Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników do pracy w innym kraju UE

W parlamencie trwają prace nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, implementującą przepisy unijnych dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE. Przepisy ustawy wprowadzają nowe obowiązki pracodawców związane z delegowaniem pracowników poza granice kraju.

Delegowaniem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest tymczasowe skierowanie pracownika do innego kraju UE (i) w związku z realizacją umowy zawartej między pracodawcą i podmiotem trzecim, (ii) w oddziale lub przedsiębiorstwie z grupy kapitałowej pracodawcy lub (iii) jako agencja pracy tymczasowej.

Nowe przepisy przewidują między innymi:

  • obowiązki pracodawców delegujących pracowników na terytorium Polski do:

    • wyznaczania osoby upoważnionej do kontaktu z Państwową Inspekcją Pracy w sprawach związanych z delegowaniem,

    • składania oświadczenia dotyczącego delegowania pracowników na terytorium RP,

    • przechowywania (w formie papierowej lub elektronicznej) dokumentacji dotyczącej pracy delegowanych pracowników przez okres delegowania i przez dwa lata po zakończeniu delegacji.

  • odpowiedzialność solidarną wykonawcy i podwykonawcy, delegującego pracowników do wykonania prac budowlanych i remontowych, za zobowiązania z tytułu zaległego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

  • sankcje za niedopełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie – kara grzywny od 1.000 do 30.000 zł,

  • kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego do informowania o przepisach dotyczących delegowania pracowników (np. poprzez prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o minimalnych warunkach zatrudnienia w Polsce), jak również w zakresie współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, kontroli prawidłowości delegowania pracowników na terytorium Polski oraz egzekucji kar administracyjnych nałożonych przez organy państwa członkowskiego,na polskich pracodawców delegujących pracowników do innego państwa członkowskiego.

Dotychczasowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące delegowania (art. 671 - 674 k.p.) zostaną uchylone i zastąpione przepisami ustawy. Przepisy ustawy, z niewielkimi wyjątkami, będą miały zastosowanie do delegowania pracowników na terytorium Polski przez pracodawców z państw niebędących członkami UE.

Przepisy przejściowe zakładają, że pracodawcy delegujący pracowników na terytorium Polski będą zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia i dopełnienia obowiązku przechowywania dokumentów w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Prace nad ustawą są już w końcowym stadium. Zgodnie z projektem przepisy wejdą w życie 18 czerwca 2016.

Keywords Wierzbowski Eversheds