Spory o żywność

Nowe rozwiązanie.

Powstało Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności (CPRSŻ). To pierwszy w Polsce i jedyny w Europie podmiot uprawniony, który specjalizuje się wyłącznie w rozwiązywaniu sporów dotyczących żywności. Na mediatorów i koncyliatorów Centrum zostały powołane: Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, współkierujące praktyką Consumer, Regulatory & Life Sciences.

Szybsze i sprawniejsze rozwiązywanie sporów konsumenckich

CPRSŻ powstało przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Nowy podmiot będzie wspierał przedsiębiorców i konsumentów w mediacjach dotyczących sporów w zakresie produktów żywnościowych. Dzięki Centrum spory dotyczące zakupu żywności mają szanse na szybkie i sprawne zakończenie. Sytuacja konfliktowa może dotyczyć: jakości handlowej, przekazywanych informacji lub oznakowania produktów spożywczych. Polubownie będzie można również rozwiązać spory dotyczące konkursów i loterii promocyjnych czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem.

Powstanie Centrum to wyraz odpowiedzialności społecznej producentów żywności. Twórcy Centrum mają nadzieję, że większość producentów wskaże ten właśnie podmiot jako alternatywny dla postępowań sądowych sposób rozwiązywania sporów.

Zespół Centrum stanowią prawnicy, adwokaci i radcowie prawni posiadający doświadczenie w rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz doskonałą znajomość prawa żywnościowego. CPRSŻ zapewnia przy tym niezależność i bezstronność osób prowadzących postępowanie. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu jakości produktów, technologii żywności lub reklamy Centrum umożliwia skorzystanie z opinii eksperta.

Postępowanie

Zasady prowadzenia postępowania przez CPRSŻ są wygodne i odformalizowane tak, aby maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom i konsumentom korzystanie z tego rozwiązania. Cały spór może zostać rozwiązany przy użyciu platformy internetowej, przez którą można złożyć wniosek i przedstawić swoje racje. Strony sporu po zarejestrowaniu sprawy otrzymują kod, który umożliwia im komunikację elektroniczną, w tym dostęp do przekazanych dokumentów.

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności zostało wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod nr 10. Znajduje się w wykazie podmiotów ADR Komisji Europejskiej, zostało również zarejestrowane na platformie ODR prowadzonej przez KE.

Dorota Karczewska, wiceprezes UOKiK, na konferencji prasowej poświęconej tej inicjatywie zachęcała konsumentów i przedsiębiorców do korzystania z możliwości Centrum. Zachęcała również przedsiębiorców z innych branż do rozwijania tego typu projektów.

Nasi eksperci mediatorami Centrum

Marta Gadomska-Gołąb specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych związanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym, kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamy, w tym produktów regulowanych. Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiodących spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, żywnościowej, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Od kilkunastu lat pracuje dla wiodących producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy.

Jak możemy pomóc?

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wytwórców i sprzedawców w kwestiach dotyczących jakości produktów, ich oznakowania, a także roszczeń konsumenckich. Doradzamy w zakresie opracowywania strategii ochrony przed roszczeniami konsumentów oraz reprezentujemy w sporach. Na co dzień pracujemy dla wiodących na polskim rynku producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów.

Keywords Wierzbowski Eversheds Sutherland