Ceny transferowe: rodzaj bazowej stopy procentowej i marża dla uproszczenia typu safe harbour

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Ogłoszenie rodzaju stopy bazowej i wysokości marży w celu wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest niezbędne do skorzystania przez podatnika z nowego rozwiązania typu safe harbour.

Uproszczenie typu safe harbour pozwala na redukcję nadmiernych obowiązków o charakterze administracyjnym w zakresie cen transferowych i może mieć zastosowanie dla prostych form finansowania dłużnego udzielanego między podmiotami powiązanymi o stosunkowo niedużych kwotach. Uproszczenie to obejmuje z jednej strony wyłączenie możliwości szacowania przez organ podatkowy dochodu w zakresie wysokości oprocentowania w takich transakcjach, a z drugiej strony zwolnienie podatnika z obowiązku przygotowania analizy porównawczej lub opisu zgodności dla tych transakcji. Decyzja o zastosowaniu uproszczenia (przy spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w art. 23s ust. 1 ustawy o PIT lub art. 11g ust. 1 ustawy o CIT) ma charakter dobrowolny i należy wyłącznie do podatnika.

Od początku nowego roku maksymalna dla pożyczkobiorcy, a minimalna dla pożyczkodawcy marża wynosi 2 punkty procentowe lub stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i 2 punktów procentowych w przypadku, gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera. Z kolei bazową stopę procentową stanowią: WIBOR 3M (dla pożyczek udzielonych w złotych), LIBOR USD 3M (dla pożyczek udzielonych w dolarach amerykańskich), EURIBOR 3M (dla pożyczek udzielonych w euro), LIBOR CHF 3M (dla pożyczek udzielonych we franku szwajcarskim) oraz LIBOR GBP 3M (dla pożyczek udzielonych w funcie brytyjskim).

Obwieszczenie będzie wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie rzadziej niż raz w roku oraz w sytuacjach, gdy nastąpi istotna zmiana warunków ekonomicznych powodująca, iż poziom marży wskazanej w obwieszczeniu odbiega istotnie od poziomu marż stosowanych na rynku.

Uproszczenie typu safe harbour opierające się na omawianym obwieszczeniu dotyczy wyłącznie podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi,  które spełniają warunki określone w art. 23s ust. 1 ustawy o PIT / art. 11g ust. 1 ustawy o CIT. W związku z powyższym zalecamy przeprowadzenie weryfikacji wysokości oprocentowania oraz pozostałych warunków ustalonych przez Państwa przedsiębiorstwo w kontrolowanych transakcjach pożyczek, kredytów bądź emisji obligacji.

W razie wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania uproszczenia typu safe harbour eksperci Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji.

Keywords Rödl & Partner