Wydarzenie w przeszłości

Przemysł 4.0 – transformacja cyfrowa w przemyśle województwa śląskiego

13 września 2017 roku w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona zmianom na rynku pracy jakie zachodzą w przemyśle województwa śląskiego w kontekście dokonującej się zmiany pod wpływem rewolucji przemysłowej 4.0. Konferencja zorganizowana została przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Sali Marmurowej Urzędu.

Celem była prezentacja najnowszych wyzwań z zakresu automatyzacji i robotyzacji z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa, a także stworzenie platformy dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Kazimierz Karolczak, członek zarządu Województwa Śląskiego, a także świeżo powołany Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podkreślił on jak ważny jest dalszy zrównoważony rozwój województwa w oparciu o dziedzictwo przemysłowe i przewagi konkurencyjne tutejszych przedsiębiorstw. Województwo Śląskie jest drugim najsilniejszym gospodarczo regionem Polski i generuje ponad 12 % PKB. Kluczowymi branżami śląskiego są energetyka, motoryzacja, logistyka, medycyna. W ostatnich latach śląskie stało się również dużym skupiskiem firm działających w branży technologii informatycznych oraz w branżach zaliczanych do tzw. wysokich technologii.

Z ramienia Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd  „Pro-Silesia” skupiającego najważniejsze dla regionu instytucje obecni byli: Pan Dariusz Laska (w imieniu Kanclerza ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski), Pan Janusz Michałek (Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz Pan Marek Pawełczyk (Prorektor, Politechnika Śląska).

Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Kwaśniewski, Kierownik Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim. Omówił on formy wsparcia dla firm sektora MŚP w latach 2014-2020. (Pełna prezentacja dostępna pod sprawozdaniem). Następnie głos zabrał Michael Dembinski, Główny Doradca BPCC, który w pierwszej kolejności nakreślił definicję IV rewolucji przemysłowej oraz historię poprzednich. Następnie skupił się na zmianach demograficznych zachodzących w społeczeństwie:

Z jednej strony jest to ogromna rzesza trzydziestokilkulatków obecnych na rynku pracy (ok. 700.000), nie do końca posiadających kwalifikacje do zawodów obecnie dominujących a z drugiej obniżenie wieku emerytalnego. Przewiduje się, że około 30-45% wszystkich miejsc pracy zniknie do 2030 roku z powodu robotyki i sztucznej inteligencji. Nowe technologie, takie jak nauka komputerowa, internet rzeczy i rozproszona księga (Blockchain) automatycznie zautomatyzują całe grupy rutynowych robotników umysłowych obejmujących księgowość, łańcuch dostaw i utrzymanie wszelkich form rejestrów. Jakie kompetencje zatem powinien posiadać pracownik przemysłu 4.0? Jak kształcić dzisiejsze kadry na potrzeby nowoczesnej fabryki? - na te i inne pytania próbowali odpowiadać przedstawiciele uczelni wyższych miedzy innymi Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz firma z branży HR w dalszej części konferencji.

Jako kolejny wyzwania współczesnej produkcji w świetle Przemysłu 4.0 omawiał Pan Michał Kreczmar, Dyrektor w PwC. Omówił pełną cyfryzację łańcuchów wartości, produktów, usług oraz modeli biznesowych, które to procesy dotyczą przedsiębiorstw, ich pracowników, klientów i dostawców. Pan Kreczmar omówił przykłady ze świata (np. firmy Bosch, Siemens, Waymo, Boening), a także jak wypadają na tym tyle polskie przedsiębiorstwa. Określił, że dwie główne przeszkody w implementacji nowoczesnych rozwiązań to finanse i infrastruktura. Omówił też Digital Innovation Hub (DIG) jako model ośrodka wsparcia przedsiębiorstw w kwestii poprawy ich konkurencyjności poprzez zastosowanie rozwiązań cyfrowych. (Pełna prezentacja dostępna jest pod sprawozdaniem).

