Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Przypominamy, że ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1697) ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów podlegających rejestracji do podatku akcyzowego, poprzez zmianę art. 16 do ustawy.

Zgodnie z nowelizacją podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Zmiana przepisu miała na celu wprowadzenie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez każdy podmiot, który wykonuje czynności z wykorzystaniem wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, a nie jak dotychczas tylko przez podmioty, które dokonują czynności opodatkowanych akcyzą z wykorzystaniem tych wyrobów. Zmiana spowodowała obowiązek rejestracji dla celów podatku akcyzowego przez wszystkie podmioty, które zużywają wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (zużywające podmioty gospodarcze).

Powyższe oznacza, że rejestracji podlega podmiot nabywający:

  • wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu,

  • wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem  od akcyzy ze względu na przeznaczenie,

  • wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,

  • wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz.U. 2018 poz. 1697), weszła w życie 19 września 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia), jednak ustawodawca wydłużył okres związany z rejestracją nowych podatników nabywających nowe kategorie wyrobów o 30 dni, co oznacza, że okres rejestracji upłynął 19 października 2018 r. Część zmian m.in. w zakresie dotyczącym przemieszczania nowych kategorii wyrobów akcyzowych w systemie EMSC wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym należy przeanalizować obowiązki rejestracyjne wynikające z noweli ustawy o podatku akcyzowym w Państwa przedsiębiorstwie. Krąg podmiotów zobowiązanych do rejestracji do podatku akcyzowego został znacząco rozszerzony. Zalecane jest krótkoterminowe dopełnienie obowiązków.

Keywords Rödl & Partner