Strefy od nowa – opublikowany został projekt nowych zasad wsparcia inwestycji

Inwestorów planujących pozyskać zwolnienie podatkowe z tytułu realizacji nowej inwestycji czeka wiele nowości. Wdrożenie nowego instrumentu wsparcia w 2018 r. spowoduje, iż będą mogli korzystać ze zwolnienia podatkowego na terenie całego kraju, a nie tylko na obszarach SSE.

W dniu 20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Konkretyzuje się zatem zapowiedziana podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy we wrześniu 2017 r. nowa koncepcja mechanizmu udzielania zwolnień podatkowych dla inwestorów, nazwana roboczo Polską Strefą Inwestycji.

Nowy instrument będzie funkcjonował równolegle do obecnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Docelowo zastąpi je po 2026 r., kiedy SSE przestaną istnieć. Projekt nowych przepisów zakłada m.in. możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT przez firmy inwestujące w dowolnym miejscu w Polsce, ocenę projektów pod kątem jakościowym i ilościowym oraz wyznaczenie konkretnego okresu na wykorzystanie zwolnienia podatkowego.

"Niestety wciąż jeszcze nie znamy szczegółowych kryteriów, których spełnienie będzie determinowało przyznanie wsparcia. To od nich będzie zależało, czy inwestorzy planujący projekty na obecnych obszarach SSE niedługo tłumnie ruszą po zezwolenia strefowe na nowe inwestycje, tak, aby zdążyć do czasu wejścia w życie nowych przepisów, czy może wybiorą nowy instrument. W przypadku inwestycji planowanych poza obecnymi SSE, wyjścia nie ma- tacy inwestorzy, aby pozyskać zwolnienie z CIT muszą poczekać na implementację nowych zasad. Oczywiście do momentu uzyskania decyzji o wsparciu nie mogą zacząć inwestycji.”
Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC

Zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowych inwestycji są podstawowym mechanizmem wspierania takich przedsięwzięć w Polsce, szczególnie istotnym dla dużych przedsiębiorstw, dla których możliwości uzyskania dotacji na inwestycje są znacząco ograniczone.

Projektowane zmiany mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, którzy planują realizację nowych inwestycji w Polsce i chcieliby pozyskać z tego tytułu pomoc publiczną w formie zwolnienia z CIT. Podstawową zmianą w systemie udzielania takiego wsparcia jest zniesienie ograniczeń terytorialnych (z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia przestrzennego terenów). Tereny inwestycyjne nie będą już musiały być włączane w obszar specjalnych stref ekonomicznych, gdyż zwolnienie będzie dostępne na terenie całego kraju.

Do korzystania z pomocy uprawniać będzie decyzja o wsparciu (w ramach SSE było to zezwolenie strefowe) wydana na rzecz danego przedsiębiorcy na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Wyznaczenie powyższych konkretnych okresów korzystania ze zwolnienia podatkowego jest zdecydowanie korzystne dla inwestorów w porównaniu z dzisiejszym systemem w SSE, w którym korzystanie ze zwolnienia z CIT jest możliwe wyłącznie do końca 2026 r.

Decyzja o wsparciu będzie wydana w odniesieniu do nowej inwestycji, w ramach której zostaną poniesione nakłady inwestycyjne w określonej wysokości oraz spełnione zostaną kryteria jakościowe. Niestety projekt ustawy nie przedstawia tych kryteriów - zostaną one określone dopiero w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Z wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa wynika, iż preferowane będą inwestycje realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa i na terenach o wysokiej stopie bezrobocia. Liczyć się będzie jakość inwestycji tj. np. tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, działalność B+R, sektor którego dotyczy inwestycja, czy też rozwój pracowników i intensywność eksportu.

Nowa ustawa wprowadza także zmiany do ustaw podatkowych, w tym do ustawy o CIT, gdzie reguluje kwestie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu oraz rozliczeń podatkowych z tym związanych.

Zezwolenia strefowe będą mogły być wydawane zgodnie z obecnie obowiązującym prawem jedynie do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych do nowej ustawy- chodzi tu o rozporządzenia regulujące przyznawanie pomocy publicznej w ramach nowego instrumentu oraz rozporządzenie określające obszary, za które odpowiadać będą poszczególni Zarządzający obszarami (dzisiejsi Zarządzający SSE). To te podmioty będą głównym punktem kontaktu w regionach dla inwestorów - Ministerstwo będzie mogło powierzyć im wydawanie decyzji o wsparciu i wykonywanie kontroli warunków w nich zawartych.

Ministerstwo dąży do standaryzacji całego procesu udzielania wsparcia np. planuje wprowadzenie wzoru wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

„Nowy system wsparcia z pewnością przyniesie szereg korzyści dla firm- w przypadku ubiegania się o zwolnienie z CIT, nie będą one już musiały ograniczać się terytorialnie do obszarów SSE i przysługiwać im będzie dłuższy okres zwolnienia- nie więcej niż 15 lat, z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej.”
Jacek Zimoch Starszy Menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC