Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą Towarowej Giełdy Energii

Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą Towarowej Giełdy Energii przy implementacji MiFID II.

Zespół prawa energetycznego oraz bankowości i finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland we współpracy z PwC doradzał Towarowej Giełdzie Energii SA w kompleksowym wdrożeniu pakietu MiFID II. Za realizację projektu odpowiedzialni byli: Łukasz Jankowski, partner kierujący praktyką prawa energetycznego, dr hab. Konrad Zacharzewski, of counsel w zespole bankowości i finansów oraz Michał Markowski, senior associate z tego samego zespołu.

Zakres prac kancelarii obejmował analizę stopnia dostosowania działalności spółki do wymogów związanych z implementacją dyrektywy, która wejdzie w życie 3 stycznia 2018 roku. Kompleksowe doradztwo dotyczyło wpływu MiFID II na rynki prowadzone przez TGE oraz wymagań dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF – Organized Trading Facility). Analizie została poddana unikalna sytuacja TGE jako spółki prowadzącej zarówno giełdę towarową oraz rynek regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Projekt wymagał zaawansowanej wiedzy dotyczącej praktycznego spojrzenia na działalność TGE oraz dogłębnej znajomości rynków prowadzonych przez giełdę. Dedykowany do projektu zespół połączył specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa bankowego z praktycznymi i regulacyjnymi aspektami obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. Warto w tym miejscu dodać, że prawnicy kancelarii mają w tym zakresie znaczny dorobek naukowy. Dr hab. Konrad Zacharzewski jest współautorem komentarza do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H.Beck, Warszawa 2014]. Aktualnie pracuje nad 3. wydaniem uwzględniającym implementację dyrektywy MiFID z 2014 roku. Jest też współautorem Systemu prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych [red. M. Stec, C.H.Beck, Warszawa 2016]. W tej publikacji opracował całość problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Łukasz Jankowski jest jednym z autorów komentarza do Prawa energetycznego, opublikowanego przez Wydawnictwo C.H.Beck, w którym napisał m.in. część dotyczącą obliga giełdowego.

Realizacja projektu odbyła się we współpracy z PwC. To już kolejny projekt realizowany wspólnie przez obie firmy.

Jak podkreśla Łukasz Jankowski, rynki energetyczne są adresatem regulacji finansowych ze względu na zmianę treści Załącznika 1 do MiFID II, a konkretnie Sekcji C pkt 6,7 i 11. Co do zasady, kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczyć fizycznie, z wyłączeniem dla REMIT carve out, stały się instrumentami finansowymi, podobnie jak uprawnienia do emisji. Wiąże się to z szeregiem obowiązków, zarówno po stronie giełdy, jak i jej uczestników. Dyrektywa ustanawia m.in. system limitów pozycji, obowiązki dotyczące raportowania, sprawozdawczości czy przejrzystości.

Kwestią o istotnym znaczeniu dla architektury rynku energetycznego jest nowa forma rynku systemu obrotu, jaką jest OTF. Spowodowane jest to przewidzianym wyłączeniem dla produktów sprzedawanych w obrocie hurtowym – stanowiących przedmiot obrotu właśnie na OTF – które muszą być rozliczane fizycznie, czyli właśnie REMIT carve out.

Z praktycznego punktu widzenia jako kluczowy aspekt zagadnienia wskazać należy też możliwość wyłączeń podmiotowych z zakresu stosowania MiFID II, a w szczególności wyłączenie dla działalności dodatkowej (ancillary activity exemption). Zgodnie z październikowymi Q&A opublikowanymi przez ESMA wniosek o wyłączenie w roku 2018 powinien zostać złożony do dnia 3 stycznia 2018 roku. Zostało więc bardzo mało czasu – dodaje Łukasz Jankowski.