Wydarzenie w przeszłości

Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego

W środę, 15 marca 2017 r. na spotkaniu grup roboczych BPCC ds. Zarządzania Kadrami i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które odbyło się w warszawskiej siedzibie Krajowego Biura Międzynarodowej Organizacji ds Spraw Migracji (IOM) podjęliśmy rozmowę o korzyściach, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać ze współpracy z IOM oraz podmiotami tworzącymi Krajową Platformę Współpracy na Rzecz Integracji.

Na wstępie gospodarz spotkania - Anna Rostocka, Dyrektor Biura Krajowego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce przybliżyła uczestnikom cele i zadania biura, które od 2002 roku podejmuje w Polsce liczne działania wspierające Polskę w sprostaniu rosnącym wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym w zarządzaniu migracjami.

Wśród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 r., bardzo wyraźnie (i po raz pierwszy w historii) zawarto odniesienie do kwestii migracji. To odpowiedź na dramatycznie rosnącą skalę problemów, z którymi mierzą się sygnatariusze w zagwarantowaniu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym wszystkich ludzi, przebywających na ich terenie oraz z opanowaniem rosnących nastrojów o charakterze rasistowskim.

W Polsce znaczna część migrantów to osoby przyjeżdżające w celu podjęcia pracy lub studiów. Podczas gdy jednocześnie rośnie zapotrzebowanie pracodawców na siłę roboczą – zarówno nisko jak i wysoko wykwalifikowaną - ogromnie ważne jest zapewnienie pełnej integracji zagranicznych pracowników i ich rodzin z lokalną społecznością.

Wzajemnemu poznaniu i usuwaniu nieufności, a tym samym budowaniu wysoce produktywnych zespołów, składających się z rodzimych i zagranicznych pracowników, służą m.in. oferowane przez IOM szkolenia orientacji kulturowej, adresowane do imigrantów.

Dla pracodawców, zatrudniających cudzoziemców spoza Unii Europejskiej opracowane zostały dedykowane szkolenia. Najbliższe takie szkolenia odbędą się w Warszawie (24 marca), Krakowie (14 kwietnia) i we Wrocławiu (21 kwietnia) – szczegóły tutaj.

Warsztat, obejmujący praktyczne kwestie, jak: kto może pracować bez zezwolenia na pracę, rodzaje zezwoleń na pracę, procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę, wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenie na pracę, test rynku pracy (opinia starosty), kto może pracować w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (i procedury oraz wypełnianie wniosku o wydanie oświadczenia), wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce, itp. może odbyć się także w siedzibie pracodawcy, pod warunkiem udziału w nim minimum ośmiu pracowników.

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach IOM mogą też skorzystać z możliwości organizacji szkolenia dla pracowników, pochodzących spoza UE z zakresu praw i obowiązków w Polsce, legalizacji pobytu, legalizacji pracy. Szkolenie takie jest nieodpłatne, jeśli uczestniczy w nim powyżej 30 osób.

IOM prowadzi także infolinię dla imigrantów i pracodawców. Specjalnie dla pracodawców została opracowana aplikacja, która na podstawie analizy konkretnego przypadku prezentuje informacje związane z możliwością zatrudnienia cudzoziemca: http://www.aplikacja.migrant.info.pl/

Wzajemnemu zrozumieniu i wspólnemu ze środowiskami imigrantów rozwiązywaniu problemów oraz działaniu na rzecz integracji służy Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji. O zadaniach i bieżących wyzwaniach Platformy opowiedziała Janina Owczarek, Koordynatorka Platformy.

Platforma stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami imigrantów, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami. Forum to obecnie liczy ponad sto osób z różnych instytucji i organizacji z całej Polski, ekspertów w dziedzinie migracji i integracji. Platforma sprzyja rozwojowi działań angażujących wszystkich, w których interesie leży rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się przybysze do Polski oraz opracowywaniu i proponowaniu systemowych rozwiązań dotyczących wspierania integracji migrantów z polskim społeczeństwem. Jednym z sukcesów Platformy było opracowanie zaleceń dla polityki integracyjnej Polski.

Aktywne włączanie do dialogu migrantów i wielu podmiotów, które mają wpływ na proces integracji sprzyja wdrażaniu efektywnych działań odpowiadających na rzeczywiste i aktualne potrzeby zarówno samych migrantów jak i społeczności, których migranci stają się częścią.

Policy Groups
2017-03-15, 09:15

Miejsce: Krajowe Biuro Międzynarodowej Organizacji ds Spraw Migracji (IOM), Mariensztat 8, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce