PARP dla MŚP na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwszy nabór projektów w konkursie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą starać się o bezzwrotne wsparcie finansowe do 100 000 zł na wdrożenie CSR.

Autor: PWC

Typ: Artykuły
2015-05-13

Nowa publikacja Kancelarii Wardyński i Wspólnicy - Year Book 2012

Zapraszamy do lektury drugiego wydania rocznika wydawanego przez Kancelarię Prawną Wardyński i Wspólnicy.

Autor: Wardyński & Partners Law Firm

Typ: Artykuły