Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych 2020 z perspektywy Zarządu.

Kancelaria Kołecka i Wspólnicy publikacją z dnia 8 października br. otworzyła serię czterech analiz, które w każdy czwartek października będą umieszczane na stronie oraz publikowane w mediach społecznościowych (Facebook oraz LinkedIn). Poniżej przedstawiamy pierwsze dwie części.

Część 1Wiążące polecenie dla spółki zależnej

Proponowane założenia nowelizacji*:

Wiążące polecenie określonego prowadzenia spraw spółki

W związku z planowaną zmianą w prawie holdingowym, spółce dominującej mają być przyznane nowe uprawnienia w procesie kształtowania polityki grup spółek. Ustawodawca proponuje rozwiązanie, w którym spółka dominująca może wydać spółce zależnej wiążące polecenie określonego prowadzenia spraw tej spółki, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy kapitałowej.

Chcesz wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – zmień umowę spółki

Umowa spółki zależnej oraz dominującej powinna zostać dostosowana do nowych przepisów, tzn. w jej treści należy określić interes grupy spółek wraz ze zobowiązaniem Zarządu do kierowania się nim w swoich działaniach. Taki zapis będzie stanowić podstawę do wydawania wiążących poleceń.

Jeśli więc jesteś Członkiem Zarządu, zweryfikuj konieczność dostosowania umowy spółki w Twojej firmie.

Obowiązek podejmowania uchwał w spółce zależnej

W przypadku spółki zależnej musisz pamiętać, aby w celu wykonania wiążącego polecenia Zarząd podjął odpowiednią uchwałę.

Oczywiście spółka zależna może odmówić wykonania polecenia spółki dominującej, jeśli jego wykonanie doprowadzi do niewypłacalności spółki lub do zagrożenia niewypłacalnością (a w przypadku spółki zależnej, w której spółka dominująca posiada mniej niż 75% kapitału zakładowego dodatkowo – jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że polecenie jest sprzeczne z interesem spółki zależnej i wyrządzi jej szkodę). Pamiętaj, że odmowa wykonania wiążącego polecenia również wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały.

Część 2 - odpowiedzialność Zarządu za szkodę wyrządzoną w wyniku wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej.

Proponowane założenia nowelizacji*:

Spółka dominująca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie winy za szkodę wyrządzoną w wyniku wykonania wiążącego polecenia przez Zarząd spółki zależnej.

W przypadku wystąpienia takiej szkody Członek Zarządu spółki zależnej (a także spółki dominującej jeśli działa w interesie grupy spółek – zobacz nasz ostatni wpisnie ponosi odpowiedzialności karnej ani cywilnej za wyjątkiem odpowiedzialności subsydiarnej art. 299 k.s.h. Oznacza to, że  w wyniku uznania egzekucji spółki zależnej za bezskuteczną, Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność zamiast tej spółki.

Członek Zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności w przypadku jednoosobowej spółki zależnej i w tym celu musi wykazać, że:

•    wyłączną przyczyną niewypłacalności spółki było wykonanie wiążącego polecenia oraz

•    wskazać, że mienie spółki dominującej pozwalające na zaspokojenie dochodzonej wierzytelności.

Opisywana nowelizacja zabezpiecza interesy wierzycieli, ponieważ jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej okaże się bezskuteczna, spółka dominująca odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, jeżeli szkoda ta powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej.
Warto pamiętać, że spółka dominująca może uwolnić się od tej odpowiedzialności, m.in. jeżeli wykaże, że bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce zależnej nie była spowodowana wykonaniem wiążącego polecenia.
Jeśli jesteś Członkiem Zarządu spółki dominującej lub zależnej pamiętaj, aby:

•    dostosować w treści umowy/statutu spółki „interes grup spółek” i kierować się nim w swoich działaniach;

•    podejmować odpowiednie uchwały w celu wykonania lub odmowy wykonania wiążącego polecenia;

•    gromadzić dokumentację w postaci informacji, opinii czy analiz w celu udowodnienia swoich działań w obliczu ewentualnego sporu z inną spółką z grupy, pozostałymi Członkami Zarządu, wspólnikami czy wierzycielami.

Prace nad opisywaną przez nas nowelizacją nie zostały jeszcze zakończone. Kancelaria będzie informować Państwa o wszelkich zmianach w swoich mediach społecznościowych, tzn. LinkedIn oraz Facebook!
*Opisane przez nas rozwiązania nadal pozostają na etapie ustaleń i mogą ulec zmianie.