Zmiany w systemie oceny projektów szansą na otrzymanie dofinasowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 lutego 2017 r. ogłosiło kolejny nabór w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „Szybka Ścieżka”) – działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz do dużych podmiotów.

Maksymalny poziom wsparcia na badania przemysłowe wynosi 80%, a w przypadku prac rozwojowych wynosi 60%.

„Szybka Ścieżka” daje możliwość dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów (usług) lub procesów co najmniej w skali polskiego rynku. Jak wynika jednak z praktyki, innowacja w skali kraju to zdecydowanie za mało.

Żeby móc otrzymać punkty, trzeba wykazać przede wszystkim jak największy zasięg innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Nie da się ukryć, że większość przedsiębiorców pokładało duże nadzieje z tym konkursem. Już sama nazwa „Szybka Ścieżka” oraz zasady konkursu miały zachęcić firmy do ubiegania się o dofinansowanie oraz do rozwoju i prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Niestety dotychczasowe nabory oraz ich wyniki pokazują znikomy procent skuteczności w przyznawaniu dofinansowania w odniesieniu do ilości złożonych wniosków.

Biorąc pod uwagę ostatni konkurs zorganizowany w 2016 roku skierowany do sektora MSP oraz listy rankingowe do poszczególnych etapów naboru, okazuje się, że ze 162 złożonych wniosków, rekomendowanych do dofinansowania zostało tylko 25. Większość projektów jest odrzuca już na etapie oceny kryteriów dostępu, które są przedmiotem oceny na tzw. Pre-panelu.

NCBiR wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców wprowadził zmiany w systemie oceny merytorycznej składanych projektów w ramach aktualnie ogłoszonych naborów.

Wprowadzona zmiana dotyczy oceny merytorycznej projektu podczas Pre-panelu. Dotychczas, Pre-panel był przeprowadzany przez niezależnych ekspertów zewnętrznych bez uczestnictwa Wnioskodawcy.

Od 1 marca br. ocena ta będzie przeprowadzana w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy przez minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela IP. Przedmiotem wizyty będzie ocena w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny merytorycznej oraz udzielenie wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku o dofinansowanie lub przygotowanie się do Panelu w siedzibie NCBiR.

Informacje o planowanej wizycie będą doręczane na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem spotkania. Wyznaczony termin nie będzie mógł ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy, z wyjątkiem sytuacji od niego niezależnych. Odmowa tej formy oceny przez Wnioskodawcę równoznaczna będzie z rezygnacją/wycofaniem wniosku z całościowej oceny projektu.

Żeby projekt mógł być oceniony pozytywnie i zostać skierowany do oceny w ramach panelu musi spełnić wszystkie poniższe warunki tj.:

 • spełnić wszystkie kryteria dostępu (TAK/NIE),

 • uzyskać w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych w skali od 0 do 5 co najmniej 3 pkt,

 • uzyskać łącznie co najmniej 15 punktów w ramach wszystkich kryteriów punktowanych.

Wprowadzona zmiana może być przełomem w sposobie oceny projektów, co przełoży się na większą skuteczność przyznawania dofinansowania. Należy jednak pamiętać, iż największe znaczenie w trakcie oceny projektu ma jego jakość merytoryczna. Wnioskodawca przygotowując koncepcję projektu oraz dokumentację aplikacyjną powinien jeszcze większą uwagę zwrócić na kwestie naukowo-technologiczne oraz gospodarczo-biznesowe projektu.

Wśród kryteriów merytorycznych, które są przedmiotem oceny wyróżniamy:

Kryteria dostępu:

 • projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej,

 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację,

 • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu,

 • kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację.

Kryteria punktowane:

 • zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (od 0 do 5 pkt),

 • zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt),

 • nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 pkt),

 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (od 0 do 5 pkt),

 • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3 pkt).

Keywords Accreo