Pracownicze Plany Kapitałowe

Przypominamy, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, powszechny i co do zasady dobrowolny system uzupełniającego i systematycznego oszczędzania na emeryturę z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia.

Kto będzie miał obowiązek utworzyć PPK?

PPK mają obowiązek utworzyć podmioty zatrudniające (dalej „zatrudniający”) tj.:

 • pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy,

 • zleceniodawcy,

 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza,

 • nakładcy,

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych

Od kiedy stosować przepisy?

Data Liczba osób zatrudnionych

od 1.07.2019 r.

co najmniej 250 osób
wg stanu na dzień 31.12.2018 r
.

od 1.01.2020 r.

co najmniej 50 osób
wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

od 1.07.2020 r.

co najmniej 20 osób
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

od 1.01.2021 r.

pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych

Kto jest zwolniony z obowiązku utworzenia PPK?

Obowiązek utworzenia PPK nie obejmie:

 • podmiotów zatrudniających, które prowadzą inny program w tym zakresie tj. Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie,

 • mikroprzedsiębiorców, jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK,

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kto będzie objęty PPK?

Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy, a więc podmiotami, które zostaną objęte PPK są:

 • pracownicy (z wyjątkiem m. in. młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego),

 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

 • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji,  

 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia,

 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

 • podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto będzie mógł przystąpić do PPK ?

Do programu mogą przystąpić osoby zatrudnione, które nie ukończyły 70 roku życia, przy czym osoby, które nie ukończyły 55 lat są zapisywane do programu automatycznie. Osoby, które ukończyły 55 lat są co do zasady zapisywane na swój wniosek (wyjątek – jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających były już zatrudnione w danym podmiocie przez minimum 3 miesiące – w takim przypadku zapisywane są automatycznie).

Instytucja finansowa

Ustawa wprowadza możliwość prowadzenia PPK przez instytucję finansową, którą jest:

 • fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

 • fundusz emerytalny zarządzany przez PTE (powszechne towarzystwo emerytalne) albo pracownicze towarzystwo emerytalne,

 • zakład ubezpieczeń.

Wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dokonuje podmiot zatrudniający (pracodawca) w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka organizacja nie działa w danym podmiocie – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie zatrudniającym.

Podmiot zatrudniający najpierw zawrze z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK a potem w imieniu osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK.

Zasady ponoszenia wpłat i ich wysokość

Wpłaty ponoszone przez pracownika są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.
Wpłat tych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Pracodawca jest obowiązany do:

 • obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej,

 • obliczenia, pobrania od pracownika i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej,

 • wpłaty finansowane przez pracodawcę oraz wpłaty finansowane przez pracownika są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę.

Wysokość wpłat:

 • składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa 250 zł

          dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł

 • składka podstawowa pracodawcy – 1,5%

          składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5%

 • składka podstawowa pracownika – 2%

         składka dodatkowa pracownika – do 2%

Kiedy nastąpią wypłaty z PPK?

Wypłaty z PPK mają następować po osiągnięciu 60 roku życia:

 •  jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60 roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków, to 25% może wypłacić jednorazowo, a pozostałe 75% zostanie mu wypłacone w co najmniej 120 miesięcznych ratach (tj. przez 10 lat),

 • po osiągnięciu 60 roku życia uczestnik będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego (wspólna wypłata).

Wypłaty przed osiągnięciem 60 roku życia będą możliwe w szczególnych przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie (m. in. poważna choroba).

Zainteresowanych tematem zapraszamy do kontaktu z doradcami Rödl & Partner.

Keywords Rödl & Partner