Działanie 3.2.2. POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Nowe konkursy dla projektów inwestycyjnych

 

Działanie 3.2.2. POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”

 

Nabór wniosków w ramach konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne”
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”, wspierający projekty mające na celu wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R.
Zostało jeszcze tylko niecałe 3 miesiące czasu na składanie wniosków o dofinansowanie!

Uprawnieni wnioskodawcy MŚP
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które będą realizować projekt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeznaczenie wsparcia: inwestycje MŚP
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu – dofinansowanie na wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej, wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

Mogą mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Wsparciem objęte są wydatki (m.in. środki trwałe - elementy linii technologicznej niezbędnej do wdrożenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług), niezbędne do wdrożenia danej technologii. Projekt będzie finansowany z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej.

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%

  • Dla mikro i małych przedsiębiorstw: 30-70% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych  w zakresie infrastruktury w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji, 45% w zakresie prac rozwojowych, 50% w zakresie usług doradczych,

  • Dla średnich przedsiębiorstw: 20-60% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w zakresie infrastruktury w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji, 35% w zakresie prac rozwojowych, 50% w zakresie usług doradczych,

  • Maksymalna wartość premii technologicznej wynosi 6 mln PLN,

  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Wydatki kwalifikowane: zakup maszyn i urządzeń, know-how

  •  Nabycie nieruchomości (do 10% całkowitych  kosztów kwalifikowalnych),

  •  Roboty i materiały budowlane,

  •  Zakup lub wytworzenie środków trwałych,

  •  Zakup wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how oraz   innych praw własności intelektualnej),

  •  Koszty realizacji niezbędnych prac rozwojowych (wynagrodzenia personelu badawczego, koszty operacyjne),

  •  Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej).

Nabór wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać do 26.04.2019r.

Keywords Rödl & Partner