Sytuację na śląskim rynku pracy oraz kwalifikacje i umiejętności wymagane obecnie od kandydatów omówiła Pani Karolina Szyndler, Business Manager w firmie Hays. Obecnie bezrobocie na Śląsku wynosi 5,6% a ludność w wieku produkcyjnym to 2,818 424, z czego 492,359 osób pracuje w produkcji. Najbardziej poszukiwani kandydaci to absolwenci kierunków technicznych, inżynierowie, specjaliści komputerowi z kilkuletnim doświadczeniem, ale posiadający także kompetencje „miękkie” tj. potrafiący pracować w grupie, sprawnie się komunikować, podejmować ryzyko i decyzje, odznaczający się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej i empatii. (Pełna prezentacja dostępna jest pod sprawozdaniem).

Po przerwie głos zabrał z ramienia klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing KSSE Pan Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo z Gliwic. Klaster skupia obecnie 60 firm, 3 instytucje otoczenia biznesu i 8 jednostek naukowych. Jest to 30.000 zatrudnionych osób. Omówił procesy współpracy w ramach klastra (w tym pomiędzy firmami konkurencyjnymi), spotkania wymiany dobrych praktyk i wizję rozwoju jako silnego ośrodka kompetencji. (Pełna prezentacja dostępna jest pod sprawozdaniem).

Następnie w imieniu Stowarzyszenia „Pro-Silesia” głos zabrali Pan Marek Pawełczyk, Prorektor z Politechniki Śląskiej oraz Pan Dariusz Laska, (Uniwersytet Śląski), którzy omówili procesy nowoczesnego kształcenia i badań naukowych na dwóch wiodących śląskich uczelniach, jakie podejmowane się w odpowiedzi na potrzeby Przemysłu 4.0. Obecnie przygotowywana jest ustawa o fundacji zarządzającej Polską Platformą Przemysłu 4.0 (nazwa jest jeszcze dyskutowana). Platforma będzie „parasolem”, pod którym będą działały, w różnych regionach Polski Centra Kompetencji Przemysłu 4.0. Taka forma jest wzorowana na tym co utworzono i działa głównie w Niemczech, ale także w Holandii, Słowenii. Politechnika Śląska wspólnie z KSSE opracowała koncepcję Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, którą oddano w Ministerstwie Rozwoju. Obecnie oczekiwana jest decyzja dotycząca utworzenia Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Pan Pawełczyk w swoim wystąpieniu przedstawił także koncepcję powstania studiów dualnych: Automatyka i budowa maszyn, które funkcjonują w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi z branży automotive na terenie województwa. (Pełna prezentacja dostępna jest pod sprawozdaniem).

Uniwersytet Śląski to 12 funkcjonujących wydziałów i 25.000 studentów oraz prawie 250.000 absolwentów obecnych ba rynku pracy. Pan Dariusz Laska omówił powstanie nowych kierunków studiów kształcących na potrzeby zmieniających się potrzeb, podejmowanie szkoleń podnoszących kompetencje (w tym kompetencje miękkie), jak również omówił koncepcję doktoratów wdrożeniowych. Mówił także o działalności Biura Karier i grantach na innowacyjne projekty studenckie takich jak np. izolacja i charakterystyka dzikich szczepów drożdży mogących mieć późniejsze zastosowanie w przemyśle browarniczym i kosmetycznym. (Pełna prezentacja dostępna jest pod sprawozdaniem).

W dalszej kolejności Pan Paweł Szulc, Główny technolog z firmy Bodycote Polska przedstawił studium przypadku: Praktyczne aspekty wdrożenia i zastosowania koncepcji Przemysłu 4.0 w firmie. Bodycote to wiodący dostawca obróbki cieplnej na świecie mający swoje zakłady produkcyjne w Polsce, w tym w Zabrzu na Śląsku. Omówił on wdrożenie w zakładach produkcyjnych systemu SCADA (z języka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition) – systemu informatycznego nadzorującego przebieg procesu technologicznego. Jego funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych, ich wizualizację, sterowanie procesem oraz archiwizację danych. (Pełna prezentacja dostępna jest pod sprawozdaniem).

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów moderowany przez Michaela Dembinskiego oraz networking.

 

Keywords Przemysł 4.0
Events
2017-09-13, 10:15

Miejsce: Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (wejście do Sali od pl. Sejmu Śląskiego)
Organizator: BPCC, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego