Wprowadzenie uproszczonej APA coraz bliżej

22 marca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano długo wyczekiwany przez podatników projekt ustawy, która do polskiego porządku podatkowego wprowadzić ma uproszczone uprzednie porozumienie cenowe (dalej także: uproszczona procedura APA).

Celem wprowadzenia uproszczonej procedury APA ma być potwierdzenie sposobu kalkulacji ceny stosowanego w rozliczeniach wewnątrzgrupowych. Projekt zakłada wprowadzenie procedury tylko wobec niektórych transakcji, a mianowicie usług o niskiej wartości dodanej, opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub know-how. Związany zakresem uproszczonej procedury APA będzie wyłącznie krajowy podmiot powiązany.

Zgodnie z projektem:

  1. Postępowanie będzie szybsze, prostsze i tańsze. Postępowanie, w którym uproszczona procedura APA ma zostać wydana opierać się będzie w istotnej części na ustalaniu okoliczności sprawy na podstawie oświadczeń składanych przez wnioskodawcę.

  2. Zmiany w art. 15e ustawy o CIT. Art. 15e nie będzie miał zastosowania do kosztów usług, opłat i należności w zakresie objętym uprzednim porozumieniem cenowym albo uproszczonym uprzednim porozumieniem cenowym.

  3. Udział dochodów w przychodach co najmniej na poziomie 1%.

  4. Przekształcenie rozpoczętych postępowań będzie możliwe. Projekt zakłada, że wszczęte już postępowania o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego będą mogły zostać przekształcone w postępowania o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego. Podatnik będzie miał na to 3 miesiące od dnia doręczenia zawiadomienia przez organ – jeśli w tym terminie złoży odpowiedni wniosek postępowanie ulegnie przekształceniu.

  5. Pozytywne skutki dla podatników. Procedura może objąć cały rok podatkowy, w którym złożony został wniosek o jej wydanie – przykładowo podmiot składający wniosek o wydanie uproszczonej procedury APA w październiku 2019 r. będzie mógł objąć decyzją cały rok 2019.

  6. Możliwość uzyskania uproszczonej procedury APA dla 2018 r. Ustawodawca wprowadził regulację przejściową, zgodnie z którą podatnicy będą mogli jeszcze „uratować” koszty poniesione w 2018 r. – w projekcie przewidziano stosowanie uproszczonej procedury APA do kosztów poniesionych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego.

  7. Ujednolicenie procedury rozwiązywania sporów. Projekt ustawy, poza wprowadzeniem uproszczonej procedury APA, zakłada także wprowadzenie procedury mającej ujednolicić rozwiązywanie sporów związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania dochodów w ramach UE. Ujednolicona procedura dotyczyć ma spraw, które prowadzą do sporów powstałych w wyniku interpretowania i stosowania umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

  8. Różnice pomiędzy uproszczonym uprzednim porozumieniem cenowym a uprzednim porozumieniem cenowym

Podstawowe różnice pomiędzy procedurą APA i uproszczoną procedurą APA prezentujemy poniżej.

Z uwagi na fakt, że wprowadzenie uproszczonej procedury APA umożliwi „uratowanie” części kosztów podlegających wyłączeniu z art. 15e ustawy o CIT, zachęcamy do przeglądu pozycji kosztów oraz rozważenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie uproszczonej procedury APA.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w zakresie omawianych zmian, eksperci Rödl & Partner ds. cen transferowych pozostają do dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Keywords Rödl & Partner