Nowości w VAT - Biała Księga oraz obowiązkowy split payment

Chcielibyśmy poinformować o dwóch ważnych zmianach w zakresie VAT, które wejdą w życie najprawdopodobniej w drugiej połowie 2019 roku.

Biała Księga

27 maja 2019 r. Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy tworzącej białą  listę podatników VAT. Projekt ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Biała lista podatników będzie zawierać informacje dotyczące: zarejestrowania, wyrejestrowania, statusu podatnika VAT oraz numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które ich kontrahenci powinni dokonywać wpłat za faktury. Kontrahentów będzie można wyszukać przy pomocy numeru NIP oraz fragmentu nazwy firmy czy nazwiska podmiotu.

Należy zauważyć, że kwot przelanych na inne numery rachunków bankowych niż wykazane w białej liście, a przekraczające 15 000 zł nie będzie można uznać jako koszty uzyskania przychodu. Wspomniana sankcja zostanie jednakże wprowadzona dopiero od 1 stycznia 2020 r. (podobnie jak planowane sankcje w zakresie braku stosowania obowiązkowego mechanizmu split payment).

Istotne będzie przy tym, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydującym jest zatem dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

Od powyższej zasady są  jednak wyjątki. W sytuacji, gdy podatnik dokona pomyłki, będzie mógł zaliczyć kwotę wyższą niż 15 000 zł i wpłaconą na inny rachunek jako koszt uzyskania przychodu, jeżeli:

 • w przeciągu 3 dni zgłosi wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście w urzędzie skarbowym

 • dokona płatności przy wykorzystaniu mechanizmu split payment

Wykaz ma być udostępniony:

 • w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów

 • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Obowiązkowy Split Payment

Opublikowano projekt ustawy w zakresie stosowania obowiązkowego mechanizmu split payment, który zostanie wprowadzony dla określonych branż od 1 września 2019. Aktualnie mechanizm podzielnej płatności (MPP) funkcjonujący w polskim prawie jest dobrowolny.

Założenia projektu:

 • Zobowiązani do stosowania obowiązkowego mechanizmu są podatnicy rozliczający się przy pomocy faktur (B2B), których wartość transakcji jest równa, bądź wyższa niż 15 000 zł (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności);

 • Poniżej kwoty 15 000 zł znajdą zastosowanie ogólne zasady rozliczeń VAT – można stosować w tym zakresie dobrowolny split payment;

 • Obowiązek posiadania odrębnych rachunków bankowych przez podatników będących podmiotami zagranicznymi, które za pomocą przelewów bankowych rozliczają transakcje opodatkowane VAT – przewidziane zwroty kosztów za prowadzenie rachunku VAT przez tego typu podmioty;

 • Zmniejszenie kwoty solidarnej odpowiedzialności z dostawcą towaru za niezapłacony przez niego VAT;

 • Likwidacja instytucji kaucji gwarancyjnej.

Obowiązkiem stosowania są objęte m.in. (wszystkie towary są wymienione w nowym załączniku nr 15 do projektu ustawy; jednocześnie zlikwidowane zostaną obecne załączniki 11,13,14):

 • Wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,

 • Odpady, złom, surowce wtórne,

 • Elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,

 • Paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,

 • Prawa do emisji gazów cieplarnianych,

 • Roboty budowlane,

 • Węgiel,

 • Handel częściami do samochodów i motocykli.

Tym samym obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony mechanizmem split payment.

Sankcje:

 • Niepodanie na fakturze informacji o zastosowaniu obowiązkowego MPP przez wystawcę będzie skutkować obciążeniem go dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

 • Odbiorca faktury, który nie dokona zapłaty w formie split payment nie będzie miał prawa do zaliczenia kosztów z faktury do KUP w CIT/PIT (zastosowanie dopiero od stycznia 2020 r.)

Dobre zmiany:

 • Możliwość opłacenia z rachunku VAT innych zobowiązań podatkowych, celnych, czy też składek ZUS.

 • Możliwość zapłaty (w MPP) jednym komunikatem przelewu za więcej niż jedną fakturę.

W razie pytań proszę o kontakt ze spółką doradztwa podatkowego Accreo:
Ewa Guerri
Mail:Ewa.guerri@accreo.pl
Telefon:668-912-391

Keywords Accreo