Wydarzenie w przeszłości

CIT i VAT – najnowsze przepisy oraz orzecznictwo.

Śniadanie z ekspertem podatkowym w Katowicach.

W dniu 22 marca w katowickim Hotelu Angelo odbyło się spotkanie BPCC adresowane do specjalistów w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych pt. ,,CIT i VAT w świetle najnowszego orzecznictwa’’ – na co zwrócić szczególną uwagę?’’Partnerem spotkania była firma doradcza Rödl & Partner, oddział w Gliwicach.

Wiedzą i doświadczeniem podzielił się doradca podatkowy - Pan Maciej Wilczkiewicz. Na początek, Pan Maciej przybliżył uczestnikom spotkania najnowsze przepisy prawne dot. podatku VAT, a wynikające z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W następnej kolejności Pan Maciej omówił przepisy unijnie prawa podatkowego dotyczące warunków rozliczania VAT w przypadku świadczeń złożonych – na przykład wynajmu nieruchomości. Kolejna ciekawa kwestia dotyczyła wystawiania fikcyjnych faktur, oraz konsekwencji tego na podstawie kodeksu karnego skarbowego - Pan Maciej omówił na przykładzie orzeczenie sądu, w sprawie dotyczącej łamania prawa podatkowego. Kolejną omawianą kwestią było orzecznictwo w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie wyroku NSA.  Ciekawą tezą wyroku było wskazanie na orzeczenia ETS, m.in. z 8 czerwca 2000 roku, C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciwko Midland, w którym ściśle powiązano konieczność wystąpienia bezpośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym a transakcją opodatkowaną.

Uczestnicy spotkania, księgowi - przedstawiciele śląskich firm słuchali prelegenta z dużą uwagą, zadając jednocześnie rzeczowe pytania. Dla niektórych nowością okazała się wiadomość, że w świetle najnowszego orzecznictwa podatku VAT, moment powstania obowiązku podatkowego VAT, jest  rozliczny od chwili faktycznego rozliczania usługi, oraz jak przytoczył Pan Maciej; ,,Zasoby wykorzystywane przez stałe miejsce prowadzenia działalności – w tym również zasoby techniczne i osobowe – nie muszą być własnością podatnika”.

Kolejną omawianą kwestią było przeliczanie kwot w walutach obcych, również zgodnie z wyrokiem WSE, gdzie ,,Błędne jest uznanie, że za fakturę nie należy uważać tej, która została wystawiona przez zagranicznego kontrahenta”. Z wyroku WSE, dowiedzieliśmy się również, co rozumieć przez pojęcie ,,pierwszego zasiedlenia’’. Chodzi o użytkowanie budynku przez pierwszego nabywcę. Wśród uczestników pojawiły się pytania, kiedy należy wystawiać faktury w rozumieniu pojęcia ,,pierwszego zasiedlenia’’. Pan Maciej podał przykład użytkowania budynku przez zagranicznego użytkownika –  na podstawie własnej działalność gospodarczej. Interesujące wydało się również to, że karty paliwowe mogą być odliczane od podatku VAT.

Czego dotyczyła interpretacja:
1. Odliczanie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez operatorów kart paliwowych,
2. Dostawa łańcuchowa czy nie,
3. Postanowienia umowy o prawo do odliczenia.

Podczas omawiania kolejnej części  prezentacji , a mianowicie – o opodatkowaniu wyjazdów biznesowych, jedna z uczestniczek podjęła dyskusję z Panem Maciejem na temat sensowności obliczania podatku VAT, przy użyciu średniej arytmetycznej. ,,Pod wielkim znakiem zapytania pozostaję kwestia użyteczności organów podatkowych. Musimy wciąż działać w przestarzałym i nieefektywnym systemie podatkowym, przez co nasza praca jest ciężka i nieefektywna, a opodatkowanie niesprawiedliwe’’ – dodaje jedna z Pań księgowych. Uczestniczka wskazywała na potrzebę lobbowania w kręgach ustawodawczych na konieczność bardziej praktycznego formułowania przepisów podatkowych.

Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy skorzystali z hotelowego poczęstunku, Pan Maciej przystąpił do multimedialnego przeglądu orzecznictwa w podatkach dochodowych.

Pierwszą omawianą w tej części spotkania rzeczą było CIT – Cash pooling, a niedostateczna kapitalizacja – w dalszym ciągu w kontekście wyroku NSA. CIT jako podatek dochodowy, jak twierdził Pan Maciej, może być zastosowany przez pracodawcę jako rozlicznie wydatków służące motywacji pracowników, ze wskazaniem że ,,kierunkowym kryterium wykładni pojęcia kosztów uzyskania przychodów stanowi cel, dla którego zostały one poniesione, wyrażającym się w istnieniu bezpośredniego lub pośredniego wpływu ponoszonego kosztu na powstanie bądź zwiększenie osiąganego przychodu’’.

Do samego końca prezentacji przewijał się temat podatku dochodowego CIT, który może być uiszczany od dopłat od kapitału. CIT w usługach gastronomicznych w kosztach uzyskania przychodu, gdzie mowa jest o tym, że; ,,Wydatki ponoszone przez podatnika na usługi gastronomiczne w trakcie spotkań z kontrahentami mogą stanowić koszt uzyskania przychodu’’. Jak i to, że wydatki poniesione na zorganizowanie konferencji w celu pozyskania kontrahentów, mogą być odliczone od przychodu.

Na koniec zajęto się się tematem PIT – świadczenia dla pracowników, oraz różnych wyroków NSA z 2015 roku w tej sprawie.

Spotkanie zostało podsumowane przez dyrektor regionalną BPCC, Panią Urszulę Kwaśniewską, która podziękowała firmie Rodl & Partner za poprowadzenie szkolenia. Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali ankietę, w której  ocenili wartość merytoryczną spotkania oraz wskazali potencjalne tematy przyszłych szkoleń.

Po zakończeniu był czas na rozmowy przy kawie, wspólne zdjęcia, oraz podzielenie się wrażeniami i wymianę wizytówek.

Keywords CIT, VAT
Events
2016-03-22, 09:00

Miejsce: Angelo Hotel, ul. Sokolska 24, Katowice
Organizator: British Polish Chamber of Commerce