Wydarzenie w przeszłości

Dlaczego warto inwestować w charytatywność

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Uczestnikom szkolenia przedstawiono rys historyczny dobroczynności, zapoznano z psychologicznymi podstawami altruizmu i korzyściami płynącymi z postawy prospołecznej. Zachęcono również do refleksji jak pomagać, aby osoby wykluczone społecznie czuły się pełnoprawnymi członkami obywatelskiego społeczeństwa. Zwrócono uwagę, że w tradycji anglosaskiej już od wieków obecne jest, zarówno w systemie prawnym jak i codziennej praktyce, wspieranie osób biednych, niepełnosprawnych, zmarginalizowanych. Słuchacze byli zgodni, że współczesna filantropia powinna opierać się na włączaniu, stosowaniu takich narzędzi, które umożliwią osobom wspieranym osiągnąć pełnię ich możliwości.

Następnie omawiano działania charytatywne przedsiębiorstw w kontekście Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Sposobem realizowania działań dobroczynnych przez podmioty gospodarcze jest prowadzenie polityki CSR uwzględniającej konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwa realizując tę politykę  najczęściej powołują  fundacje, które realizują cele CSR przez przekazywanie środków finansowych, wolontariat pracowniczy, wybór pakietów socjalnych, udzielanie porad pro bono i stanowienie ciał eksperckich. Jednak zdaniem prelegentów na szczególna uwagę zasługuje  bezpośrednie „czynienia dobra” tj. zatrudnianie, podnoszenie kwalifikacji, dostosowania środowiska pracy dla osób  wykluczonych  lub  zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się też o podmiotach ekonomii społecznej wspierających osoby wykluczone społeczne tj.  stowarzyszeniach, fundacjach, spółkach zoo non profit, spółki akcyjne non profit, zakładach aktywności społecznej, spółdzielniach  socjalnych itp.

Największe zainteresowanie zebranych wzbudził temat optymalizacji obowiązkowych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przedstawiono podstawę prawną stosowanych rozwiązań, sposoby obniżenia wpłat na PFRON przez zatrudnienie osób niepełnosprawnych w różnych konfiguracjach na mocy obowiązujących regulacji prawa, zakup usług w przedsiębiorstwach społecznych uprawnionych na mocy ustawy  do udzielania ulg we wpłatach na PFRON czy realizację dedykowanych programów społecznych.

Zaprezentowano dobre praktyki  np. społeczny magazyn WSPAK, Działy Pracy Chronionej, projekt Asystent Pacjenta Seniora itp.

Na podstawie licznych przykładów m.in. CSK MSW, Leclerc, Samorząd gminny; wskazano na korzyści ekonomiczne wynikające ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej m.in. przez  zakupu usług bądź dostaw bezpośrednio nabywanych w podmiotach ekonomii społecznej uprawnionych do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Przedstawiono też propozycje współpracy w zakresie kompleksowego wdrażania  instrumentów obniżających bądź całkowicie znoszących wpłaty na PFRON.

i. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776

Keywords charytatywność
Policy Groups
2016-09-27, 09:30

Miejsce: Siedziba BPCC, ul. Zielna 37, wejście od ul. Bagno, 9 piętro
Organizator: British Polish Chamber of Commerce