Polski Ład podpisany przez prezydenta - podatkowa rewolucja od 2022 r.

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą od 1 stycznia 2022 r. podatkowy Polski Ład. Oznacza to podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmiany w rozliczaniu ryczałtu i naliczaniu składki zdrowotnej oraz szereg nowych rozwiązań dla firm.

Pakiet ustaw podatkowych zwany Polskim Ładem został podpisany przez Prezydenta RP w dniu 16 listopada 2021 r. Ustawa wprowadzi do systemu podatkowego szereg rewolucyjnych zmian, z których większość zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Podatkowy Polski Ład – najważniejsze zmiany w PIT

Polski Ład zawiera wiele rozwiązań skierowanych do podatników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Do najistotniejszych zmian z zakresu PIT należą:

 • podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (obecnie kwota wolna do 8 000 zł),
 • podwyższenie kwoty II progu podatkowego, po której przekroczeniu zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 32% – będzie to kwota 120 000 zł (obecnie: 85 528 zł),
 • ulga PIT-0 dla powracających do kraju (przed decyzją o powrocie do kraju minimum trzy lata zamieszkiwania i pracy za granicą, ulga obowiązywać ma przez okres 4 lat),
 • ulga PIT-0 dla rodzin 4+ (dla osób, które w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci pełniły władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego, lub jeżeli dziecko z taką osobą zamieszkiwało, lub dla osób, które sprawowały funkcję rodziny zastępczej),
 • ulga PIT-0 dla emerytów i rencistów pobierających świadczenia do kwoty nieprzekraczającej 2,5 tys. Zł miesięcznie,
 • ulga PIT-0 dla seniorów, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo (dotyczy zatrudnionych na etacie, pracujących na zleceniach i przedsiębiorców rozliczających się w ramach skali podatkowej, podatku liniowego oraz rozliczających się ryczałtem),
 • zmiana stawek ryczałtu dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz inżynierów, (obniżka z 17 proc. na 14 proc.) oraz dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT (obniżka z 15 proc. do 12 proc),
 • wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • wprowadzenie możliwości skorzystania z odliczenia od podatku kwoty 1 500 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci) (ulga ta zastąpi dotychczasowe wspólne rozliczenie się z dzieckiem),
 • dla podatnika podatku PIT i CIT brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych takich jak budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (zobacz także: Polski Ład – Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę),
 • pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeśli umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Polski Ład – zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla podatników PIT i CIT

Zmiana zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku obejmie:

 • brak możliwości odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty PIT należnego za ten rok albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • składka ujednolicona w wysokości 9% dla pracowników i dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych przy jednoczesnym braku możliwości odliczenia od podatku,
 • składka zdrowotna w wysokości 4,9% osiąganego dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie podatku liniowego (też brak możliwości odliczania od PIT),
 • dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka w wysokości 9%, liczona od podstawy przychodów:
 • dla rocznych przychodów do 60 tys. zł - miesięczna podstawa składki to 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla przychodów wyższych niż 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Podatkowy Polski Ład – kluczowe zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa zwana podatkowym Polskim Ładem wpłynie znacznie także na rozliczanie podatku od osób prawnych, a większość z przedstawionych rozwiązań wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Po wejściu w życie Polskiego Ładu przedsiębiorców czekają następujące zmiany:

 • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania,
 • wprowadzenie zmian w zakresie tzw. estońskiego CIT (zniesienie limitu przychodów i objęcie estońskim CIT spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i spółdzielni),
 • wprowadzenie stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej wyłącznie dla podatników kontynuujących stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz tych, którzy nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu,
 • nowe zasad opodatkowania w ramach grupy VAT,
 • nowe zasady inwestowania za pośrednictwem venture capital,
 • wprowadzenie podatku dla dużych firm, korporacji (czytaj: Polski Ład - nowy podatek dla dużych firm),
 • wprowadzenie nowych zasad opodatkowania spółek holdingowych (nowe prawo holdingowe).

Polski Ład – ulgi dla przedsiębiorców i rozwiązania proinwestycyjne

Podatkowy Polski Ład to nie tylko zmiany w opodatkowaniu podatników PIT i CIT, ale także szereg ulg i rozwiązań mających przyciągać do kraju zagranicznych inwestorów.

Do rozwiązań proinwestycyjnych Polskiego Ładu należą m.in.

 • wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego załatwienie wszystkich spraw dotyczących strategicznych inwestycji w jednym okienku, z jednym negocjatorem i w oparciu o jedną decyzję, a spraw dotyczących inwestycji kluczowe bezpośrednio w Ministerstwie Finansów (tzw. Investor Desk),
 • wdrożenie tzw. Interpretacji 590 (będzie to jedna interpretacja określająca całość konsekwencji podatkowych planowanej inwestycji wydawana bezpośrednio przez Ministra Finansów),
 • wprowadzenie zachęty dla korporacji do inwestowania w Polsce poprzez możliwość objęcia VAT usług finansowych oraz zaproponowanie atrakcyjnych warunków do funkcjonowania grup holdingowych.

Ponadto, po wejściu w życie Polskiego Ładu przedsiębiorcy skorzystać będą mogli z następujących ulg:

 • ulga sponsoringowa dla podatników wspierających działalność kulturalną, sportową oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 • ulga B+R obejmująca prace koncepcyjne nad nowym produktem,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, dowiedz się więcej: Ulga na innowacyjnych pracowników,
 • ulga na robotyzację,
 • ulga IP Box,
 • ulga na IPO,
 • ulga konsolidacyjna dla firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się m.in. na uratowanie swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia,
 • ulga na ekspansję, czyli obejmująca wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów (możliwość odliczenia 2 razy).

Podsumowując, podatkowy Polski Ład wprowadzi wiele rewolucyjnych zmian, które wpłyną na rozliczenia wszystkich grup podatników i zmienią obecny kształt polskiego systemu podatkowego. Czas pokaże jak na zmiany te zareaguje rynek, inwestorzy i gospodarka. Jednak, z pewnością wielu podatników, zarówno rozliczających się w ramach PIT i CIT, już od stycznia przyszłego roku odczuje skutki wprowadzenia zmian podatkowych we własnych portfelach.